Toimintaa ja tapahtumia

Tutortoiminta lukuvuonna 2014-2015

Tu­to­rei­na eli ver­tais­oh­jaa­ji­na toi­mi ku­lu­nee­na luku­vuon­na 2. vuo­si­ta­sol­ta 14 opis­ke­li­jaa ja 3. vuo­si­ta­sol­ta 15 opis­ke­li­jaa. Tu­tor­kou­lu­tuk­set pi­det­tiin edel­li­sen luku­vuo­den tou­ko­kuus­sa ja syys­luku­kau­den alus­sa elo­kuus­sa. Ver­tais­tu­to­roin­ti kes­kit­tyi eri­tyi­ses­ti ke­sän kurs­si­va­lin­ta­päi­viin ja en­sim­mäi­seen jak­soon, jol­loin uu­sia opis­ke­li­joi­ta pe­reh­dy­tet­tiin ta­lon ta­poi­hin ja lu­kio-opin­toi­hin mm. tu­to­rei­den pi­tä­mil­lä opinto-oh­jaus­tun­neil­la sekä viikottaisilla ta­paa­mi­sil­la. Tu­to­rit osal­lis­tui­vat elo­kuus­sa myös ak­tii­vi­ses­ti kii­na­lais­vie­rai­li­joi­den kun­ni­ak­si jär­jes­tet­tyyn ”getting together” –ta­pah­tu­maan.

Tal­vel­la tu­to­rei­ta työl­lis­ti­vät Ly­se­on avoi­mien ovien päi­vä 10.-11.12.  ja ylä­kou­lun op­pi­lai­den tu­tus­tu­mis­käyn­nit Ly­se­oon. Li­säk­si muu­ta­mat tu­to­rit te­ki­vät vie­rai­lu­ja pai­kal­li­sil­le ylä­kou­luil­le.

Seu­raa­val­le luku­vuo­del­le va­lit­tiin 15 uut­ta tu­to­ria; li­säk­si 7 van­haa tu­to­ria jat­kaa teh­tä­väs­sään. Uu­sia tu­to­rei­ta on kou­lu­tet­tu tou­ko­kuun ai­ka­na.

Vanhempainyhdistys

Ai­noa Kuo­pi­on lu­ki­ois­sa toi­mi­va van­hem­pain­yh­dis­tys on toi­mi­nut en­ti­seen ta­paan pie­nen, mut­ta in­nok­kaan jou­kon ve­tä­mä­nä. Yh­dis­tyk­sen tar­koi­tus on li­sä­tä ko­din ja kou­lun vä­lis­tä yh­teis­työ­tä sekä tu­kea lu­ki­o­lais­ten ja yleen­sä kou­lun mah­dol­li­suuk­sia op­pi­mi­seen ja opet­ta­mi­seen. Toi­min­ta edel­lyt­tää in­nok­kai­den ih­mis­ten li­säk­si myös toi­mi­vaa ta­lout­ta. Tä­män vuok­si opis­ke­li­jan van­hem­mil­ta va­paa­eh­toi­se­na pe­ri­tyn van­hem­pain­yh­dis­tyk­sen jä­sen­mak­sun (30 €) li­säk­si tä­nä­kin luku­kau­te­na on jär­jes­tet­ty pe­rin­tei­nen kah­vi­tus en­sim­mäi­sen opin­to­vuo­den van­hem­pain­il­las­sa syk­syl­lä ja fres­ko­kah­vi­tus penkkaripäivänä. Sa­mal­la on in­for­moi­tu yh­dis­tyk­sen mer­ki­tyk­ses­tä. Kou­lun kan­sain­vä­lis­tä toi­min­taa on tu­et­tu osal­lis­tu­mal­la ta­lou­del­li­ses­ti, vaik­ka­kin pie­nil­lä sum­mil­la, sak­sa­lais­ten opis­ke­li­joi­den ja opet­ta­jien Ly­se­ol­la vie­rai­lun jär­jes­te­lyi­hin. Tu­kea on an­net­tu myös kou­lu­lii­kun­ta­lii­ton yleis­ur­hei­lu­kil­pai­lui­hin osal­lis­tu­neil­le sekä EYP- ja op­pi­las­kun­ta­toi­min­taan. Yh­dis­tys ja­kaa tä­nä­kin ke­vää­nä pe­rin­tei­set sti­pen­dit toi­sen vuo­si­ta­son opis­ke­li­joi­den it­sen­sä va­lit­se­mil­le, hy­vän ka­ve­ruu­den hen­ges­sä toi­mi­neil­le opis­ke­li­joil­le. Lisä­tie­toa van­hem­pain­yh­dis­tyk­ses­tä löy­tyy kou­lun si­vuil­ta pedanetistä.

