Erityismainintoja

Stipendit 2015

Kuo­pi­on Ly­se­on sti­pen­di­ra­has­ton sti­pen­dit

Kuo­pi­on Ly­se­on sti­pen­di­ra­has­ton sti­pen­dit yli­oppi­lail­le:

Sami Hän­ni­nen, Sara Hän­ni­nen, Vee­ra Hän­ni­nen, Rita Kor­te­lai­nen, Aino Leh­to­mäki, Erja Mervaala, Lot­ta Miet­ti­nen, Eero Saa­ri­nie­mi, Pau­la Sajaniemi, So­fia To­ro­pai­nen, Pie­ta­ri Tu­ru­nen, Mira Vää­täi­nen, Sai­ja Weman

Vuo­den 1965 yli­op­pi­lai­den lah­joit­ta­ma sti­pen­di: Otto Sill­man

Vuo­den 1960 yli­op­pi­lai­den & Kuo­pi­on Ly­se­on opis­ke­li­ja­kun­nan sti­pen­di Ly­se­on hy­vän yh­teis­hen­gen luo­jal­le: Hen­ri Hel­ve

Vuo­den 1960 yli­op­pi­lai­den sti­pen­di Ly­se­on hy­vän yh­teis­hen­gen luo­jal­le: Valt­te­ri Soi­ni­nen

Sääs­tö­pank­ki Optian ta­lous­tie­to­sti­pen­di: Kal­le Vir­ta­nen

Kuo­pi­on Isän­maal­li­sen Seu­ran sti­pen­di his­to­ri­as­sa me­nes­ty­neel­le: San­ni Ry­hä­nen

Kuo­pi­on or­to­dok­si­sen seu­ra­kun­nan sti­pen­di: Jyri Hoffrén

Len­to­pal­lo­seu­ra Sof­tin sti­pen­di: Zeineb Vää­täi­nen

Las­ten Ys­tä­väin yh­dis­tyk­sen sti­pen­di: Tatu Hä­mä­läi­nen

Kuo­pi­on Ro­ta­ry­klu­bin sti­pen­di: An­nii­na Hon­ka­nen

Itä-Suo­men ke­mis­ti­seu­ran sti­pen­di: Sai­ja Weman

LUMA-kes­kus Sai­maan sti­pen­di erin­o­mai­ses­ta me­nes­tyk­ses­tä luon­non­tie­tei­den yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­sis­sa: Otto Sill­man

Kuo­pi­on Ly­se­on van­hem­pain­yh­dis­tyk­sen sti­pen­dit hy­vän to­ve­ruu­den hen­ges­sä toi­mi­mi­ses­ta:

Sig­man sti­pen­dit: Aapo Pa­ja­la 14C, Kat­ja Mus­to­nen 14C, Sa­mu­li Rei­ni­kai­nen 14C, Damla Cil  12E, Vili Kuos­ma­nen 12E, Mat­ti Kaup­pi­nen 12E, Lil­li Pih­la­ja­mäki 12E, Paa­vo Koi­vis­toi­nen 13E, Jimi Ranimäki 13E, Jen­ni Kir­ki­nen 12E, Valt­te­ri Soi­ni­nen 13D, Satu-Mar­ja Ha­lo­nen 14A

Long Playn vuo­si­ker­ta äi­din­kie­len tai­ta­jal­le (Hi­taan jour­na­lis­min yh­dis­tys): Pie­ta­ri Tu­ru­nen

Kus­tan­nus­o­sa­ke­yh­tiö Tam­men kir­ja­lah­jat äi­din­kie­les­sä me­nes­ty­neil­le: Han­na Heis­ka­nen, Miik­ka Ki­vi­nen

Suo­ma­lai­sen kir­ja­kau­pan kir­ja­lah­jat: Os­ka­ri Ha­ka­la, Tuo­mas Kor­ho­nen, Vil­le-Pek­ka Laak­ko­nen, Emma Oja­la, Ven­la Ve­nä­läi­nen,

