Kuopion Lyseon lukion historiaa

Lyseon lukion edeltäjät

Kaup­pa­to­rin ylä­as­teen nimi muu­tet­tiin myö­hem­min Kuo­pi­on Ly­se­on ylä­as­teek­si. Kuo­pi­on Ly­se­on ylä­aste siir­tyi syk­syl­lä 1987 van­has­ta Ly­se­os­ta Neu­la­mäen kau­pun­gin­o­saan ja sai ni­mek­seen Vuo­ri­lam­men ylä­aste.

1.8.94 al­ka­en Kuo­pi­on Ly­se­os­sa on toi­mi­nut myös IB-lu­kio. Tämä kan­sain­vä­li­seen yli­op­pi­las­tut­kin­toon (In­ter­na­ti­o­nal Bac­ca­lau­re­a­te) täh­tää­vä ope­tus on eng­lan­nin­kie­lis­tä ja täy­sin oman, kan­sain­vä­li­sen ope­tus­suun­ni­tel­man mu­kaan ete­ne­vää. Ope­tus­mi­nis­te­riö va­ki­nais­ti Kuo­pi­on Ly­se­on IB-lu­ki­on 30.1.1997 te­ke­mäl­lään pää­tök­sel­lä (19/440/96) ja myön­si sa­mal­la kou­lul­lem­me IB-lu­ki­on osal­ta eri­tyi­sen teh­tä­vän saa­neen lu­ki­on sta­tuk­sen.

Koulutalo

Kou­lu­ta­lon run­ko-osa Kaup­pa­ka­dun var­rel­la on En­ge­lin suun­nit­te­le­ma. Se val­mis­tui 1826 muis­tok­si ja lah­jak­si Alek­san­te­ri I:n käyn­nis­tä Kuo­pi­os­sa 1819. Ra­ken­nus pal­ve­li en­sin Kuo­pi­on tri­vi­aa­li­kou­lua, sit­ten lu­ki­o­ta ja ly­se­o­ta sekä Kuo­pi­on Ly­se­on lu­ki­o­ta ja ylä­as­tet­ta. Kou­lu­ra­ken­nuk­sen jul­ki­sivu on lä­hes en­ti­sel­lään, mut­ta vuo­sien 1875, 1888, 1915 ja 1940 laa­jen­nus­ten avul­la on saa­tu lisä­ti­lo­ja Pui­jon­ka­dun, Kaup­pa­ka­dun ja Hal­li­ka­dun var­rel­le sekä ta­lon pi­han puo­lel­le.

Ke­vääl­lä ja ke­säl­lä 1995 Ly­se­os­sa teh­tiin pe­rus­kor­jaus. Sen yh­tey­des­sä kaik­ki kou­lu­ti­lat pe­rus­kor­jat­tiin ja li­säk­si ra­ken­net­tiin täy­sin uu­det ja ajan­mu­kai­set la­bo­ra­to­ri­o­ti­lat bi­o­lo­gi­aan, fy­siik­kaan ja ke­mi­aan. Kou­luun saa­tiin sa­mal­la hy­vin va­rus­tet­tu kie­li­stu­dio. Fyy­si­nen op­pi­mis­ym­pä­ris­tö ko­hen­tui huo­mat­ta­vas­ti, ja täl­lä het­kel­lä Kuo­pi­on Ly­seo tar­jo­aa erin­o­mai­set edel­ly­tyk­set hy­väl­le op­pi­mi­sel­le ja ope­tus­työl­le. Uu­sit­tu kir­jas­to ja luku­sali ovat myös tä­män päi­vän ilon­ai­hei­tam­me.

Ke­säl­lä 1996 pe­rus­kor­jaus jat­kui jul­ki­sivu­re­mon­til­la, joka an­toi Ly­se­ol­le val­ta­kun­nal­lis­ta­kin jul­ki­suut­ta: olim­me­han ’pres­sun’ alla pit­käl­le mar­ras­kuu­hun. Jul­ki­sivu­re­mon­tin vii­meis­te­ly­työt teh­tiin ke­säl­lä 1997 ja sa­mal­la myös Ly­se­on piha sai uu­den il­meen.

Kuo­pi­on Ly­se­on lu­kioVuo­si­ker­to­mus 2014-201512.5.2015