Yrittäjyyttä Lyseolla

Kou­lum­me oli mu­ka­na kah­den NY 24h-( nuo­ri yrit­tä­jyys) vii­kon­lop­pu­lei­rin jär­jes­tä­mi­ses­sä klas­sil­li­sel­la lu­ki­ol­la. En­sim­mäi­nen pi­det­tiin 23. – 24.1.2015 Mic­ro­soft Challenge-lei­ri­nä, jon­ka ai­ka­na opis­ke­li­jat ke­hit­ti­vät ide­an elä­mää hel­pot­ta­vas­ta pu­he­lin­so­vel­luk­ses­ta. Toi­nen pi­det­tiin puo­les­taan 8. – 9.5., jol­loin opis­ke­li­jat ke­hit­ti­vät yh­teis­kun­nal­li­ses­ti hyö­dyl­li­siä lii­ke­i­de­oi­ta. Lei­rit to­teu­tet­tiin yh­teis­työs­sä Sii­lin­jär­ven ja Kuo­pi­on lu­ki­oi­den sekä Kuo­pio Innovationin jär­jes­tä­män Global Game Jam -ta­pah­tu­man kans­sa. Ly­se­on opis­ke­li­joi­ta näil­le lei­reil­le osal­lis­tui tuu­to­rei­na ja lei­ri­läi­si­nä noin 15 opis­ke­li­jaa.

Lei­rien li­säk­si opis­ke­li­joi­tam­me osal­lis­tui Yh­dys­val­tain suur­lä­het­ti­lään lan­see­raa­maan yrit­tä­jyys­haas­tee­seen loka­kuus­sa 2014. Opis­ke­li­jat vas­ta­si­vat haas­tee­seen ke­hit­tä­mäl­lä lii­ke­i­de­an pien­ryh­mis­sä sekä esit­tä­mäl­lä suun­ni­tel­man­sa sii­tä, kuin­ka idea saa­tai­siin toi­mi­maan käy­tän­nös­sä. Loka­kuus­sa jär­jes­tet­tyyn alu­eel­li­seen kil­pai­luun, jos­sa ku­kin ryh­mä esit­te­li oman ide­an­sa raa­dil­le eng­lan­nik­si, kou­lum­me vii­des­tä ryh­mäs­tä pää­si nel­jä.

Yrit­tä­jyys­kas­va­tuk­sen kil­pai­lu­toi­min­nas­ta voi­daan mai­ni­ta val­ta­kun­nal­li­nen Yrityshyvä 2015 – kir­joi­tus­kil­pai­lu, jo­hon yksi ta­lous­tie­don ryh­mäm­me osal­lis­tui. Ryhmäläisten kir­joi­tuk­sis­ta vii­si lä­he­tet­tiin lop­pu­kil­pai­luun. Osal­lis­tu­neet sai­vat täl­lä ker­taa osal­lis­tu­mis­pal­kin­not.