So­kok­sen kir­ja­lah­ja: Ilo­na Pit­kä­nen

Sa­von sää­ti­ön kir­ja­lah­ja:  Jyri Hoffrén

Sak­san suur­lä­he­tys­tön kir­ja­lah­ja:   Stel­la Lauk­ka­nen

Es­pan­jan suur­lä­he­tys­tön kir­ja­lah­ja: Ola­vi Vir­ta­nen

Sverigekontakt i Finland: Eve­lii­na Män­ty­salo

Poh­jo­la-Nordenin kir­ja­sti­pen­dit: Anni Kor­ho­nen 14B, Jan­ne Kou­sa 14B, Oona Taivalantti 14D

RT kir­ja­kaup­pa Kuo­pi­on kir­ja­sti­pen­di psy­ko­lo­gi­an yli­op­pi­las­ko­kees­sa me­nes­ty­neel­le: Aino Leh­to­mäki

Kir­ja­to­rin kir­ja­sti­pen­di psy­ko­lo­gi­an yli­op­pi­las­ko­kees­sa me­nes­ty­neel­le: Tiia Urkonen

Tuo­mi­o­kirk­ko­seu­ra­kun­nan kir­ja­lah­ja us­kon­non opin­nois­sa me­nes­ty­neel­le: Jen­na Rä­sä­nen

Kuo­pi­on Suomalais-Brit­ti­läi­sen Seu­ran kir­ja­lah­ja: Erja Mervaala

Kuva­tai­teen kir­ja­sti­pen­di: Iida Ko­po­nen, Jyr­ki Mik­ko­nen

Ke­mia-leh­den vuo­si­ker­ta ke­mi­an yli­op­pi­las­ko­kees­sa me­nes­ty­neil­le: Rita Kor­te­lai­nen, Otto Sill­man, Sai­ja Weman

Itä-Suo­men Suo­mi-Ve­nä­jä-seu­ran pal­kin­to: Ali­na Fioshina, Vee­ra Hän­ni­nen, Ale­xand­ra Klochkova, Mi­ka­el Pironetti

Yksi Elä­mä -jär­jes­tön lah­ja ter­veys­tie­don osaa­jal­le: Eve­lii­na Pulk­ki­nen

Muita erityismainintoja

Ak­se­li An­ti­kai­nen (12F) sai kun­ni­a­kir­jan hy­väs­tä me­nes­tyk­ses­tä val­ta­kun­nal­li­sen ma­te­ma­tiik­ka­kil­pai­lun avoi­mes­sa sar­jas­sa.

Sai­ja Weman (10A) si­joit­tui fy­sii­kan val­ta­kun­nal­li­sen avoi­men sar­jan alku­kil­pai­lus­sa hie­nos­ti 20 par­haan jouk­koon ja osal­lis­tui lop­pu­kil­pai­lun te­o­ri­a­o­suu­teen.

Sai­ja Weman (10A) me­nes­tyi hy­vin val­ta­kun­nal­li­ses­sa ke­mi­a­kil­pai­lus­sa.

Sep­po Kok­ki (13B) ja Valt­te­ri Soi­ni­nen  (13D) me­nes­tyi­vät hy­vin fy­sii­kan val­ta­kun­nal­li­ses­sa pe­rus­sar­jas­sa.

Kou­lum­me neli­hen­ki­nen jouk­kue (Vee­ti Har­ti­kai­nen, Hen­ri Hel­ve, Miitta Mas­si­nen ja Joo­nas Mä­ke­lä) ete­ni Suo­men Pan­kin jär­jes­tä­män Generation €uro Students’ Award -kil­pai­lun toi­sel­le kier­rok­sel­le, jo­hon pää­si 10 pa­ras­ta neli­hen­kis­tä jouk­ku­et­ta.

IB1-opis­ke­li­jois­ta koos­tu­va jouk­ku­eem­me (Vee­ra Kai­ja, Jon­na Miet­ti­nen ja Paa­vo Koi­vis­toi­nen) osal­lis­tui FinnBrittien kak­si­päi­väi­seen väit­te­ly­tur­nauk­seen Kou­vo­las­sa edus­ta­en kun­ni­ak­kaas­ti koko Sa­von alu­et­ta.

Kuo­pi­on Ly­se­on lu­kioVuo­si­ker­to­mus 2014-201512.5.2015