Kansainvälisyystoimintaa Lyseolla

Historian ja kirjallisuuden opintomatka Pietariin  3.-6.12.2015

Opin­to­mat­kal­la oli mu­ka­na 23 IB-opis­ke­li­jaa sekä Ve­nä­jän his­to­ri­an kurs­sin suo­rit­ta­nei­ta opis­ke­li­joi­ta. Van­hem­pia oli mu­ka­na nel­jä ja mat­kan­joh­ta­ji­na leh­to­rit Suvi Tirk­ko­nen ja Ulla Kar­hu­nen. Mat­ka­oh­jel­ma to­teu­tui en­ti­seen ta­paan. Ki­ris­ty­nyt maa­il­man­po­liit­ti­nen ti­lan­ne ei nä­ky­nyt Pie­ta­ris­sa meil­le tu­ris­teil­le.

Euroopan nuorten parlamentin toimintaa

Eu­roo­pan nuor­ten par­la­men­tin kan­sal­li­ses­sa is­tun­nos­sa Tu­rus­sa 16.-19.1. oli­vat kou­lum­me opis­ke­li­jat Uliana Belonogova, An­nii­na Kö­nö­nen, Reet­ta Me­ri­läi­nen, Eve­lii­na Oi­no­nen ja Marinia Sor­jo­nen-Ward.

Kiina-yhteistyö

Yh­teis­työm­me Shang­hain Pudongissa si­jait­se­van Beicai Se­ni­or High Schoolin kans­sa jat­kui syk­syl­lä 2014: elo­kuun lo­pul­la saim­me Ly­se­oon vie­raak­si 19 kii­na­lais­ta opis­ke­li­jaa ja 8 opet­ta­jaa. Vie­raam­me tu­tus­tui­vat suo­ma­lai­seen lu­ki­o­maa­il­maan opis­ke­le­mal­la esi­mer­kik­si suo­mea, te­ke­mäl­lä  ke­mi­an la­bo­ra­to­ri­o­töi­tä sekä tut­ki­mal­la Kal­la­ve­den eko­lo­gi­aa. Ly­se­on li­säk­si he vie­rai­li­vat muis­sa Kii­na-yh­teis­työs­sä mu­ka­na ole­vis­sa kuo­pi­o­lais­kou­luis­sa: Mart­ti Ahti­saa­ren kou­lus­sa ja Hatsalan klas­sil­li­ses­sa kou­lus­sa. Vii­kon­lop­pu­na vie­raat te­ki­vät yh­des­sä suo­ma­lais­ten isän­tä­nuor­ten kans­sa va­el­lus­ret­ken Tiilikan kan­sal­lis­puis­toon.

Kii­na­lai­set opis­ke­li­jat ma­joit­tui­vat per­heis­sä ja osal­lis­tui­vat si­ten myös ta­val­li­seen suo­ma­lai­seen arki­e­lä­mään. Kuo­pi­on li­säk­si ryh­mä viet­ti pari päi­vää myös Hel­sin­gis­sä.

Huh­ti­kuus­sa ys­tä­vyys­kou­lum­me reh­to­ri Ms. Ma ja eng­lan­nin­o­pet­ta­ja Ms. Cai vie­rai­li­vat Kuo­pi­os­sa ja viet­ti­vät pari päi­vää Ly­se­ol­la tu­tus­tu­en suo­ma­lai­seen lu­ki­o­jär­jes­tel­mään ja lyseolaiseen ope­tuk­seen. Vie­rai­lun ai­ka­na hi­ot­tiin myös yh­teis­työn jat­koon liit­ty­viä suun­ni­tel­mia. Ke­vääl­lä 2015 käyn­nis­tyi yh­tei­nen ym­pä­ris­tö­pro­jek­ti, jon­ka pa­ris­sa opis­ke­li­jat sekä Kuo­pi­os­sa että Pudongissa työs­ken­te­le­vät. Pro­jek­tin tu­lok­set esi­tel­lään se­mi­naa­ris­sa, joka pi­de­tään Ly­se­ol­la ensi elo­kuus­sa kii­na­lais­ten ys­tä­viem­me seu­raa­van vie­rai­lun yh­tey­des­sä.

Saksalaisen ystävyyskoulun vierailu

Sak­sa­lai­sen ys­tä­vyys­kou­lun (Fried­rich-Ludwig-Jahn-Gymnasium) opis­ke­li­ja­ryh­mä vie­rai­li hel­mi­kuun 15.-21. kou­lul­lam­me. Opis­ke­li­joi­ta oli 22 ja opet­ta­jia 2, fy­sii­kan­o­pet­ta­ja Kerstin Frenzel ja his­to­ri­an­o­pet­ta­ja Udo Geiseler. Ku­ten aina en­nen­kin, oli­vat opis­ke­li­jat ma­joit­tu­nei­na suo­ma­lai­siin per­hei­siin.

Sak­sa­lai­set vie­rai­li­vat Kuo­pi­on palo­a­se­mal­la, Ol­vil­la Ii­sal­mes­sa sekä Kuo­pi­on mu­se­os­sa. Li­säk­si oh­jel­maan kuu­lui pe­rin­tei­nen las­ket­te­lu­päi­vä Tah­kon rin­teil­lä ja myös las­ki­ais­oh­jel­maa Antikkalassa mak­ka­ran­pais­toi­neen. Vie­raat oli­vat mu­ka­na myös mei­dän oppi­tun­neil­lam­me ja sak­san tun­neil­la pe­reh­dyt­tiin Si­be­liuk­seen ja Fin­lan­di­aan,  sekä Ma­xiin ja Moritziin ku­ten myös kuul­tiin aika­lais­ker­to­muk­sia en­ti­ses­tä DDR:stä. Vie­rai­lu oli kai­kin puo­lin on­nis­tu­nut ja olem­me­kin jo suun­nit­te­le­mas­sa vas­ta­vie­rai­lua ensi syk­syk­si.

 

 

 

Kuo­pi­on Ly­se­on lu­kioVuo­si­ker­to­mus 2014-201512.5.2015