Kuopion Lyseon lukion lukuvuosi 2014-2015

Etu­oi­keuk­sia ja ai­nut­ker­tai­suu­den ko­ke­muk­sia

Ly­seo aloit­ti uu­den luku­vuo­den elo­kuus­sa si­säi­ses­ti ja ul­koi­ses­ti muut­tu­nee­na: pään pääl­lä oli uusi kat­to ja si­säl­lä uut­ta hal­lin­to­hen­ki­lös­töä reh­to­rin, opinto-oh­jaa­jan ja kou­lu­sih­tee­rin ver­ran. Sii­nä­pä oli yh­del­le kou­lul­le muut­tu­mis­leik­kiä ker­rak­seen.

Tal­ven lumi­kuor­man ja tau­ko­a­mat­to­mil­ta vai­kut­ta­neet ke­vät­sa­teet uusi kat­to on kes­tä­nyt moit­teet­to­mas­ti. Päi­vi­tet­ty pää­laki sal­lii yli 140-vuo­ti­aan Ly­se­on lois­taa to­rin lai­dal­la jat­kos­sa­kin ar­vol­leen so­pi­van ryh­dik­kää­nä. Pe­rin­tei­ses­ti mo­der­nin Ly­se­on ra­ken­nus elää ja voi hy­vin, eikä Ly­se­on hen­ki­kään haih­tu­nut ke­sän ai­ka­na ava­tus­ta ka­tos­ta tai­vaal­le.

Si­säis­ten muu­tos­ten toi­mi­vuut­ta voin ar­vi­oi­da lä­hin­nä omas­ta näkö­kul­mas­ta­ni, vaik­ka toki pa­lau­tet­ta kou­lun toi­min­nas­ta on luku­vuo­den ai­ka­na ker­ty­nyt niin opis­ke­li­joil­ta, hen­ki­lö­kun­nal­ta, huol­ta­jil­ta kuin yh­teis­työ­kump­pa­neil­ta­kin. Ly­seo otti mi­nut vas­taan kä­sit­tä­mät­tö­män erin­o­mai­ses­ti: Apu­lais­reh­to­rit pe­reh­dyt­ti­vät mi­nua vä­sy­mät­tä ja pyy­teet­tö­mäs­ti teh­tä­vii­ni. Opet­ta­jat ja muu hen­ki­lö­kun­ta oli­vat avoi­mia ja ys­tä­väl­li­siä. Opis­ke­li­jat – te kaik­kien tär­keim­mät – osoi­tit­te mi­nul­le omal­la toi­min­nal­lan­ne sen, mitä Ly­se­on hen­ki ja ilma­pii­ri on. Te kaik­ki yh­des­sä teit­te uu­den reh­to­rin työn aloit­ta­mi­sen to­del­la hel­pok­si. Koin en­sim­mäi­sis­tä vii­kois­ta al­ka­en ole­va­ni etu­oi­keu­tet­tu saa­des­sa­ni teh­dä työ­tä tei­dän kans­san­ne Ly­se­os­sa. Kii­tos! Toi­vot­ta­vas­ti olen pys­ty­nyt ja pys­tyn jat­kos­sa vie­lä pa­rem­min vas­taa­maan odo­tuk­siin­ne.

