Lyseon tiimit ja työryhmät

Markkinointitiimi

Mark­ki­noin­ti­tii­miin muo­dos­ti­vat opet­ta­jat Paa­vo Heis­ka­nen, Ulla Kar­hu­nen, Timo Pii­rai­nen, Suvi Tirk­ko­nen ja Ris­to Vuo­ri. Li­säk­si ko­kouk­siin ovat osal­lis­tu­neet reh­to­ri Sa­mu­li Lai­ti­nen ja opis­ke­li­ja Valt­te­ri Soi­ni­nen. Tii­mi on uu­dis­ta­nut kou­lun mark­ki­noin­ti­ma­te­ri­aa­le­ja ja upo­uu­det rollup-mai­nok­set sekä mais­tu­vat Ly­seo-kar­kit saatiinkiin val­miik­si juu­ri en­nen pe­rus­kou­lu­lai­sil­le suun­nat­tu­ja avoi­mien ovien päi­viä. Rollup-mai­nok­set ovat ol­leet ak­tii­vi­ses­sa käy­tös­sä myös vie­rai­luil­la pe­rus­kou­luis­sa sekä van­hem­pain­il­lois­sa.

Facebookissa yli­tim­me 1000 tyk­kää­jän raja­pyy­kin ja li­säk­si Ly­seo on val­lan­nut somea myös Instagramin puo­lel­la syk­sys­tä al­ka­en. Var­sin in­nok­kaas­ti opis­ke­li­jat ovat­kin liit­ty­neet @kuopionlyseo-ti­lin seu­raa­jik­si ja myös #kuopionlyseo on vi­lah­del­lut mo­nis­sa opis­ke­li­joi­den ku­vis­sa. Lop­pu­ke­vääs­tä myös kau­pun­gin ta­sol­la on kiin­ni­tet­ty huo­mi­o­ta some-ka­na­vien käyt­tä­mi­seen lu­ki­oi­den mark­ki­noin­nis­sa ja meil­lä­kin on nyt #lupainnostua.

Ke­vät­luku­kau­den ai­ka­na olem­me vie­lä uu­dis­ta­neet kou­lun koti­si­vu­ja mo­der­niin, eloi­saan ja sel­ke­ään ra­ken­tee­seen pyr­kien. Ai­em­pien kak­sien koti­si­vu­jen si­jaan Ly­se­ol­la on ny­ky­ään käy­tös­sä vain yh­det koti­si­vut osoit­tees­sa www.kuopionlyseo.fi.

Juhlatiimi

Kuo­pi­on Ly­se­on lu­ki­on Juh­la­tii­mi on osal­lis­tu­nut kou­lun ta­pah­tu­mien jär­jes­tä­mi­seen muun hen­ki­lö­kun­nan ja opis­ke­li­joi­den kans­sa. Luku­vuon­na 2014 – 2015 tii­mi on ol­lut jär­jes­tä­mäs­sä jou­lu­kuu­sen sytyttäjäisiä, it­se­näi­syys­juh­laa ja syk­syn lak­ki­ai­sia syys­luku­kau­del­la sekä abi­lou­nas­ta,  Ly­se­on päi­vää, ke­vät­juh­laa ja lak­ki­ai­sia ke­vät­luku­kau­del­la. Tiimiläiset ovat suun­ni­tel­leet Ly­se­on päi­vän tee­ma­päi­vän sekä osal­lis­tu­neet abi­lou­naan tar­joi­lu­jär­jes­te­lyi­hin. Tii­mi on ko­koon­tu­nut luku­vuo­den ai­ka­na usei­ta ker­to­ja suun­nit­te­lu­pa­la­ve­rei­hin.  Tii­min jä­se­ni­nä ovat ol­leet Min­na Aal­to, Aino Apilo, Vil­le Heik­ki­nen, Ant­ti Kemp­pi­nen, Sei­ja Laulainen ja Anne-Ma­ria Mu­ho­nen.

