Opiskeluympäristöt ja -menetelmät

Lu­ki­on opis­ke­lu­ym­pä­ris­tö­jä ja -me­ne­tel­miä kos­ke­vien rat­kai­su­jen läh­tö­koh­ta­na ovat op­pi­mis­kä­si­tys sekä ope­tuk­sel­le ase­te­tut ta­voit­teet. Opis­ke­lu­ym­pä­ris­tö­jen ja ‑me­ne­tel­mien va­lin­nan ja ke­hit­tä­mi­sen pe­rus­ta­na ovat myös opis­ke­li­joi­den edel­ly­tyk­set, kiin­nos­tuk­sen koh­teet, nä­ke­myk­set ja yk­si­löl­li­set tar­peet.

Kos­ka op­pi­mi­nen on moni­muo­tois­ta ja si­dok­sis­sa ai­em­min han­kit­tuun osaa­mi­seen, käy­te­tään lu­ki­os­sa moni­puo­li­sia ope­tus-, oh­jaus- ja opis­ke­lu­me­ne­tel­miä. Me­ne­tel­mien va­lin­nas­sa ote­taan huo­mi­oon eri oppi­ai­neis­sa edel­ly­tet­ty kä­sit­teel­li­nen ja me­ne­tel­mäl­li­nen osaa­mi­nen. Tut­ki­mi­seen, ko­kei­le­mi­seen ja on­gel­man­rat­kai­suun pe­rus­tu­vat opis­ke­lu­me­ne­tel­mät edis­tä­vät op­pi­maan op­pi­mis­ta ja ke­hit­tä­vät kriit­tis­tä ja luo­vaa ajat­te­lua. Me­ne­tel­mäl­li­sil­lä rat­kai­suil­la voi­daan ra­ken­taa ko­ko­nai­suuk­sien hal­lin­taa ja oppi­aine­ra­jat ylit­tä­vää osaa­mis­ta.

Lu­ki­on ope­tus- ja opis­ke­lu­me­ne­tel­mien tar­koi­tuk­se­na on edis­tää opis­ke­li­joi­den ak­tii­vis­ta työs­ken­te­lyä ja yh­teis­työ­tai­to­jen ke­hit­ty­mis­tä. Opis­ke­li­joi­ta oh­ja­taan suun­nit­te­le­maan opis­ke­lu­aan, ar­vi­oi­maan toi­min­ta- ja työs­ken­te­ly­tai­to­jaan sekä ot­ta­maan vas­tuu­ta omas­ta op­pi­mi­ses­taan. Hei­tä oh­ja­taan myös käyt­tä­mään moni­puo­li­ses­ti tie­to- ja vies­tin­tä­tek­no­lo­gi­aa. Li­säk­si opis­ke­lu­me­ne­tel­mien va­lin­nas­sa ja työs­ken­te­lyn oh­jauk­ses­sa kiin­ni­te­tään huo­mi­o­ta suku­puo­lit­tu­nei­den asen­tei­den ja käy­tän­tei­den tun­nis­ta­mi­seen ja muut­ta­mi­seen.

Mer­ki­tyk­sel­li­set op­pi­mis­ko­ke­muk­set si­tout­ta­vat ja in­nos­ta­vat opis­ke­luun. Opis­ke­li­joil­le tar­jo­taan mah­dol­li­suuk­sia työs­ken­te­lyyn, joka kyt­kee opis­kel­ta­vat tie­dot ja tai­dot sekä hei­dän ko­ke­muk­siin­sa että ym­pä­ris­tös­sä ja yh­teis­kun­nas­sa esiin­ty­viin il­mi­öi­hin. Opis­ke­li­joi­ta roh­kais­taan rat­ko­maan avoi­mia ja riit­tä­vän haas­ta­via teh­tä­viä, ha­vait­se­maan on­gel­mia sekä esit­tä­mään ky­sy­myk­siä ja et­si­mään vas­tauk­sia.

