Hylätyn kurssin uusiminen

Mi­kä­li opis­ke­li­ja saa kurs­sis­ta hy­lä­tyn arvo­sa­nan (4) tai kurs­sin suo­ri­tus muu­toin hy­lä­tään, hä­nel­lä on mah­dol­li­suus uu­sin­ta­kuu­lus­te­luun/-suo­ri­tuk­seen yh­den ker­ran. Hy­lät­tyä kurs­si­arvo­sa­naa voi yrit­tää ko­rot­taa myös käy­mäl­lä kurs­sin uu­del­leen. Jos uu­sin­ta­kuu­lus­te­luun il­moit­tau­tu­nut opis­ke­li­ja jää pois kuu­lus­te­lus­ta il­man hy­väk­syt­tä­vää syy­tä, tämä tul­ki­taan suo­ri­tus­ker­rak­si, ja opis­ke­li­jan kurs­si­suo­ri­tus jää hy­lä­tyk­si.

Uu­sin­ta­kuu­lus­te­luun il­moit­tau­du­taan Wil­man kaut­ta.

Ma­te­ma­tii­kan, fy­sii­kan ja ke­mi­an uu­sin­ta­ko­kei­ta var­ten pi­tää toi­mit­taa mah­dol­li­set eril­li­set las­ki­met kans­li­aan tar­kis­tet­ta­vak­si uu­sin­ta­koe­päi­vä­nä klo 12 men­nes­sä.

Ks. luku­vuo­den 2019-2020 uu­sin­ta­koe­päi­vät ka­len­te­ris­ta.

Kuo­pi­on Ly­se­on lu­kioOpin­to-opas 2017-201813.6.2017