Kuopion Lyseon lukion arvoperusta

Kuo­pi­on Ly­se­on lu­ki­os­sa arvo­pe­rus­tan kes­ki­ös­sä ovat si­vis­tys, opis­ke­li­ja­läh­töi­syys, yh­tei­söl­li­syys, toi­sen huo­mi­oon ot­ta­mi­nen, myön­tei­sen muu­tok­sen edis­tä­mi­nen, vas­tuul­li­suus ja kes­tä­vä elä­män­tapa.

Suo­ma­lai­sen ja eu­roop­pa­lai­sen si­vis­tys­pe­rin­teen ar­vos­ta­mi­nen nä­kyy kai­kes­sa kou­lum­me toi­min­nas­sa. Toi­sen ih­mi­sen ase­maan aset­tu­mi­nen ja toi­sen huo­mi­oon ot­ta­mi­nen ovat osa si­vis­tys­tä. Kuo­pi­on Ly­se­on lu­ki­os­sa pää­tök­set teh­dään kaik­ki osa­puo­let huo­mi­oi­den ja tie­toon pe­rus­tu­van har­kin­nan avul­la. Kou­lun käy­tän­teet pyr­ki­vät edis­tä­mään myön­tei­sen muu­tok­sen eteen toi­mi­mis­ta. Myön­tei­sen muu­tok­sen eteen toi­mi­mi­nen ja tie­toon pe­rus­tu­va har­kin­ta nä­ky­vät esi­mer­kik­si opis­ke­li­ja- ja työ­yh­tei­sö­ky­se­ly­jen tu­los­ten pe­rus­teel­la teh­tä­väs­sä kou­lun toi­min­nan ke­hit­tä­mi­ses­sä.

Opiskelijalähtöisyys

Opis­ke­li­ja­läh­töi­syys on Ly­se­on päi­vit­täi­sen toi­min­nan pe­rus­ta. Pää­tök­siä teh­tä­es­sä kuul­laan kaik­kia yh­tei­sön jä­se­niä. Opis­ke­li­jat osal­lis­te­taan pää­tök­sen­te­koon esi­mer­kik­si opis­ke­li­ja­kun­nan toi­min­nan, Ly­se­on työ­ryh­mien jä­se­nyy­den ja opis­ke­li­ja­ky­se­lyi­den kaut­ta. Ly­se­os­sa kuul­laan opis­ke­li­joi­ta myös kurs­sien suun­nit­te­lus­sa sekä to­teu­tuk­ses­sa. To­teu­tus­vai­hees­sa poh­dit­ta­via asi­oi­ta ovat aika­tau­lut, ar­vi­oin­ti­pe­rus­teet, työ­ta­vat ja eri­lai­set ope­tus- ja op­pi­mis­me­ne­tel­mät, oppi­ma­te­ri­aa­lin va­lin­ta sekä tuki­o­pe­tus.

Ar­vi­oin­nin opis­ke­li­ja­läh­töi­syy­del­lä tar­koi­te­taan pa­laut­teen an­ta­mis­ta ja saa­mis­ta sekä esi­mer­kik­si ver­tais- ja itse­ar­vi­oin­tia. Oman toi­min­nan, op­pi­mi­sen ja osaa­mi­sen ar­vi­oin­ti on jat­ku­vaa ja edel­lyt­tää vuo­ro­vai­ku­tus­ta opis­ke­li­jan ja oh­jaa­jan vä­lil­lä.

Yhteisöllisyys, osallisuus ja vastuullisuus

Yh­tei­söl­li­syys mer­kit­see yh­des­sä te­ke­mis­tä ja ole­mis­ta, toi­sis­tam­me vä­lit­tä­mis­tä sekä ai­toa kiin­nos­tus­ta toi­si­am­me ja yh­tei­siä asi­oi­ta koh­taan. Me ly­se­o­lai­set ar­vos­tam­me kou­lu­am­me, sen his­to­ri­aa ja pe­rin­tei­tä. Jo­kai­nen on ai­nut­laa­tui­nen osa yh­tei­söä.

Osal­li­suus on yh­teen­kuu­lu­vuut­ta, vas­tuun­tun­toa, yh­tei­siin ta­voit­tei­siin si­tou­tu­mis­ta sekä luot­ta­mus­ta yk­si­lön ja ryh­män vä­lil­lä. Kun­ni­oi­tam­me ih­mis­ar­voa, ym­pä­ris­töä sekä yh­teis­tä ja tois­ten omai­suut­ta. Jo­kai­sel­la yh­tei­sön jä­se­nel­lä on mah­dol­li­suus tul­la kuul­luk­si asi­ois­ta pää­tet­tä­es­sä ja osal­lis­tua pää­tök­sen­te­koon.

