Kurssin keskeyttäminen

Mi­kä­li opis­ke­li­ja kes­keyt­tää aloit­ta­man­sa kurs­sin, hän kes­kus­te­lee asi­as­ta kurs­sin opet­ta­jan tai opin­to-oh­jaa­jan kans­sa. Tä­män jäl­keen hän il­moit­taa kes­keyt­tä­mi­ses­tä kans­li­aan täyt­tä­mäl­lä tar­koi­tuk­seen va­ra­tun lo­mak­keen. Il­moi­tus kurs­sin kes­keyt­tä­mi­ses­tä on teh­tä­vä en­nen koe­vii­kon al­ka­mis­ta!

Kuo­pi­on Ly­se­on lu­kioOpin­to-opas 2017-201813.6.2017