Digabi

Ly­se­on Digabiryhmä aloit­ti toi­min­tan­sa elo­kuus­sa 2014. Ryh­män kool­le­kut­su­ja­na on toi­mi­nut  leh­to­ri Ant­ti Sa­vi­nai­nen, joka on osal­lis­tu­nut myös Kuo­pi­on lu­ki­oi­den  Digabiryhmän ko­kouk­siin. Ly­se­on digabiryhmä on ko­koon­tu­nut yleen­sä kuu­kau­den vä­lein. Ko­kouk­sis­sa olem­me tut­ki­neet yli­op­pi­las­lau­ta­kun­nan (YTL) Abitti-oh­jel­maa ja sen omi­nai­suuk­sia, vaih­ta­neet ko­ke­muk­sia säh­köi­sis­tä koe­teh­tä­vis­tä, kom­men­toi­neet Facebookin digabikeskusteluissa esiintuotuja ko­ke­muk­sia ja on­gel­mia sekä in­for­moi­neet ja kou­lut­ta­neet Ly­se­on opet­ta­jia. Li­säk­si on mai­nit­ta­va, että Digabiryhmän jä­sen leh­to­ri Juho Oi­ka­ri­nen on  osal­lis­tu­nut YTL:n jär­jes­tä­mään Digabi-kou­lut­ta­jat -oh­jel­maan. Ly­se­on en­sim­mäi­set Abitti-ko­keet pi­det­tiin vii­den­nen jak­son koe­vii­kol­la lan­gat­to­mas­ti Nettiniiloa hyö­dyn­tä­en.

Työhyvinvointi

Tyhy-pa­ri­na oli­vat luku­vuon­na 2014-2015 Mar­ja Meurman ja Anne-Ma­ria Mu­ho­nen. Tyhy-pari osal­lis­tui yh­teen kau­pun­gin jär­jes­tä­mään kou­lu­tuk­seen. Opet­ta­jien työ­hy­vin­voin­tiin pa­nos­tet­tiin opet­ta­jien yh­teis­ten ti­lo­jen re­mont­ti­suun­nit­te­lul­la, joka jat­kuu edel­leen tu­le­va­na luku­vuon­na.

Kir­jal­li­suus­pii­ri ja ky­läi­ly­tii­mi ko­koon­tui­vat mo­lem­mat kak­si ker­taa, virk­kaus­pii­ri aloit­te­li toi­min­taa syk­syl­lä. Pik­ku­jou­lut jär­jes­tet­tiin kou­lun ti­lois­sa; tar­jol­la oli hy­vää ruo­kaa ja va­paa­ta seu­rus­te­lua.

Jak­so­ko­kouk­sien yh­tey­des­sä oli mah­dol­li­suus po­ri­na­tuo­ki­oon aja­tus­ten­vaih­don mer­keis­sä. Kan­sain­vä­li­nen työ­tur­val­li­suus­päi­vä huo­mi­oi­tiin tar­jo­a­mal­la opet­ta­jil­le ter­veel­lis­tä väli­pa­laa ja voi­maut­ta­via aja­tus­lap­pu­ja.

Tyhy-toi­min­nan kan­ta­va­na aja­tuk­se­na on ol­lut kiin­nit­tää huo­mi­o­ta ja tart­tua ti­lan­tei­siin, jot­ka liit­ty­vät opet­ta­jien jak­sa­mi­seen työs­sään.

Opiskelijahuoltotiimi

Tii­min opet­ta­ja­jä­se­ni­nä ovat luku­vuon­na 2014-2015 toi­mi­neet Lee­na Kär­nä ja Suvi Tirk­ko­nen.