Luku­vuo­den ai­ka­na on var­mas­ti opit­tu pal­jon uu­sia asi­oi­ta, enkä puhu nyt pel­käs­tään omas­ta puo­les­ta­ni. Säh­köis­ty­vä yli­op­pi­las­tut­kin­to tuo lu­ki­o­kou­lu­tuk­seen uut­ta vir­taa. Hie­man ky­seen­a­lais­ta on se, jos suh­tau­dum­me lu­ki­o­na muu­tok­seen vain ul­koi­sen mo­ti­vaa­ti­on, säh­köis­ten yli­op­pi­las­ko­kei­den, kaut­ta. Kou­lu­jen ja opis­ke­li­joi­den on il­man ul­kois­ta pak­ko­a­kin so­peu­dut­ta­va ar­keen, jos­sa käy­tet­tä­vis­sä ole­va tek­no­lo­gia ja muun­tu­vat op­pi­mis­ym­pä­ris­töt muok­kaa­vat kä­si­tys­täm­me op­pi­mi­ses­ta ja opis­ke­lus­ta. Ly­se­os­sa kul­jem­me oi­ke­aan suun­taan. Eri­tyi­ses­ti en­sim­mäi­sen vuo­si­ta­son opis­ke­li­jat ovat omak­su­neet ta­van käyt­tää omia pää­te­lait­tei­ta opis­ke­lus­saan. Opet­ta­jat ovat pe­lot­to­mas­ti ja toi­si­aan tu­kien al­ka­neet hyö­dyn­tää ope­tus­tek­no­lo­gi­an suo­mia pe­da­go­gi­sia mah­dol­li­suuk­sia yhä enem­män ja moni­puo­li­sem­min. Ensi luku­vuon­na kais­ta le­ve­nee ja mat­ka jat­kuu en­tis­tä la­ve­am­pa­na rin­ta­ma­na.

Luku­vuo­den lop­pu­vai­hees­sa lu­ki­os­sa on alet­tu pe­reh­tyä myös tu­le­vaan ope­tus­suun­ni­tel­ma­työ­hön. Ly­se­oon­kin on jo pe­rus­tet­tu OPS-tii­mi. Ensi syk­sy­nä tii­miä laa­jen­ne­taan opis­ke­li­ja­jä­se­nil­lä ja työ var­si­nai­ses­ti aloi­te­taan. Ope­tus­suun­ni­tel­man pe­rus­tei­den luon­nok­set sai­vat lu­ki­o­ken­täs­sä hie­man ris­ti­rii­tai­sen vas­taan­oton: osan mie­les­tä muu­tok­set ovat lä­hin­nä kos­meet­ti­sia ja toi­set taas sa­no­vat, että muu­tok­sia on run­saas­ti ja mah­dol­li­suuk­sia tar­jo­taan vaik­ka min­kä­lai­seen uu­dis­ta­mi­seen. Ly­se­on näkö­kul­mas­ta uu­den lu­ki­on ope­tus­suun­ni­tel­ma­luon­nok­sen ylei­sen osan asi­at vai­kut­ta­vat hy­vil­tä. Mo­net ko­ros­te­tuis­ta asi­ois­ta ovat meil­le tut­tu­ja: yh­tei­söl­li­syys, vuo­ro­vai­ku­tus ja vas­tuu omas­ta op­pi­juu­des­ta ovat osa Ly­se­o­ta jo nyt. Itse koen ope­tus­suun­ni­tel­ma­työn mah­dol­li­suu­dek­si pait­si uu­dis­tua myös va­kiin­nut­taa hy­vät ar­vot, si­säl­löt ja toi­min­ta­ta­vat vie­lä tie­toi­sem­mak­si osak­si Ly­se­on ar­kea

Ly­se­on kan­sain­vä­li­nen toi­min­ta oli elä­väis­tä tänä luku­vuon­na. Elo­kuus­sa ryh­mä shang­hai­lai­sen ys­tä­vyys­kou­lum­me Beicai Se­ni­or High Schoolin opis­ke­li­joi­ta ja opet­ta­jia vie­rai­li Kuo­pi­os­sa. Opis­ke­li­jat ma­joit­tui­vat lyseolaisten per­heis­sä. Mu­ka­vaa oh­jel­maa riit­ti koko vii­kok­si. Hel­mi­kuus­sa puo­les­taan ryh­mä sak­sa­lai­sia opis­ke­li­joi­ta ja opet­ta­jia Rathenowin ys­tä­vyys­kou­lus­ta vie­rai­li Ly­se­os­sa ja lyseolaisten per­heis­sä. Li­säk­si mo­net Ly­se­on opis­ke­li­jat ovat osal­lis­tu­neet Eu­roo­pan Nuor­ten Par­la­men­tin toi­min­taan. Me­nes­tyk­siä ovat ol­leet myös yh­teis­työs­sä Finnish British Societyn kans­sa jär­jes­te­tyt lu­en­not, joil­la esiin­ty­mäs­sä kä­vi­vät Ju­lia Collins ja Ja­mes Grime. Kan­sain­vä­li­sis­tä vie­rai­luis­ta voi­daan mai­ni­ta vie­lä Jor­da­ni­an ja Py­hän maan lu­te­ri­lai­sen kir­kon piis­pa Munib Younanin vie­rai­lu Ly­se­ol­la.

