Lukion oppimäärän suoritus

”Lu­ki­on oppi­mää­rä si­säl­tää vä­hin­tään 75 kurs­sia. Ope­tus­ta eri oppi­ai­neis­sa ja opin­to-oh­jaus­ta an­ne­taan kes­ki­mää­rin 38 tun­tia kes­tä­vi­nä kurs­sei­na. Opis­ke­li­jal­le va­paa­eh­toi­set opin­not voi­vat olla kes­tol­taan edel­lä mai­nit­tu­ja ly­hy­em­piä tai pi­tem­piä.” (Lu­ki­o­a­se­tus 810/1998, 1 § 1 mom., muu­tet­tu val­ti­o­neu­vos­ton ase­tuk­sel­la 52/2014)

Opis­ke­li­ja opis­ke­lee oman opis­ke­lu­suun­ni­tel­man­sa mu­kaan pa­kol­li­sia, sy­ven­tä­viä ja so­vel­ta­via kurs­se­ja lu­ki­on oppi­mää­rän suo­rit­ta­mi­sek­si. Opis­ke­li­jan tu­lee suo­rit­taa pa­kol­li­sia ja val­ta­kun­nal­li­sia sy­ven­tä­viä kurs­se­ja vä­hin­tään sii­nä laa­juu­des­sa, kuin mää­rä­tään lu­ki­on tun­ti­ja­koa kos­ke­vas­sa val­ti­o­neu­vos­ton ase­tuk­ses­sa (Val­ti­o­neu­vos­ton ase­tus 942/2014).

Opis­ke­li­ja on suo­rit­ta­nut lu­ki­on oppi­mää­rän sil­loin, kun hän on suo­rit­ta­nut oppi­ai­nei­den oppi­mää­rät hy­väk­sy­tys­ti ja val­ta­kun­nal­lis­ten sy­ven­tä­vien kurs­sien mää­rä on vä­hin­tään 10 ja lu­ki­on vä­him­mäis­kurs­si­mää­rä 75 kurs­sia täyt­tyy. Val­ta­kun­nal­li­si­na sy­ven­tä­vi­nä kurs­sei­na tar­jot­ta­vis­ta tee­ma­o­pin­to­jen kurs­seis­ta, pai­kal­li­sis­ta sy­ven­tä­vis­tä, val­ta­kun­nal­li­sis­ta so­vel­ta­vis­ta ja pai­kal­li­sis­ta so­vel­ta­vis­ta kurs­seis­ta voi­daan lu­kea mu­kaan lu­ki­on oppi­mää­rään vain opis­ke­li­jan hy­väk­sy­tys­ti suo­rit­ta­mat kurs­sit.

Jos opis­ke­li­ja va­pau­te­taan lu­ki­o­lain 13 §:n mu­kaan jon­kin oppi­ai­neen opis­ke­lus­ta, hä­nen tu­lee va­li­ta sen ti­lal­le mui­ta opin­to­ja niin, että sää­det­ty kurs­sien vä­him­mäis­mää­rä täyt­tyy.

Kuo­pi­on Ly­se­on lu­kioOpin­to-opas 2017-201813.6.2017