Lyseon päivä 27.2.2015

Tänä vuon­na Ly­se­on päi­vää vie­tet­tiin toi­min­nal­li­se­na tee­ma­päi­vä­nä. Tee­moi­na oli­vat yh­teis­kun­ta­vas­tuu ja va­paa­eh­tois­työ. Päi­vän ai­ka­na jär­jes­tet­tiin myös vaa­te- ja ur­hei­lu­vä­li­ne­ke­räys, jon­ka tuot­to toi­mi­tet­tiin Kar­ja­lan apu ry:lle

Vuo­den lyseolaiseksi va­lit­tiin Juho Romakkaniemi, joka on kir­joit­ta­nut yli­op­pi­laak­si Ly­se­os­ta vuon­na 1996. Romakkaniemi toi­mii täl­lä het­kel­lä EU:n ko­mis­si­on vara­pu­heen­joh­ta­jis­toon ni­mi­te­tyn Jyr­ki Ka­tai­sen kabinettipäällikönä. Ai­em­min vuo­den lyseolainen on toi­mi­nut muun mu­as­sa en­ti­sen talous­ko­mis­saa­ri Olli Reh­nin ka­bi­ne­tis­sa, Ale­xan­der Stub­bin esi­kun­ta­pääl­lik­kö­nä sekä Jyr­ki Ka­tai­sen avus­ta­ja­kun­nas­sa hä­nen pää­mi­nis­te­ri­ai­ka­naan.

Ly­se­on päi­vä al­koi yh­tei­sel­lä sali­ti­lai­suu­del­la, jos­sa esi­tel­tiin ly­hy­es­ti vuo­den lyseolainen sekä työ­pa­jo­jen ve­tä­jik­si tu­le­vat vie­rai­li­jat. Ti­lai­suu­den jäl­keen siir­ryt­tiin työs­ken­te­le­mään päi­vän tee­mo­jen mu­kai­siin toi­min­ta­pis­tei­siin aamu­päi­vän ajak­si.

Osa työ­pa­jois­ta, joi­ta oli yh­teen­sä 26, oli jär­jes­tet­ty kou­lul­le, osa kou­lun ulko­puo­lel­le eri­lai­siin va­paa­eh­tois­työ­koh­tei­siin. Opis­ke­li­jat ja opet­ta­jat työs­ken­te­li­vät seu­raa­vis­sa toi­min­ta­pis­teis­sä: suo­men kie­len opis­ke­lu­ma­te­ri­aa­lin val­mis­ta­mi­nen maa­han­muut­ta­jil­le, vil­la­pei­ton virk­kaus hy­vän­te­ke­väi­syy­teen, hätä­ensi­apu­kou­lu­tus, mu­siik­ki­e­si­tyk­sen val­mis­ta­mi­nen, maa­il­man­kar­tan teko, kah­vi­tuk­sen jär­jes­tä­mi­nen van­hem­pain­yh­dis­tyk­sen kans­sa, vie­rai­den kier­rät­tä­mi­nen kou­lul­la, kult­tuu­rin­tuot­ta­mi­sen al­keet, draa­ma­e­si­tyk­sen val­mis­ta­mi­nen, vuo­den lyseolaisen työ­paja, vaa­te-, ken­kä ja ur­hei­lu­vä­li­ne­lah­joi­tus­ten la­jit­te­lu lii­kun­ta­sa­lis­sa, kir­ja­näyt­te­lyi­den ko­ko­a­mi­nen Kau­pun­gin­kir­jas­tol­la, Man­ner­hei­min Las­ten­suo­je­lu­lii­ton jä­sen­han­kin­ta to­ril­la, SPR-ve­ren­luo­vu­tus, sii­vo­a­mi­nen kan­sa­lais­o­pis­tol­la ja Suun­ta-pal­ve­lut Lee­na Ståhl­ber­gil­lä, Yh­teis­vas­tuu­ke­räys sekä las­ten kans­sa puu­hai­lu seit­se­mäs­sä eri päi­vä­ko­dis­sa.

Li­säk­si opis­ke­li­ja­ryh­mät kä­vi­vät haas­tat­te­le­mas­sa usei­ta yri­tyk­siä ja jär­jes­tö­jä nii­den yh­teis­kun­ta­vas­tuus­ta ja ra­por­toi­vat tu­lok­sis­ta verk­ko­leh­teen. Eril­li­nen tie­do­tus­ryh­mä haas­tat­te­li ja ku­va­si toi­min­taa työ­pa­jois­sa ja päi­vit­ti tie­to­ja kou­lun verk­ko­si­vuil­le.