Opiskelijakunnan hallituksen toiminta lukuvuonna 2014-2015

Elo­kuus­sa, 2014-2015 luku­vuo­den al­ka­es­sa ko­koon­tui jäl­leen Ly­se­ol­la opis­ke­li­ja­kun­nan hal­li­tus van­han pu­heen­joh­ta­jam­me Pau­la Sajaniemen joh­dol­la. Hal­li­tuk­sen toi­mis­sa mu­ka­na edel­lis­ten vuo­sien ta­voin jat­koi­vat opis­ke­li­ja­kun­nan hal­li­tuk­sen oh­jaa­vat opet­ta­jat Ant­ti Kemp­pi­nen ja Ris­to Vuo­ri.

Luku­vuo­den alus­ta al­ka­en jat­ket­tiin vii­me luku­vuon­na aloi­tet­tua Kah­vi­kes­ki­viik­ko-päi­vää, jon­ka pe­rim­mäi­se­nä aja­tuk­se­na säi­lyi tar­jo­ta edul­li­ses­ti kah­via ja pien­tä pur­ta­vaa opis­ke­li­joil­le. Sa­moin jat­ket­tiin so­pi­mus­ta sii­tä, että opis­ke­li­ja­kun­nan hal­li­tus lait­taa tuo­lit juh­la­sa­liin eri ti­lai­suuk­sia var­ten palk­ki­o­ta vas­taan.

Syys­kuus­sa teh­tiin jo­tain ai­van uut­ta. En­nen syys­lo­man al­kua jär­jes­tet­tiin en­sim­mäis­tä ker­taa Syys­rie­ha-ta­pah­tu­ma, joka sai suo­si­ol­li­sen vas­taan­oton. Vuo­den 2014 va­pus­ta in­nos­tu­nei­na pää­tim­me vuok­ra­ta kou­lu­päi­vän ajak­si ”gla­di­aat­to­ri´´-aree­nan. Kou­lu­päi­vän lo­puk­si jär­jes­tet­tiin sali­ta­pah­tu­ma, jos­sa jär­jes­tet­tiin eri vuo­si­ta­so­jen vä­li­nen kil­pai­lu, jon­ka voi­ton lo­pul­ta vei yk­kö­set. Pit­kin päi­vää oli myös pi­det­ty pie­niä kil­pai­lu­ja, joi­den voit­ta­jat jul­kis­tet­tiin juh­lan päät­teek­si.

Mar­ras­kuus­sa pi­det­tiin vuo­tui­nen yleis­ko­kous, jota en­nen ja jäl­keen pys­tyi aset­tu­maan eh­dok­kaak­si hal­li­tuk­sen vaa­lei­hin. Hal­li­tuk­seen pyr­ki­jöi­tä oli jäl­leen roi­mas­ti ja hal­li­tuk­seen va­lit­tiin kai­ken kaik­ki­aan kah­dek­san uut­ta jä­sen­tä vii­den van­han jä­se­nen rin­nal­le. Hal­li­tuk­sen vaa­lien jäl­keen oli taas aika va­li­ta uusi pu­heen­joh­ta­ja ja vaa­lien tu­los rat­ke­si opis­ke­li­ja­kun­nan hal­li­tuk­sen joka vuotisessa jou­lu­e­si­tyk­ses­sä.

Uusi vuo­si läh­ti käyn­tiin uu­den hal­li­tuk­sen jär­jes­täy­ty­mis­ko­kouk­ses­sa, joka jat­kui myö­hään il­taan miet­tien hallituslaisten vas­tuu­a­lu­ei­ta. Vas­tuu­a­lu­ei­ta myös uu­dis­tet­tiin tuo­mal­la kak­si uut­ta vas­tuu­hen­ki­lö­ni­mi­ket­tä, mark­ki­noin­ti­vas­taa­va ja SLL-koor­di­naat­to­ri.

Hel­mi­kuus­sa hal­li­tus jär­jes­ti pe­rin­tei­ses­ti abeil­le potkijaiset ja oli ak­tii­vi­ses­ti mu­ka­na jär­jes­tä­mäs­sä suo­sit­tua Tah­ko-reis­sua ku­ten myös van­ho­jen päi­vää. Kuun lo­pus­sa pää­tet­tiin teh­dä jo­tain erillaista en­nen hiih­to­lo­man al­kua ja tä­ten jär­jes­tet­tiin aa­mun­a­vaus sa­lis­sa ur­hei­lul­li­sis­sa mer­keis­sä.

