Tietoja opiskelijoille

Vii­den­nen jak­son uu­sin­ta­kuu­lus­te­lu pi­de­tään maa­nan­tai­na 8.6.2015 klo 9.00 – 12.00.

Opis­ke­li­jan, joka ai­koo ero­ta kou­lus­ta tu­le­van luku­vuo­den alus­ta, tu­lee il­moit­taa eros­taan ensi­ti­las­sa – kui­ten­kin vii­meis­tään elo­kuun 1. päi­vä­nä, jot­ta va­pau­tu­neil­le pai­koil­le voi­daan ot­taa uu­sia opis­ke­li­joi­ta.

Syk­syn 2015 yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­siin osal­lis­tu­vat il­moit­tau­tu­vat kans­li­aan kir­jal­li­ses­ti kesä­kuun 5. päi­vään men­nes­sä. Ke­vään 2016 yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­siin il­moit­tau­du­taan mar­ras­kuun 23. päi­vään men­nes­sä.

Syksyn 2015 ylioppilaskirjoituspäivät
Kuullunymmärtämiskokeet

ma 7.9. toi­nen ko­ti­mai­nen kie­li, pit­kä ja kes­ki­pit­kä oppi­mää­rä klo 8.30 – 9.00

ti 8.9. vie­ras kie­li, pit­kä oppi­mää­rä

ke 9.9. vie­ras kie­li, ly­hyt oppi­mää­rä

Kirjalliset kokeet

pe 11.9. äi­din­kie­li, teks­ti­tai­don koe

ma 14.9. psy­ko­lo­gia, fi­lo­so­fia, his­to­ria, fy­siik­ka, bi­o­lo­gia

ke 16.9. vie­ras kie­li, pit­kä oppi­mää­rä

pe 18.9. toi­nen ko­ti­mai­nen kie­li, pit­kä ja kes­ki­pit­kä oppi­mää­rä

ma 21.9. äi­din­kie­li, es­see­koe; suo­mi toi­se­na kie­le­nä -koe

ke 23.9. ma­te­ma­tiik­ka, pit­kä ja ly­hyt oppi­mää­rä

pe 25.9. us­kon­to, elä­män­kat­so­mus­tie­to, yh­teis­kun­ta­oppi, ke­mia, maan­tie­de, ter­veys­tie­to

ma 28.9. vie­ras kie­li, ly­hyt oppi­mää­rä

Uusi luku­vuo­si al­kaa elo­kuun 13. päi­vä­nä klo 10.

Maa­laus Sara-Päi­vi Paukkeri 13C

Kuo­pi­on Ly­se­on lu­kioVuo­si­ker­to­mus 2014-201512.5.2015