Oppimiskäsitys

Ope­tus­suun­ni­tel­man pe­rus­teet poh­jau­tu­vat op­pi­mis­kä­si­tyk­seen, jon­ka mu­kaan op­pi­mi­nen on seu­raus­ta opis­ke­li­jan ak­tii­vi­ses­ta, ta­voit­teel­li­ses­ta ja itse­oh­jau­tu­vas­ta toi­min­nas­ta. Op­pi­mis­pro­ses­sin ai­ka­na opis­ke­li­ja tul­kit­see, ana­ly­soi ja ar­vi­oi eri muo­dois­sa esi­tet­tyä in­for­maa­ti­o­ta, ra­ken­taa uut­ta tie­toa ja sy­ven­tää si­ten osaa­mis­taan ai­kai­sem­pien ko­ke­mus­ten­sa ja tie­to­jen­sa poh­jal­ta. Oh­jaus ja ra­ken­ta­va pa­lau­te vah­vis­ta­vat itse­luot­ta­mus­ta ja aut­ta­vat opis­ke­li­jaa ke­hit­tä­mään ajat­te­lu­aan ja työs­ken­te­le­mään tar­koi­tuk­sen­mu­kai­sel­la ta­val­la.

Op­pi­mi­nen ta­pah­tuu vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­sa mui­den opis­ke­li­joi­den, opet­ta­jien, asi­an­tun­ti­joi­den ja yh­tei­sö­jen kans­sa eri­lai­sis­sa ym­pä­ris­töis­sä. Se on moni­muo­tois­ta ja si­dok­sis­sa sii­hen toi­min­taan, ti­lan­tee­seen ja kult­tuu­riin, jos­sa se ta­pah­tuu. Lu­kio-opin­nois­sa opis­ke­li­joi­ta oh­ja­taan ha­vait­se­maan kä­sit­tei­den, tie­don­a­lo­jen ja osaa­mi­sen vä­li­siä yh­teyk­siä sekä so­vel­ta­maan ai­em­min op­pi­maan­sa muut­tu­vis­sa ti­lan­teis­sa. Op­pi­mis­pro­ses­seis­taan tie­toi­set opis­ke­li­jat osaa­vat ar­vi­oi­da ja ke­hit­tää opis­ke­lu- ja ajat­te­lu­tai­to­jaan. Näin ke­hit­ty­vät myös elin­i­käi­sen op­pi­mi­sen edel­lyt­tä­mät tai­dot. Opin­toi­hin liit­ty­vät on­nis­tu­mi­set ja muut myön­tei­set ko­ke­muk­set edis­tä­vät op­pi­mis­ta ja in­nos­ta­vat osaa­mi­sen ke­hit­tä­mi­seen.

(LOPS2016)

Kuo­pi­on Ly­se­on lu­kioOpin­to-opas 2018-201911.6.2018