Vilppi

Vilppitapausten käsittely

Mi­kä­li opis­ke­li­ja syyl­lis­tyy kurs­si­suo­ri­tuk­seen liit­ty­väs­sä ko­kees­sa vil­pil­li­seen me­net­te­lyyn tai vil­pin yri­tyk­seen tai avus­taa sii­nä, hä­nen kurs­si­suo­ri­tuk­sen­sa hy­lä­tään ja hän jou­tuu käy­mään ky­sei­sen kurs­sin uu­del­leen. IB-lin­jal­la kurs­si­suo­ri­tus­ta vas­taa­va osio hy­lä­tään ja se täy­tyy suo­rit­taa uu­del­leen tai ky­sei­nen osio (esim. IA:ssa) jää ko­ko­naan huo­mi­oon ot­ta­mat­ta.

Sa­moin me­ne­tel­lään, jos jo­kin kurs­siin liit­ty­vä, ar­vi­oi­ta­va ja kurs­si­arvo­sa­naan vai­kut­ta­va suo­ri­tus osoit­tau­tuu pla­gi­aa­tik­si.

Vilp­pi­ta­pauk­set kä­si­tel­lään reh­to­rin, ky­sei­sen kurs­sin opet­ta­jan ja asi­an­o­mai­sen opis­ke­li­jan kes­ken. Täs­tä ti­lan­tees­ta laa­di­taan muis­tio, jon­ka asi­an­o­sai­set alle­kir­joit­ta­vat.

Vil­pis­tä tie­do­te­taan aina opis­ke­li­jan huol­ta­jal­le.

Taulukkokirjat, laskimet, sanakirjat sekä muut kokeissa sallitut apuvälineet

Kuo­pi­on Ly­se­on koe­ti­lan­teis­sa nou­da­te­taan Yli­op­pi­las­tut­kin­to­lau­ta­kun­nan oh­jei­ta:

”Tau­luk­ko­kir­jois­sa saa olla ai­no­as­taan omis­ta­jaa kos­ke­via lisä­mer­kin­tö­jä. To­de­tut pai­no­vir­heet saa kor­ja­ta, mut­ta tau­luk­ko­kir­joi­hin ei saa li­sä­tä mi­tään kir­joi­tet­tu­ja tai mo­nis­tet­tu­ja tie­to­ja eikä alle­vii­vauk­sia. Tämä kos­kee myös sel­lai­sia tie­to­ja, jot­ka si­säl­ty­vät toi­siin sal­lit­tui­hin tau­luk­ko­kir­joi­hin.” (Ma­te­ma­tii­kan ko­keen mää­räyk­set)

Yllä mai­ni­tut oh­jeet kos­ke­vat myös jois­sain kie­li­ko­keis­sa sal­lit­tu­ja sana­kir­jo­ja.

Opis­ke­li­jan ”on tyh­jen­net­tä­vä las­ki­men muis­ti en­nen ko­et­ta − −.  Epä­sel­vis­sä ta­pauk­sis­sa las­kin­ta ei hy­väk­sy­tä. Ko­kees­sa ei saa olla mu­ka­na las­kin­ten eril­li­siä käyt­tö­oh­jei­ta, lisä­muis­te­ja eikä tie­don­siir­toon tar­koi­tet­tu­ja vä­li­nei­tä. Ko­keen ai­ka­na las­kin­ta ei saa lai­na­ta toi­sel­ta [opis­ke­li­jal­ta].” (Ma­te­ma­tii­kan ko­keen mää­räyk­set) Uu­sin­ta­ko­keis­sa las­ki­met pi­tää toi­mit­taa kans­li­aan tar­kis­tet­ta­vak­si uu­sin­ta­koe­päi­vä­nä klo 12 men­nes­sä.

Plagiointi

Pla­gi­oin­nil­la tar­koi­te­taan toi­sen hen­ki­lön ide­oi­den, tie­to­jen, kie­len tai kir­joi­tuk­sen käyt­töä sil­loin kun se teh­dään il­man alku­pe­räi­sen läh­teen asi­an­mu­kais­ta il­moit­ta­mis­ta. Pla­gi­aat­ti on siis kir­jal­li­nen tai tai­teel­li­nen var­kaus, sel­lai­seen pe­rus­tu­va teos tai sen osa (Suo­men kie­len pe­rus­sana­kir­ja).

Suo­mes­sa Tut­ki­mus­eet­ti­nen neu­vot­te­lu­kun­ta on mää­ri­tel­lyt pla­gi­a­ris­min seu­raa­vas­ti: ”Lu­va­ton­ta lai­naa­mis­ta (pla­gi­a­rism) on jon­kun toi­sen jul­ki­tuo­man tut­ki­mus­suun­ni­tel­man, käsi­kir­joi­tuk­sen, ar­tik­ke­lin tai muun teks­tin tai sen osan esit­tä­mi­nen oma­naan.”

Läh­de­tie­dot on siis aina il­moi­tet­ta­va sekä kir­jal­li­ses­sa että suul­li­ses­sa työs­sä. Viit­taa aina alku­pe­räi­siin läh­de­te­ok­siin; Wiki­pe­dia ei ole asi­an­mu­kai­nen läh­de­teos!

Mi­kä­li opis­ke­li­ja syyl­lis­tyy kurs­si­suo­ri­tuk­seen liit­ty­väs­sä ko­kees­sa vil­pil­li­seen me­net­te­lyyn tai vil­pin yri­tyk­seen tai avus­taa sii­nä, hä­nen kurs­si­suo­ri­tuk­sen­sa hy­lä­tään ja hän jou­tuu käy­mään ky­sei­sen kurs­sin uu­del­leen.

Kuo­pi­on Ly­se­on lu­kioOpin­to-opas 2017-201813.6.2017