Tuntijakokokeilu

Kuo­pi­on Ly­se­on lu­ki­os­sa 1.8.2016 ja 1.8.2017 aloit­ta­neil­la opis­ke­li­joil­la on mah­dol­li­suus va­li­ta myös nuor­ten lu­ki­o­kou­lu­tuk­sen tun­ti­jako­ko­kei­lun mu­kai­nen tun­ti­ja­ko. Ku­kin  opis­ke­li­ja on il­moit­ta­nut 1. lu­ki­o­vuo­den ai­ka­na, opis­ke­lee­ko hän ko­kei­lu­tun­ti­jaon mu­kai­ses­ti vai ei.

Ko­kei­lus­sa nou­da­te­taan Lu­ki­on ope­tus­suun­ni­tel­man pe­rus­tei­ta 2015 ja nii­den mu­kaan laa­dit­tua lu­ki­on ope­tus­suun­ni­tel­maa. Osa ope­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­ri­ön ko­kei­lu­tun­ti­jaon mu­kai­sis­ta kurs­seis­ta poik­ke­aa lu­ki­o­lais­sa tar­koi­te­tun kou­lu­tuk­sen ylei­sis­tä val­ta­kun­nal­li­sis­ta ta­voit­teis­ta ja tun­ti­ja­os­ta an­ne­tun val­ti­o­neu­vos­ton ase­tuk­sen (942/2014) 9 §:n mu­kai­ses­ta tun­ti­ja­os­ta.

Lu­ki­on ope­tus­suun­ni­tel­man pe­rus­tei­den 2015 lu­vus­sa 6.3 mää­ri­tel­tyä oppi­mää­rän arvo­sa­nan an­ta­mis­ta nu­me­roin so­vel­le­taan ko­kei­lus­sa seu­raa­vas­ti:

Mi­kä­li opis­ke­li­ja pyy­tää, hän on oi­keu­tet­tu saa­maan suo­ri­tus­mer­kin­nän

Yli­op­pi­las­tut­kin­non ko­kei­siin osal­lis­tu­mi­sen osal­ta nou­da­te­taan yli­op­pi­las­tut­kin­non jär­jes­tä­mi­ses­tä an­ne­tun lain (672/2005) 4 §:n sään­nös­tä. Sen mu­kaan yli­op­pi­las­tut­kin­toon osal­lis­tu­mi­nen edel­lyt­tää, että lu­ki­on oppi­mää­rää suo­rit­ta­va on en­nen osal­lis­tu­mis­ta tut­kin­toon kuu­lu­vaan ko­kee­seen opis­kel­lut lu­ki­o­lain 10 §:ssä tar­koi­te­tun tun­ti­jaon mu­kai­set pa­kol­li­set kurs­sit ai­nees­sa, jon­ka ko­kee­seen hän osal­lis­tuu. Re­aa­li­ai­neen ko­kee­seen ai­nees­sa, jos­sa ei ole yh­tään pa­kol­lis­ta kurs­sia, lu­ki­on oppi­mää­rää suo­rit­ta­va voi osal­lis­tua opis­kel­tu­aan kak­si ai­neen lu­ki­o­kurs­sia. Jos vie­raan kie­len koe pe­rus­tuu oppi­mää­rään, jos­sa ei ole pa­kol­li­sia kurs­se­ja, lu­ki­on oppi­mää­rää suo­rit­ta­va voi osal­lis­tua ko­kee­seen opis­kel­tu­aan kol­me lu­ki­o­kurs­sia. Reh­to­rin teh­tä­vä­nä on tut­kia, täyt­tää­kö ko­ke­las ko­kei­siin osal­lis­tu­mi­sel­le sää­de­tyt edel­ly­tyk­set. Edel­ly­tyk­sen osal­lis­tua yli­op­pi­las­tut­kin­non ko­kei­siin ar­vi­oi­daan sen mu­kai­ses­ti, mitä on sää­det­ty val­ti­o­neu­vos­ton tun­ti­jako­a­se­tuk­ses­sa (942/2015) 9 §:ssä.

Kuo­pi­on Ly­se­on lu­kioOpin­to-opas 2018-201911.6.2018