Poissaolot

Lu­ki­o­lain 25 §:n mu­kaan opis­ke­li­jal­la on vel­vol­li­suus osal­lis­tua ope­tuk­seen, ell­ei hä­nel­le ole myön­net­ty sii­tä va­pau­tus­ta. Opis­ke­li­ja ei siis voi olla kou­lus­ta pois­sa ai­heet­to­mas­ti. Pois­sa­olot voi­vat vai­kut­taa kurs­si­ar­vos­te­luun.

Opis­ke­li­jan tu­lee sel­vit­tää kaik­ki pois­sa­o­lon­sa Wil­man kaut­ta. Ala­i­käis­ten opis­ke­li­joi­den pois­sa­olo­sel­vi­tyk­set kir­jaa huol­ta­ja; täy­si-ikäi­nen opis­ke­li­ja kir­jaa pois­sa­olo­sel­vi­tyk­sen­sä itse. Yk­sit­täi­sen tun­nin pois­sa­olo­sel­vi­tyk­sek­si riit­tää ter­vey­den­hoi­ta­jan, kou­lu­ham­mas­hoi­ta­jan tai opin­to-oh­jaa­jan to­dis­tus vas­taan­o­tol­la käyn­nis­tä.

En­na­koi­ta­vis­sa ole­vaan pois­sa­o­loon tu­lee pyy­tää lupa ryh­män­oh­jaa­jal­ta tai reh­to­ril­ta:

Päät­tö­viik­ko­jen ajak­si lo­mia myön­ne­tään vain eri­tyi­sen pai­na­vis­ta syis­tä. Päät­tö­vii­kon ajal­le si­joit­tu­van lo­man myön­tää aina reh­to­ri.

Jos jou­dut ole­maan sai­rau­den vuok­si pois­sa kou­lus­ta enem­män kuin kol­me kou­lu­päi­vää, il­moi­ta asi­as­ta ryh­män­oh­jaa­jal­le.

Jos pois­tut kes­ken kou­lu­päi­vän, si­nun on pyy­det­tä­vä sii­hen lupa ryh­män­oh­jaa­jal­ta tai jol­tain muul­ta opet­ta­jal­ta.

Kol­men myö­häs­ty­mi­sen voi­daan kat­soa vas­taa­van yhtä pois­sa­olo­ker­taa.

Jos pois­sa­olo­tun­tien koko­nais­mää­rä  (=kai­ken­lai­set  pois­sa­olot) yh­del­tä kurs­sil­ta ylit­tää  3 oppi­tun­tia eikä si­nul­la ole lää­kä­rin­to­dis­tus­ta tai muu­ta opet­ta­jan, reh­to­rin tai opet­ta­ja­kun­nan hy­väk­sy­mää pe­rus­tet­ta pois­sa­o­lol­le­si, me­ne­tät oi­keu­den osal­lis­tua lop­pu­ko­kee­seen ja saa­da kurs­si­suo­ri­tuk­sen. Et voi myös­kään suo­rit­taa kurs­sia osal­lis­tu­mal­la uu­sin­ta­kuu­lus­te­luun, vaan si­nun on käy­tä­vä kurs­si uu­del­leen.

Mi­kä­li jou­dut ole­maan pois­sa kurs­sin ko­kees­ta tai muus­ta kurs­si­ar­vi­oin­tiin liit­ty­väs­tä  osa­suo­ri­tuk­ses­ta, ota vä­lit­tö­mäs­ti yh­teys ky­sei­sen kurs­sin opet­ta­jaan ja sovi me­net­te­ly­ta­vois­ta hä­nen kans­saan. Jos olet sairaana kurssin päättöpäivänä, ilmoita kurssin opettajalle viimeistään päättöpäivän aamuna poissaolostasi. Alaikäisen huoltaja ilmoittaa huollettavansa poissaolot.

IB-opis­ke­li­jat: Pois­sa­olo­tun­tien koko­nais­mää­rä jak­sos­saan ei saa ylit­tää IB:n HL-ai­nees­sa 3 tun­tia eikä SL-ai­nees­sa 2 oppi­tun­tia. Mi­kä­li IB-opis­ke­li­jal­la ei ole esit­tää opet­ta­ja­kun­nan hy­väk­sy­mää se­li­tys­tä pois­sa­o­lol­leen, hän­tä ei ar­vos­tel­la.

Kuo­pi­on Ly­se­on lu­kioOpin­to-opas 2018-201911.6.2018