Ly­se­on päi­vä hui­pen­tui puo­len päi­vän ai­kaan juh­la­ti­lai­suu­teen, jos­sa saim­me naut­tia mu­siik­ki- ja draa­ma­työ­pa­jo­jen tuo­tok­sis­ta, kuo­ron esi­tyk­ses­tä sekä vuo­den lyseolaisen pu­hees­ta. Juh­las­ta oli ilo pois­tua tal­vi­lo­man viet­toon.

Sigman 20-vuotisjuhla – Long Lesson 21.3.2015

Lau­an­tai­na 21.3.2015 klo 9-13 Ly­se­ol­le ko­koon­tui run­saat sata hen­keä juh­lis­ta­maan Sig­man juh­la­vuot­ta. Toki sa­mal­la opis­ke­lim­me ta­val­li­set kak­si oppi­tun­tia Long Lessonin mer­keis­sä mut­ta ti­lai­suu­des­ta hie­man nor­maa­lia pi­dem­män ja juh­la­vam­man teki väli­a­jal­la pi­det­ty sali­ti­lai­suus. Kun­ni­a­vie­raak­si olim­me saa­neet kou­lum­me eläk­keel­lä ole­van ma­te­ma­tii­kan leh­to­ri Rau­no Pe­rä­län, jota voi­daan hy­väl­lä syyl­lä sa­noa var­si­nai­sek­si Sig­man isä­hah­mok­si.

Aamu al­koi pe­rin­tei­seen ta­paan ma­te­ma­tii­kan opis­ke­lul­la. Pai­kal­la oli 103 opis­ke­li­jaa, joi­ta opet­ta­mas­sa oli 8 ver­tais­o­pet­ta­jaa sekä 5 va­paa­eh­tois­o­pet­ta­jaa. Aamu­päi­vän ai­ka­na kou­lul­la vie­rai­li myös Sa­von Sa­no­mien toi­mit­ta­ja kir­joit­ta­mas­sa jut­tua. Kun tauon aika koit­ti, ko­koon­nuim­me juh­la­sa­liin, jos­sa aluk­si käy­tiin läpi Sig­man his­to­ri­aa ja sa­mal­la ma­te­ma­tii­kan leh­to­ri Paa­vo Heis­ka­nen haas­tat­te­li Sig­man pe­rus­ta­jaa, eläk­keel­lä ole­vaa ma­te­ma­tii­kan leh­to­ri Rau­no Pe­rä­lää. Kuo­pi­on Ly­se­on lu­ki­on luon­non­tie­teel­li­nen ker­ho Sig­ma on toi­mi­nut jo vuo­des­ta 1973 läh­tien. Pe­rä­lä ker­toi­li ker­hon alku­vai­heis­ta ja sii­tä mi­ten jo en­sim­mäi­sel­lä ta­paa­mis­ker­ral­la suo­sio oli niin suur­ta, että luok­kaan jou­dut­tiin ha­ke­maan li­sää tuo­le­ja, jot­ta kai­kil­le riit­ti is­tu­ma­paik­ka. Vuon­na 1995 Sig­mas­ta tuli Kuo­pi­on Luon­non­ys­tä­väin Yh­dis­tyk­sen (KLYY) ala­ja­os­to. Tämä mah­dol­lis­ti jär­jes­täy­ty­neem­män toi­min­nan ver­rat­tu­na ker­ho­toi­min­taan. Nyt Sig­ma on siis ol­lut jo kak­si vuo­si­kym­men­tä re­kis­te­röi­ty yh­dis­tys KLYY:n ala­ja­os­to­na. Toi­min­nan­joh­ta­ja­na vuo­teen 2010 saak­ka toi­mi Pe­rä­lä ja sen jäl­keen toi­min­nan­joh­ta­ja­na on toi­mi­nut ma­te­ma­tii­kan leh­to­ri Mat­ti Rä­sä­nen. Ensi syk­sy­nä koit­taa jäl­leen muu­tos, kun toi­min­nan­joh­ta­juus siir­tyy Paa­vo Heis­ka­sel­le.

