Erityinen tuki lukiossa

Erityisopettaja

Opis­ke­li­jal­la on oi­keus saa­da tar­vit­ta­es­sa tu­kea lu­kio-opin­toi­hin­sa. Eri­tyis­o­pet­ta­jan teh­tä­vä­nä on tu­kea opis­ke­li­jaa op­pi­mi­seen liit­ty­vis­sä vai­keuk­sis­sa (esim. kie­lel­li­set vai­keu­det ku­ten lu­ke­mi­sen ja kir­joit­ta­mi­sen vai­keus eli luki­vai­keus). Lu­ki­on eri­tyis­o­pe­tus on ensi­si­jai­ses­ti pe­da­go­gis­ta tu­kea, joka koh­dis­tuu op­pi­maan op­pi­mi­seen, oman op­pi­mis­tyy­lin löy­tä­mi­seen sekä itse­tun­non vah­vis­ta­mi­seen op­pi­ja­na. Eri­tyis­o­pet­ta­ja an­taa yk­si­lö­oh­jaus­ta, te­kee op­pi­mis­val­miuk­sia mit­taa­via tes­te­jä ja tu­kee opis­ke­lus­sa. Hän myös opas­taa eri­tyis­jär­jes­te­ly­jen ano­mi­ses­sa yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­sia var­ten.

Eri­tyis­o­pet­ta­ja­na toi­mii luku­vuon­na 20172018  Pau­lii­na Mau­no (pau­lii­na.mau­no(at)ope­du.kuo­pio.fi, puh. 044 7181377).  Eri­tyis­o­pet­ta­ja on ta­vat­ta­vis­sa Ly­se­ol­la per­jan­tai­sin klo 813 (neu­vot­te­lu­huo­ne 212,  2. krs). Eri­tyis­o­pet­ta­jan ta­voit­taa pu­he­li­mit­se, säh­kö­pos­til­la tai Wil­man vä­li­tyk­sel­lä.

Lukiopsykologi

Lu­ki­o­psy­ko­lo­gin työn ta­voit­tee­na on tu­kea opis­ke­li­joi­den psyyk­kis­tä hy­vin­voin­tia. Lu­ki­o­psy­ko­lo­giin voi ot­taa yh­teyt­tä esi­mer­kik­si stres­sin, ma­sen­nuk­sen, ah­dis­tu­nei­suu­den, ylei­sen pa­han olon tai ih­mis­suh­tei­siin liit­ty­vien eri­lais­ten krii­sien vuok­si.  Lu­ki­o­psy­ko­lo­gi te­kee ly­hyt­kes­tois­ta asi­a­kas­työ­tä; käyn­ti­mää­rät ja -ti­heys vaih­te­le­vat yk­si­löl­li­ses­ti. Tar­vit­ta­es­sa lu­ki­o­psy­ko­lo­gi oh­jaa opis­ke­li­jan jat­ko­hoi­toon.

Lu­ki­o­psy­ko­lo­gi­na toi­mii Eve­lii­na Ul­vi­nen (eve­lii­na.ul­vi­nen (at) kuo­pio.fi., puh. 044 718 4067). Lu­ki­o­psy­ko­lo­gi ot­taa vas­taan so­pi­muk­sen mu­kaan joko kou­lul­la tai kou­lu­vi­ras­tol­la (Vuo­ri­katu 27).  Lu­ki­o­psy­ko­lo­gin ta­voit­taa par­hai­ten pu­he­li­mit­se. Yh­teyt­tä voi ot­taa myös van­hem­man, reh­to­rin, eri­tyis­o­pet­ta­jan, kou­lu­ter­vey­den­hoi­ta­jan tai opin­to-oh­jaa­jien vä­li­tyk­sel­lä.

Kuraattori

Kuo­pi­on Ly­se­on lu­ki­on ku­raat­to­ri­na toi­mii Hen­riik­ka Stren­gell (hen­riik­ka.stren­gell(at)kuo­pio.fi, puh. 044 7181978).