Huh­ti­kuu oli­kin toi­min­taa täyn­nä. Pe­rin­teis­tä pää­si­äis­tä pää­tet­tiin uu­dis­taa yh­tei­sel­lä aa­mun­a­vauk­sel­la ja ym­pä­ri kou­lua pii­lo­te­tuil­la teh­tä­vil­lä. Edus­kun­ta­vaa­lien lä­hes­ty­es­sä jär­jes­tet­tiin heti pää­si­äi­sen jäl­keen Puo­lu­e­päi­vä, jo­hon osal­lis­tui nel­jä lyseolaisten ää­nes­tä­mää puo­lu­et­ta. Päi­vän ai­ka­na eri puo­lu­eet pi­ti­vät omia pis­tei­tään ja päi­vä hui­pen­tui juh­la­sa­lis­sa pi­det­tyyn vaa­li­pa­nee­liin, jos­sa yksi kun­kin puo­lu­een eh­do­kas vas­ta­si opis­ke­li­joi­den te­ke­miin ajan­koh­tai­siin ky­sy­myk­siin.

Ke­vään ai­ka­na hal­li­tus vas­ta­si myös edun­val­von­nas­ta kan­nus­ta­mal­la lyseolaisia ot­ta­maan kan­taa Kal­la­ve­den lu­ki­o­lais­ten te­ke­män ad­res­sin avul­la, jol­la ha­lut­tiin es­tää ter­vey­den­hoi­ta­jan siir­ty­mi­nen Savo­ta­lol­le.

Kuun lo­pus­sa jär­jes­tet­tiin jo pa­ri­na vuo­te­na suo­si­o­ta ke­rän­nyt Vap­pu­ta­pah­tu­ma. Edel­li­se­nä päi­vä­nä hal­li­tus oli luo­nut ko­ris­teil­la vä­rik­kään tun­nel­man kou­lun käy­tä­vil­le odot­ta­maan seu­raa­vaa päi­vää. Vap­pu­aat­toa vie­tet­tiin ur­hei­lu­tee­mas­sa ja opis­ke­li­joi­den käyt­töön vuok­rat­tiin Auto­kou­lu Pei­po­sen spon­so­roi­mat sumopuvut koko päi­vän ajak­si. Päi­vän ai­ka­na opis­ke­li­jat sai­vat osal­lis­tua mun­kin­syön­ti-kil­pai­luun ja kak­si pa­ras­ta ot­ti­vat toi­sis­taan mit­taa päi­vän päät­teek­si jär­jes­te­tys­sä sali­ta­pah­tu­mas­sa. Ta­pah­tu­mas­sa jär­jes­tet­tiin pe­rin­tei­nen Opet­ta­jat vs Opis­ke­li­jat-kil­pai­lu, jos­sa kil­pai­lun osal­lis­tu­jat tais­te­li­vat voi­tos­ta ur­hei­luun liit­ty­vis­sä kil­pai­luis­sa. Huh­ti­kuun jäl­keen, luku­vuo­den lop­pu­puo­lel­la, hal­li­tus hoi­ti myös abi­hup­pa­ri-asi­aa ja osal­lis­tui Gril­li­juh­lan jär­jes­tä­mi­seen.

Hal­li­tuk­sen jä­se­net osal­lis­tui­vat ak­tii­vi­ses­ti myös Suo­men lu­ki­o­lais­ten lii­ton jär­jes­tä­miin ta­paa­mi­siin ja ta­pah­tu­miin koko luku­vuo­den ai­ka­na.

An­nii­na Kö­nö­nen, opis­ke­li­ja­kun­nan hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja

Kuo­pi­on Ly­se­on lu­kioVuo­si­ker­to­mus 2014-201512.5.2015