Kurssin itsenäinen suorittaminen

Reh­to­ri voi myön­tää opis­ke­li­jal­le lu­van kurs­sin it­se­näi­seen suo­rit­ta­mi­seen. Lupa ano­taan kans­li­as­ta saa­ta­val­la lo­mak­keel­la. Täy­tet­ty­ään lo­mak­keen opis­ke­li­ja neu­vot­te­lee asi­as­ta ai­neen­o­pet­ta­jien kans­sa ja tuo sen jäl­keen tuo lo­mak­keen hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti reh­to­ril­le. Reh­to­ri myön­tää tai evää lu­van tar­kis­tet­tu­aan opis­ke­li­jan muut suo­ri­tuk­set. Opis­ke­li­jal­la tu­lee olla näyt­töä sii­tä, että hän pys­tyy mää­rä­tie­toi­seen ja it­se­näi­seen työs­ken­te­lyyn. Lu­paa kurs­sin it­se­näi­seen suo­rit­ta­mi­seen ei an­ne­ta esi­mer­kik­si sil­loin, kun opis­ke­li­jal­la on kes­ken jää­nei­tä kurs­se­ja tai it­se­näi­siä suo­ri­tuk­sia.

Lupa it­se­näi­seen suo­rit­ta­mi­seen myön­ne­tään pää­sään­töi­ses­ti jak­soit­tain ja se on anot­ta­va hy­vis­sä ajoin en­nen jak­son al­kua – vii­meis­tään edel­li­sen jak­son päät­tö­viik­koon men­nes­sä. Lu­paa it­se­näi­seen suo­rit­ta­mi­seen ei myön­ne­tä kes­ken kurs­sin; jos siis opis­ke­li­ja on aloit­ta­nut kurs­sin suo­rit­ta­mi­sen, hä­nel­le ei myön­ne­tä tä­män kurs­sin it­se­näi­sen suo­rit­ta­mi­sen lu­paa enää sa­man jak­son ai­ka­na. Opis­ke­li­jal­la voi olla vain yksi it­se­näi­nen suo­ri­tus ker­ral­laan – ke­sän ai­ka­na kui­ten­kin kak­si. Uut­ta it­se­näi­sen suo­ri­tuk­sen lu­paa voi anoa sit­ten, kun edel­li­nen suo­ri­tus on val­mis.

Ai­neen opet­ta­ja mää­rit­te­lee, mil­lä ta­val­la kurs­si suo­ri­te­taan. It­se­näi­seen suo­rit­ta­mi­seen kuu­luu lop­pu­ko­keen li­säk­si kir­jal­li­sia töi­tä, esi­mer­kik­si tut­kiel­ma, eril­lis­ten har­joi­tus­teh­tä­vien teko tai mui­ta opet­ta­jan mää­rit­te­le­miä teh­tä­viä. Opis­ke­li­ja so­pii lop­pu­ko­keen suo­rit­ta­mis­päi­vän ky­sees­sä ole­van opet­ta­jan kans­sa.

Mi­kä­li opis­ke­li­ja osal­lis­tuu it­se­näi­sen suo­ri­tuk­sen ko­kee­seen uu­sin­ta­koe­päi­vä­nä, hän il­moit­tau­tuu jät­tä­mäl­lä kans­li­aan kel­tai­sen lo­mak­keen (il­moit­tau­tu­mi­nen it­se­näi­sen suo­rit­ta­mi­sen ko­kee­seen).

It­se­näi­ses­ti opis­kel­lus­ta kurs­sis­ta edel­ly­te­tään hy­väk­syt­ty arvo­sana.

Kuo­pi­on Ly­se­on lu­kioOpin­to-opas 2017-201813.6.2017