Ku­raat­to­rin teh­tä­vä­nä on tu­kea opis­ke­li­joi­den so­si­aa­lis­ta hy­vin­voin­tia. Ku­raat­to­ri oh­jaa ja aut­taa eri­lai­sis­sa elä­män­ti­lan­teis­sa, ku­ten it­se­näis­ty­mi­seen, asu­mi­seen, toi­meen­tu­loon, mo­ti­vaa­ti­oon, mie­len­ter­vey­teen, ar­jen­hal­lin­taan sekä per­he- ja ih­mis­suh­tei­siin liit­ty­vis­sä asi­ois­sa. Ku­raat­to­rin työs­ken­te­ly­ta­vat ovat kes­kus­te­lu ja rat­kai­su­jen et­si­mi­nen yh­des­sä opis­ke­li­jan ja tar­vit­ta­es­sa hä­nen lä­heis­ver­kos­ton­sa kans­sa. Ku­raat­to­ri neu­voo käy­tet­tä­vis­sä ole­vis­ta pal­ve­luis­ta sekä oh­jaa tar­peen mu­kaan mui­den pal­ve­lu­jen pii­riin toi­mien link­ki­nä kou­lun ja eri yh­teis­työ­ta­ho­jen vä­lil­lä. Kes­kus­te­lut ku­raat­to­rin kans­sa ovat luot­ta­muk­sel­li­sia, va­paa­eh­toi­sia ja mak­sut­to­mia. Ta­paa­mi­set jär­jes­te­tään so­pi­muk­sen mu­kaan koko lu­ki­ol­la tai kou­lu­vi­ras­tol­la (Vuo­ri­katu 27, 3. krs).

Yhteydenotot opiskeluhuoltoon

Yh­tey­den psy­ko­lo­giin tai ku­raat­to­riin saa par­hai­ten pu­he­li­mit­se (soit­ta­mal­la, jät­tä­mäl­lä soit­to­pyyn­nön tai lä­het­tä­mäl­lä teks­ti­vies­tin). Yh­tey­den saa myös Wil­man tai säh­kö­pos­tin kaut­ta, mut­ta täl­löin yh­tey­den­otto ei vält­tä­mät­tä ta­voi­ta opis­ke­lu­huol­toa sa­man päi­vän ai­ka­na. Kii­reel­li­sis­sä asi­ois­sa yh­tey­den­otto tu­lee teh­dä aina pu­he­li­mit­se. Ku­raat­to­rin ja psy­ko­lo­gin luok­se voi ha­keu­tua myös esim. van­hem­man, opis­ke­lu­ter­vey­den­hoi­ta­jan, opet­ta­jan tai opin­to-oh­jaa­jan vä­li­tyk­sel­lä. Kii­reel­li­sis­sä asi­ois­sa mah­dol­li­suus kes­kus­te­luun psy­ko­lo­gin tai ku­raat­to­rin kans­sa jär­jes­tyy sa­mal­le tai seu­raa­val­le työ­päi­väl­le. Ei-kii­rel­li­sis­sä asi­ois­sa aika opis­ke­li­ja­huol­toon jär­jes­tyy seit­se­män oppi­lai­tok­sen työ­päi­vän ku­lu­es­sa
Lisä­tie­to­ja opis­ke­lu­huol­lon pal­ve­luis­ta löy­tyy Kuo­pi­on kau­pun­gin 2.as­teen opis­ke­lu­huol­lon verk­ko­sivuilta: www.tu­ke­a­toi­seen.fi

Muut mielenterveyspalvelut

http://www.mie­len­ter­veys­seu­rat.fi/kuo­pio/

https://www.kuo­pio.fi/mie­len­ter­veys

Tukiopetus

Opet­ta­jil­la on mah­dol­li­suus an­taa tuki­o­pe­tus­ta sitä tar­vit­se­vil­le ja ha­lu­a­vil­le opis­ke­li­joil­le; kään­ny roh­ke­as­ti opet­ta­jien puo­leen!

Opis­ke­li­jal­la on oi­keus saa­da tar­vit­ta­es­sa tu­kea lu­kio-opin­toi­hin­sa.

Kuo­pi­on Ly­se­on lu­kioOpin­to-opas 2017-201813.6.2017