Lyseolaisen päivärytmi

Oppitunnit
  1. 8.10–9.25
  2. 9.40–10.55
  3. 11.30–12.45 / 11.05–12.45 (ruo­kai­lu tun­nin kes­kel­lä) / 11.05–12.20
  4. 13.05–14.20
  5. 14.35–15.50
Tuntikiertokaavio
Ruokailu

Pal­ve­lu­vas­taa­va  Lii­sa Ran­ta­nen puh. 044 4260719

Ruo­kai­lu­vuo­rot:

Ruokailuvuorot jaksoittain ja vuositasoittain

1. JAK­SO: 

2. JAK­SO:

3. JAK­SO:

4. JAK­SO:

5. JAK­SO:

Nou­da­ta ruo­kai­lu­vuo­ro­ja jo­no­tuk­sen vält­tä­mi­sek­si! Pääl­lys­vaat­teet, ha­tut ja lau­kut jä­te­tään ruo­kai­lun ajak­si käy­tä­vän nau­lak­koi­hin omal­la vas­tuul­la tai lo­ke­rik­koi­hin.

Jos nou­da­tat eri­tyis­ruo­ka­va­li­o­ta, il­moi­ta sii­tä keit­ti­ö­hen­ki­lö­kun­nal­le.

Päät­tö­vii­koil­la ja pa­lau­te­päi­vi­nä toi­mii ns. jous­ta­van ruo­kai­lun peri­aate: ruo­ka on tar­jol­la klo 10.0012.30, ja opis­ke­li­jat voi­vat ruo­kail­la sil­loin, kun se heil­le par­hai­ten so­pii.

Muista!

Jot­ta kou­lu­työm­me su­jui­si mah­dol­li­sim­man miel­lyt­tä­väs­ti, muis­ta seu­raa­vat asi­at:

Kuo­pi­on Ly­se­on lu­kioOpin­to-opas 2018-201911.6.2018