Yh­tei­söl­li­syy­teen ja osal­li­suu­teen kuu­luu myös vas­tuul­li­suus. Opis­ke­li­ja vas­taa omas­ta toi­min­nas­taan, ryh­män­sä työn tu­lok­sis­ta sekä yh­tei­sis­tä asi­ois­ta. Kou­lun ai­kui­set ovat vas­tuul­li­sia ja oi­keu­den­mu­kai­sia kas­vat­ta­jia. Hen­ki­lös­tön asen­ne opis­ke­li­joi­ta koh­taan on avoin ja kun­ni­oit­ta­va. Ly­se­os­sa kas­ve­taan ot­ta­maan vas­tuu­ta.

Yh­tei­söl­li­syyt­tä ja osal­li­suut­ta li­sää­vät opis­ke­li­ja­kun­ta­toi­min­ta, tu­tor­toi­min­ta, van­hem­pain­yh­dis­tys sekä eri­lai­set työ­ryh­mät, jois­sa on opis­ke­li­ja­jä­se­niä. Yh­tei­söl­li­syyt­tä ja osal­li­suut­ta tu­ke­vat myös kou­lum­me eri­lai­set ta­pah­tu­mat. Luom­me edel­ly­tyk­siä opis­ke­li­joi­den kan­sain­vä­lis­ty­mi­sel­le eri­lais­ten hank­kei­den, opin­to­mat­ko­jen, ys­tä­vyys­kou­lu­toi­min­nan ja vaih­to-opis­ke­li­ja­toi­min­nan kaut­ta. Roh­kai­sem­me yh­teis­työ­tä kou­lun ja ko­din vä­lil­lä, muun mu­as­sa van­hem­pain­yh­dis­tyk­sen toi­min­taa.

Kuo­pi­on Ly­se­on lu­ki­os­sa toi­mii van­hem­pain­yh­dis­tys. Yh­dis­tyk­sen teh­tä­vä­nä on li­sä­tä ko­din ja kou­lun vä­lis­tä yh­teis­työ­tä sekä tu­kea kou­lun toi­min­taa. Toi­min­nan tu­ke­mi­sel­la tar­koi­te­taan kou­lun kas­va­tus- ja ope­tus­työn tu­ke­mis­ta, kou­lun tun­ne­tuk­si te­ke­mis­tä sekä kou­lun ai­neel­lis­ten toi­min­ta­e­del­ly­tys­ten tur­vaa­mis­ta.

Yh­dis­tys jär­jes­tää eri­lai­sia juh­la­ti­lai­suuk­sia, tee­ma­ta­pah­tu­mia sekä neu­vot­te­lu-, kes­kus­te­lu- ja tie­do­tus­ti­lai­suuk­sia. Van­hem­pain­yh­dis­tys on ak­tii­vi­nen link­ki kou­lun ja opis­ke­li­joi­den huol­ta­jien vä­lil­lä.

Sivistys, tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus

Ly­se­os­sa kaik­kia koh­del­laan tasa­puo­li­ses­ti ja oi­keu­den­mu­kai­ses­ti. Opim­me kun­ni­oit­ta­maan elä­mää, ih­mis­oi­keuk­sia ja ih­mis­ar­von louk­kaa­mat­to­muut­ta. Ly­se­os­sa jo­kai­nen hy­väk­sy­tään sel­lai­se­na kuin hän on. Eri­lai­set op­pi­jat ote­taan huo­mi­oon käyt­tä­mäl­lä ope­tus- ja op­pi­mis­me­ne­tel­miä moni­puo­li­ses­ti.

Oi­keu­den­mu­kai­suu­del­le luo­daan pe­rus­ta kou­lun sään­nöil­lä ja yh­tei­ses­ti so­vi­tuil­la käy­tän­teil­lä. Ly­se­os­sa opis­ke­li­joi­ta kuul­laan kou­lu­yh­tei­söön liit­ty­vis­sä asi­ois­sa. Olem­me kaik­ki toi­sil­lem­me esi­ku­via oi­keu­den­mu­kai­suu­des­sa.

Oi­keu­den­mu­kai­suus nä­kyy pää­tök­sen­teon li­säk­si mm. ar­vi­oin­nis­sa. Kurs­sien al­ka­es­sa opet­ta­jat sel­vit­tä­vät opis­ke­li­joil­le ar­vi­oin­nin pe­rus­teet. Opis­ke­li­joi­den oi­keu­den­mu­kais­ta ar­vi­oin­tia edis­te­tään si­ten, että sa­man ai­neen opet­ta­jat si­tou­tu­vat nou­dat­ta­maan yh­des­sä so­vit­tu­ja ar­vi­oin­nin kri­tee­re­jä. Op­pi­mi­sen ja osaa­mi­sen ar­vi­oin­ti on moni­puo­lis­ta ja jat­ku­vaa.

Ly­se­os­sa tu­e­taan tasa­puo­li­ses­ti kaik­kia opis­ke­li­joi­ta niin, että he voi­vat me­nes­tyä opin­nois­saan par­haal­la mah­dol­li­sel­la ta­val­la omien ky­ky­jen­sä mu­kaan.

(LOPS2016)

Kuo­pi­on Ly­se­on lu­kioOpin­to-opas 2018-201911.6.2018