Vuon­na 1994 Pe­rä­lä ja sil­loi­set sigmalaiset al­koi­vat ke­hi­tel­lä toi­min­taan jo­ta­kin arki­tuki­o­pe­tuk­sia suu­rem­paa. Näin pi­det­tiin en­sim­mäi­nen Long Lesson eli koko kurs­sin oppi­mää­rää ker­taa­va pi­dem­pi (3-4h) tuki­o­pe­tus. Ja päi­väk­si va­lit­tiin lau­an­tai, jot­ta kou­lu­päi­vän jäl­keen ei tar­vit­se jää­dä pit­käl­le il­taan saak­ka opis­ke­le­maan. Nyt näi­tä Long Lesson ta­pah­tu­mi­a­kin on pi­det­ty siis jo yli 20 vuo­den ajan. Täl­lä het­kel­lä Long Lesson jär­jes­te­tään jo­kai­sen jak­son lo­pul­la en­nen koe­viik­koa. Päi­vä on aina lau­an­tai ja ma­te­ma­tiik­kaa opis­kel­laan klo 9-12 va­paa­eh­tois­o­pet­ta­jien voi­min.

Myös to­del­la pit­kiä Long Lessoneja on pi­det­ty. Vuon­na 1997 ko­koon­nut­tiin 500 mi­nuu­tin ajak­si ja vuon­na 2002 jopa 600 mi­nuu­tin ajak­si opis­ke­le­maan ma­te­ma­tiik­kaa. Pi­sin, eli 12 tun­tia pit­kä, Long Lesson pi­det­tiin vuon­na 2011. Saa näh­dä kos­ka en­nä­tys lai­te­taan jäl­leen uu­sik­si?

Sali­ti­lai­suu­des­sa pal­kit­tiin myös Sig­man uu­den t-pai­dan suun­nit­te­lu­kil­pai­lun voit­ta­jat sekä itse­a­si­as­sa kaik­ki kil­pai­luun osal­lis­tu­neet. Toi­min­nan­joh­ta­ja, ma­te­ma­tii­kan leh­to­ri Mat­ti Rä­sä­nen, ja­koi en­sim­mäi­sen pal­kin­non Aapo Pa­ja­lal­le ja toi­sen pal­kin­non Kat­ja Mus­to­sel­le sekä Sa­mu­li Rei­ni­kai­sel­le. Lo­puk­si suo­ri­tet­tiin arpa­jai­set, joi­hin olim­me saa­neet mu­ka­vas­ti pal­kin­to­ja spon­so­reil­ta, ja pal­kit­tiin on­nek­kaat voit­ta­jat. Tai­si­pa joku voit­taa jopa kai­kil­la kol­mel­la os­ta­mal­laan ar­val­la. Sali­ti­lai­suu­den jäl­keen koko iso po­ruk­ka siir­tyi pul­la­kah­veil­le, jot­ka mah­dol­lis­tui­vat myös spon­so­rien avus­tuk­sel­la. Sig­ma kiit­tää kaik­kia ti­lai­suu­den spon­so­rei­ta, jot­ka oli­vat Sa­no­ma Pro, Ota­va, Vel­jek­sen Laak­ko­nen OY, Kuo­pi­on auto­kaup­pa, SUUN­TA-pal­ve­lut, Casio, Mc Donalds ja ra­vin­to­la Isä Camillo.

Lo­puk­si opis­ke­lim­me vie­lä toi­sen oppi­tun­nin ver­ran ensi vii­kol­la al­ka­via ko­kei­ta var­ten. Päi­vä oli mu­ka­va ja ilma­pii­ri in­nos­ta­va. Sig­ma kiit­tää kaik­kia ta­pah­tu­maan osal­lis­tu­nei­ta sekä eri­tyi­ses­ti kaik­kia va­paa­eh­toi­sia päi­vän jär­jes­te­lyi­hin osal­lis­tu­mi­ses­ta.

Kuo­pi­on Ly­se­on lu­kioVuo­si­ker­to­mus 2014-201512.5.2015