Ly­se­on päi­vä jär­jes­tet­tiin yh­teis­toi­min­nal­li­se­na tee­ma­päi­vä­nä 27.2. Lyseolaiset jal­kau­tui­vat kau­pun­gil­le ja kou­lun ti­loi­hin eri­lai­siin työ­pa­joi­hin ja pro­jek­tei­hin. Tee­ma­na oli­vat yh­teis­kun­ta­vas­tuu ja va­paa­eh­tois­työ. Päi­vä päät­tyi yh­tei­seen sali­ti­lai­suu­teen. Vuo­den lyseolaiseksi va­lit­tiin Jyr­ki Ka­tai­sen ka­bi­net­ti­pääl­lik­kö Juho Romakkaniemi. Opis­ke­li­jat osal­lis­tui­vat toi­min­taan esi­mer­kil­li­ses­ti ja mah­dol­lis­ti­vat Ly­se­on päi­vän on­nis­tu­mi­sen. Yh­teis­työ­kump­pa­nei­den pa­lau­te oli rie­mas­tut­ta­van hy­vää. Ly­se­on päi­väs­sä konk­re­ti­soi­tui myös taas ker­ran toi­mi­va yh­teis­työ Ly­se­on van­hem­pain­yh­dis­tyk­sen kans­sa. Kii­tos täs­sä yh­tey­des­sä teil­le te­ke­mäs­tän­ne tär­ke­äs­tä työs­tä!

Luku­vuo­si 2014–2015 lä­hes­tyy vää­jää­mät­tä lop­pu­aan. Vaik­ka ku­lu­nut opis­ke­lu­ru­pe­a­ma ei Ly­se­on pit­käs­sä his­to­ri­as­sa vält­tä­mät­tä ero­ai­si­kaan suu­res­ti edel­tä­jis­tään, te opis­ke­li­jat – ja eri­tyi­ses­ti te uu­det yli­op­pi­laat – voit­te olla var­mo­ja, että hen­ki­lö­kun­nan sil­min jo­kai­nen luku­vuo­si, jo­kai­nen kou­lun­sa päät­tä­vä ikä­luok­ka ja jo­kai­nen Ly­se­on opis­ke­li­ja on eri­lai­nen ja ai­nut­ker­tai­nen. Te uu­det yli­op­pi­laat olet­te jät­tä­neet py­sy­väs­ti omat jäl­ken­ne Ly­se­on kun­ni­ak­kaa­seen his­to­ri­aan. Toi­von, että olet­te saa­neet Ly­se­os­ta sen, mitä opis­ke­lu­tai­pa­leel­tan­ne lu­ki­os­sa ta­voit­te­lit­te. Toi­von teil­le koko Ly­se­on puo­les­ta kaik­kea hy­vää!

Omas­ta mie­les­tä­ni luku­vuo­si päät­tyi lii­an äk­kiä. En ole kos­kaan ai­kai­sem­min vii­si­tois­ta­vuo­ti­sel­la työ­u­ral­la­ni aja­tel­lut sa­moin. Yleen­sä tä­hän ai­kaan olen odo­tel­lut kesä­lo­maa ja läm­pi­miä golf­säi­tä, mut­ta nyt odo­tan elo­kuu­ta. Täs­tä luon­non­oi­kus­ta syy­tän – tai tot­ta pu­hu­en tie­ten­kin vil­pit­tö­mäs­ti kii­tän – tei­tä kaik­kia Ly­se­on elä­mäs­sä läs­nä ole­via ih­mi­siä.

Kii­tos ku­lu­nees­ta luku­vuo­des­ta ja vir­kis­tä­vää ke­sää!

Sa­mu­li Lai­ti­nen, reh­to­ri

Kuo­pi­on Ly­se­on lu­kioVuo­si­ker­to­mus 2014-201512.5.2015