Ylioppilastutkinto

http://www.yli­op­pi­las­tut­kin­to.fi

Yli­op­pi­las­tut­kin­to jär­jes­te­tään kah­des­ti vuo­des­sa yhtä ai­kaa koko maas­sa: syk­syl­lä syys­kuus­sa (kuun­te­lu­ko­keet ja kir­jal­li­set ko­keet) ja ke­vääl­lä hel­mi­kuus­sa (kuun­te­lu­ko­keet, äi­din­kie­len teks­ti­tai­don koe) ja maa­lis­kuun puo­li­vä­lin jäl­keen (muut kir­jal­li­set ko­keet). Yli­op­pi­las­tut­kin­to­lau­ta­kun­ta mää­rää eri ai­nei­den koe­päi­vät.

Yli­op­pi­las­tut­kin­non ko­keet pe­rus­tu­vat aina val­ta­kun­nan tun­ti­jaon pa­kol­li­siin ja sy­ven­tä­viin kurs­sei­hin. Pa­kol­lis­ten kurs­sien oppi­mää­rät har­voin riit­tä­vät hy­vän tu­lok­sen saa­vut­ta­mi­seen, mi­kä­li opis­ke­li­jal­la ei ole muu­ta kaut­ta han­kit­tua osaa­mis­ta ai­nees­sa. Huo­leh­di siis sii­tä, ett­et mene yli­op­pi­las­tut­kin­toon lii­an ai­kai­sin ja riit­tä­mät­tö­min val­miuk­sin!

Ko­ke­las voi ha­jaut­taa yli­op­pi­las­tut­kin­non eri tut­kin­to­ker­roil­le; koko tut­kin­to on suo­ri­tet­ta­va enin­tään kol­men pe­rät­täi­sen tut­kin­to­ker­ran ai­ka­na. 

Opis­ke­li­ja il­moit­tau­tuu tut­kin­toon täyt­tä­mäl­lä il­moit­tau­tu­mis­lo­mak­keen Wil­mas­sa, tu­los­ta­mal­la sen ja jät­tä­mäl­lä sen alle­kir­joi­tet­tu­na kou­lun kans­li­aan. Ke­vään tut­kin­toon il­moit­tau­du­taan vii­meis­tään 23.11. ja syk­syn tut­kin­toon vii­meis­tään 5.6. Il­moit­tau­tu­mi­nen tut­kin­toon on si­to­va. Eri­tyi­ses­ti IB-lu­ki­on opis­ke­li­joi­den tu­lee il­moit­tau­tu­es­saan olla tark­koi­na sii­nä, il­moit­tau­tu­vat­ko he suo­rit­ta­maan koko tut­kin­toa vai yk­sit­täis­tä ai­net­ta. Pää­tös on si­to­va.

Tie­to- ja vies­tin­tä­tek­nii­kan käyt­tö yli­op­pi­las­tut­kin­nos­sa käyn­nis­tyi syk­syl­lä 2016 ja ete­nee vai­heit­tain niin, että ke­vääl­lä 2019 kaik­ki ai­neet suo­ri­te­taan di­gi­taa­li­ses­ti.

Jos yli­op­pi­las­ko­ke­laal­la on luki­häi­riö ja ko­ke­las tai hä­nen huol­ta­jan­sa ha­lu­aa, että se ote­taan yli­op­pi­las­tut­kin­nos­sa huo­mi­oon, hä­nen tu­lee hank­kia luki­häi­ri­ö­tä kos­ke­va sel­vi­tys. Se toi­mi­te­taan lau­ta­kun­nal­le il­moit­tau­tu­mi­sen yh­tey­des­sä. Luki­häi­ri­ön vai­keus­aste luo­ki­tel­laan as­tei­kol­la 0-5 (0=ei häi­ri­ö­tä, 5=erit­täin vai­kea häi­riö). Jos häi­riö on vai­kea tai kes­ki­vai­kea (3-5), ko­ke­las voi ha­kea koe­ti­lan­teen eri­tyis­jär­jes­te­ly­jä. Täl­löin edel­ly­tyk­se­nä on, että ko­ke­las on saa­nut lu­ki­lau­sun­not kah­del­ta lau­sun­non­an­ta­jal­ta: toi­sen tu­lee olla kou­lu­tuk­sen saa­nut eri­tyis­o­pet­ta­ja / asi­aan pe­reh­ty­nyt psy­ko­lo­gi / puhe­te­ra­peut­ti ja toi­sen eri­kois­lää­kä­ri. Lie­väs­tä luki­häi­ri­ös­tä kär­si­väl­tä ko­ke­laal­ta vaa­di­taan vain yksi asi­an­tun­ti­ja­lau­sun­to. Täl­löin häi­riö saa­te­taan ot­taa huo­mi­oon yk­sit­täi­sen ko­keen ar­vi­oin­nis­sa.

Yli­op­pi­las­ko­kei­den arvo­sa­nat ovat seu­raa­vat: lau­da­tur (L), exi­mia cum lau­de ap­pro­ba­tur (E), mag­na cum lau­de ap­pro­ba­tur (M), cum lau­de ap­pro­ba­tur (C),  lu­ben­ter ap­pro­ba­tur (B), ap­pro­ba­tur (A) ja im­pro­ba­tur (I). Yli­op­pi­las­tut­kin­to­lau­ta­kun­ta mää­rit­te­lee arvo­sa­no­jen pis­te­ra­jat kul­la­kin tut­kin­to­ker­ral­la erik­seen.

Opis­ke­li­ja saa yli­op­pi­las­tut­kin­to­to­dis­tuk­sen sit­ten, kun hän on suo­rit­ta­nut koko lu­ki­on oppi­mää­rän ja on oi­keu­tet­tu saa­maan lu­ki­on päät­tö­to­dis­tuk­sen.

Reh­to­ri vas­taa kai­kis­ta yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­siin liit­ty­vis­tä asi­ois­ta. Reh­to­ri ja opin­to-oh­jaa­ja an­ta­vat yleis­in­for­maa­ti­o­ta tut­kin­nos­ta. Var­si­nai­sia info­ti­lai­suuk­sia jär­jes­te­tään aina en­nen kir­joi­tuk­sia; ne ovat pa­kol­li­sia kai­kil­le ky­sei­siin kir­joi­tuk­siin osal­lis­tu­vil­le.  Jo­kai­nen ai­neen­o­pet­ta­ja an­taa yk­sit­täi­siin ai­nei­siin liit­ty­vää in­for­maa­ti­o­ta muun mu­as­sa ko­keen ra­ken­tees­ta, pis­tei­tyk­sis­tä ja vaa­ti­mus­ta­sos­ta; opet­ta­jat an­ta­vat myös oh­jaus­ta ai­nei­den vas­taus­tyy­le­jä kos­ke­vis­sa asi­ois­sa.

Käy­mäl­lä yllä ole­vas­sa osoit­tees­sa http://www.yli­op­pi­las­tut­kin­to.fi saat uu­sin­ta tie­toa yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­sis­ta.  Sel­vi­tä asi­oi­ta! Ky­se­le!

Löy­dät syk­syn ja ke­vään yo-koe­päi­vät myös Ly­se­on ka­len­te­ris­ta.

Yli­op­pi­las­tut­kin­to jär­jes­te­tään kah­des­ti vuo­des­sa yhtä ai­kaa koko maas­sa.

Kuo­pi­on Ly­se­on lu­kioOpin­to-opas 2018-201911.6.2018