Lu­ki­os­sa opis­ke­li­jat toi­mi­vat tur­val­li­sis­sa ja ter­veel­li­sis­sä opis­ke­lu­ym­pä­ris­töis­sä. Ta­voit­tee­na on, että opis­ke­lu­ym­pä­ris­töt ovat moni­puo­li­sia ja että ne ri­kas­tut­ta­vat opis­ke­luun liit­ty­viä ko­ke­muk­sia ja edis­tä­vät opis­ke­lu­mo­ti­vaa­ti­o­ta. Opis­ke­lu­ym­pä­ris­tö­jen ke­hit­tä­mi­sel­lä tu­e­taan vuo­ro­vai­ku­tus­ta ja yh­des­sä op­pi­mis­ta it­se­näi­sen työs­ken­te­lyn ohel­la. Opis­ke­lu­ym­pä­ris­tö­jä kos­ke­vis­sa rat­kai­suis­sa ote­taan huo­mi­oon, että op­pi­mis­ta ta­pah­tuu mitä mo­ni­nai­sim­mis­sa ti­lan­teis­sa ja pai­kois­sa. Ra­ken­net­tu­ja ti­lo­ja ja luon­toa hyö­dyn­ne­tään opis­ke­lus­sa si­ten, että luo­va ajat­te­lu ja tut­ki­mi­seen pe­rus­tu­va opis­ke­lu on mah­dol­lis­ta. Opis­ke­lu­ym­pä­ris­tö­jä laa­jen­ne­taan oppi­lai­tok­sen ulko­puo­lel­le myös tie­to- ja vies­tin­tä­tek­no­lo­gi­aa käyt­tä­en. Yli­o­pis­to­jen, am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lu­jen ja mui­den oppi­lai­tos­ten, kir­jas­to­jen, lii­kun­ta- ja luon­to­kes­kus­ten, tai­de- ja kult­tuu­ri­lai­tos­ten, työ­e­lä­män ja yri­tys­ten sekä mui­den ta­ho­jen tar­jo­a­mia opis­ke­lu­ym­pä­ris­tö­jä hyö­dyn­ne­tään mo­nin ta­voin.

Opis­ke­li­joi­ta oh­ja­taan hyö­dyn­tä­mään di­gi­taa­li­sia opis­ke­lu­ym­pä­ris­tö­jä, oppi­ma­te­ri­aa­le­ja ja työ­vä­li­nei­tä eri muo­dos­sa esi­te­tyn in­for­maa­ti­on han­kin­taan ja ar­vi­oin­tiin sekä uu­den tie­don tuot­ta­mi­seen ja ja­ka­mi­seen. Opis­ke­li­jat vas­taa­vat itse hen­ki­lö­koh­tai­seen opis­ke­lu­käyt­töön tar­koi­tet­tu­jen työ­vä­li­nei­den, lait­tei­den ja ma­te­ri­aa­lien han­kin­nas­ta, ell­ei kou­lu­tuk­sen jär­jes­tä­jä nii­tä tar­joa.

Opis­ke­li­joi­den yk­si­löl­lis­tä ete­ne­mis­tä, hen­ki­lö­koh­tai­sia op­pi­mis­pol­ku­ja ja verk­ko-opis­ke­lu­tai­to­jen ke­hit­ty­mis­tä tu­e­taan tar­jo­a­mal­la opis­ke­li­joil­le mah­dol­li­suuk­sia suo­rit­taa opin­to­ja myös etä­o­pis­ke­lu­na. Etä­o­pis­ke­lu­na suo­ri­tet­tu kurs­si koos­tuu opet­ta­jan oh­jaa­mas­ta it­se­näi­ses­tä opis­ke­lus­ta, ja sii­nä käy­te­tään moni­puo­li­ses­ti tie­to­verk­ko­ja sekä muu­ta tie­to- ja vies­tin­tä­tek­no­lo­gi­aa. Etä­o­pis­ke­lus­sa py­ri­tään käyt­tä­mään myös yh­tei­söl­li­siä työ­ta­po­ja. Lu­ki­o­kurs­si voi­daan jär­jes­tää myös moni­muo­to-ope­tuk­se­na, jol­loin ver­kos­sa ta­pah­tu­van etä­o­pe­tuk­sen ja -opis­ke­lun li­säk­si kurs­si si­säl­tää myös lähi­o­pe­tus­ta ja -oh­jaus­ta.

It­se­näis­tä opis­ke­lua jär­jes­tet­tä­es­sä ote­taan huo­mi­on opis­ke­li­jan edel­ly­tyk­set suo­rit­taa opin­to­ja ope­tuk­seen osal­lis­tu­mat­ta sekä hä­nen oh­jauk­sen ja tuen tar­peen­sa.

(LOPS2016)

Kuo­pi­on Ly­se­on lu­kioOpin­to-opas 2018-201911.6.2018