Lukio-opiskelu

Luokattomasti toimiva lukio 

Luo­kat­to­muus on toi­min­ta­mal­li, jol­la py­ri­tään luo­maan opis­ke­li­jan tar­pei­siin jous­ta­vas­ti mu­kau­tu­va ope­tus. Luo­kat­to­muus voi saa­da eri lu­ki­ois­sa omia to­teut­ta­mis­muo­to­ja. Kes­keis­tä on, ett­ei opis­ke­li­jan ete­ne­mis­tä opin­nois­sa ole si­dot­tu vuo­si­luok­kiin. Kou­lu voi tar­jo­ta eri­lai­sia opis­ke­lu­mah­dol­li­suuk­sia sekä no­pe­as­ti ete­ne­vil­le opis­ke­li­joil­le että sel­lai­sil­le, jot­ka ha­lu­a­vat hi­taam­paa ete­ne­mis­tä. Lu­ki­on oppi­mää­rä suo­ri­te­taan pää­sään­töi­ses­ti 2-4 vuo­des­sa.

Luo­kat­to­mas­sa lu­ki­os­sa opis­ke­li­ja voi siis sää­del­lä opin­to-oh­jel­man­sa si­säl­töä ja ai­kaa. Opis­ke­lu­aika riip­puu opis­ke­li­jan ta­voit­teis­ta, val­miuk­sis­ta ja suo­ri­te­tuis­ta va­lin­nois­ta. Lu­ki­o­lai­sel­la on mah­dol­li­suus ede­tä yk­si­löl­li­sen opin­to-oh­jel­man mu­kaan. Ny­kyi­ses­sä ta­lou­del­li­ses­sa ti­lan­tees­sa ei kui­ten­kaan pys­ty­tä jär­jes­tä­mään jo­kai­sen opis­ke­li­jan tar­pei­ta vas­taa­vaa kurs­si­tar­jon­taa.

Opis­ke­li­ja te­kee jat­ku­vas­ti va­lin­to­ja muun mu­as­sa tu­le­vai­suu­den­suun­ni­tel­mien muut­tu­es­sa.  Sa­mal­la kun opis­ke­li­jan omat vai­ku­tus­mah­dol­li­suu­det opis­ke­lun kul­kuun li­sään­ty­vät, opis­ke­li­jan oma vas­tuu opis­ke­lus­ta ja ete­ne­mi­ses­tä kas­vaa.

Luo­kat­to­mas­sa lu­ki­os­sa opis­ke­li­ja si­joit­tuu sekä kool­taan että koos­tu­muk­sel­taan eri­lai­siin ryh­miin. Sa­mas­sa ope­tus­ryh­mäs­sä voi olla eri vuo­si­ta­so­jen opis­ke­li­joi­ta ja opet­ta­jat saat­ta­vat vaih­tua kurs­seit­tain. Ai­noi­ta py­sy­viä ryh­miä ovat ryh­män­oh­jaus­ryh­mät; jo­kai­sel­la oh­jaus­ryh­mäl­lä on oma ryh­män­oh­jaa­jan­sa, joka pi­tää vii­koit­tain ryh­män­oh­jaus­tuo­ki­on ja tie­dot­taa ajan­koh­tai­sis­ta asi­ois­ta. Ryh­män­oh­jaa­ja on myös kou­lun ja ko­din vä­li­nen yh­teys­hen­ki­lö, jo­hon opis­ke­li­ja ja van­hem­mat voi­vat ot­taa yh­teyt­tä.

Luku­vuon­na 2019-2020 en­sim­mäi­sen vuo­si­ta­son opis­ke­li­jat opis­ke­le­vat omis­sa ryh­män­oh­jaus­ryh­mis­sään tie­tyt kurs­sit (ÄI01-ÄI03, ENA01-03, RUB1 01-03 ja MAY01) sekä mah­dol­li­ses­ti jon­kin muun ai­neen yk­sit­täi­sen kurs­si. Näi­den li­säk­si kai­kil­la ryh­mil­lä on 1. jak­sos­sa yksi oman ryh­män­oh­jaa­jan pi­tä­mä kurs­si.

Lukio-opintojen rakenne

Kaik­kien lu­ki­o­lais­ten opin­to-oh­jel­maan kuu­luu

Kaik­ki, mitä opis­ke­li­ja yh­des­sä oppi­ai­nees­sa lu­ki­on ai­ka­na opis­ke­lee, muo­dos­taa ky­sei­sen ai­neen oppi­mää­rän. Oppi­ai­neen oppi­mää­rä muo­dos­tuu pa­kol­li­sis­ta ja sy­ven­tä­vis­tä kurs­seis­ta sekä nii­hin lä­hei­ses­ti liit­ty­vis­tä so­vel­ta­vis­ta kurs­seis­ta.

Jo­kai­sen ai­neen oppi­mää­rä on ja­et­tu kurs­sei­hin. Kurs­sit ovat it­se­näi­siä ko­ko­nai­suuk­sia. Kurs­sin ar­vos­te­lu ei siis rii­pu mui­den sa­man ai­neen kurs­sien ar­vos­te­lus­ta.  Yksi kurs­si on noin 38 tun­tia, jo­hon si­säl­ty­vät oppi­tun­nit sekä päät­tö­vii­kon toi­min­not (esi­mer­kik­si koe, tu­tus­tu­mis­käyn­ti, ryh­mä­työs­ken­te­ly tai vas­taa­va). Ope­tus jär­jes­te­tään 75 mi­nuu­tin mit­tai­si­na oppi­tun­tei­na. Osa kurs­seis­ta voi­daan edel­lyt­tää suo­ri­tet­ta­vak­si it­se­näi­ses­ti.

Pa­kol­lis­ten kurs­sien (47-51) li­säk­si opis­ke­li­jan tu­lee va­li­ta opin­to-oh­jel­maan­sa sy­ven­tä­viä kurs­se­ja vä­hin­tään 10 ja li­säk­si esi­mer­kik­si so­vel­ta­via kurs­se­ja, niin että lu­ki­on oppi­mää­rän kurs­se­ja on yh­teen­sä vä­hin­tään 75. On kui­ten­kin suo­si­tel­ta­vaa va­li­ta alus­ta­vas­ti yli 75 kurs­sia, sil­lä kaik­ki opis­ke­li­joi­den va­lin­nat ei­vät aina to­teu­du.

Kos­ka luo­kat­to­mas­sa lu­ki­os­sa ei ole vuo­si­luok­ka­ja­koa, opis­ke­li­ja ei voi saa­da eh­to­ja tai jää­dä luo­kal­le. Jos opis­ke­li­jan kurs­si­suo­ri­tus hy­lä­tään, hän voi osal­lis­tua uu­sin­ta­kuu­lus­te­luun tai käy­dä ky­sei­sen kurs­sin uu­del­leen. Opis­ke­li­jal­la on mah­dol­li­suus käy­dä uu­del­leen myös hy­väk­syt­ty kurs­si.

Opis­ke­li­jan tu­lee seu­ra­ta omaa kurs­si­ker­ty­mään­sä koko lu­ki­on ajan; opis­ke­li­ja on itse vas­tuus­sa kurs­si­ker­ty­mäs­tään ja sen seu­raa­mi­ses­ta. Yli­op­pi­las­to­dis­tuk­sen saa­mi­nen edel­lyt­tää hy­väk­sy­tyn yli­op­pi­las­tut­kin­non li­säk­si lu­ki­on päät­tö­to­dis­tuk­sen saa­mis­ta eli kaik­kien sii­hen tar­vit­ta­vien kurs­sien suo­rit­ta­mis­ta.

Opintokirja

Lu­ki­os­sa pi­de­tään opis­ke­li­jan opin­nois­ta opin­to­kir­jaa, jos­ta il­me­ne­vät suo­ri­te­tut kurs­sit ja nii­den arvo­sa­nat. Opis­ke­li­jan kurs­si­suo­ri­tuk­set nä­ky­vät Wil­mas­sa. Pa­pe­ri­nen jak­so­tu­los­te ja­e­taan opis­ke­li­joil­le 2. ja 5.  jak­son jäl­keen.

Kuo­pi­on Ly­se­on lu­kioOpin­to-opas 2017-201813.6.2017