Kanslia

Kans­lia on avoin­na klo 8-15. Kii­rei­si­nä ai­koi­na kans­lia saat­taa kui­ten­kin olla ti­la­päi­ses­ti sul­jet­tu­na; täl­löin asi­as­ta il­moi­te­taan kans­li­an oves­sa.

Kans­li­as­ta voit pyy­tää esi­mer­kik­si

Kou­lun ajan­koh­tai­sis­ta asi­ois­ta tie­do­te­taan ryh­män­oh­jaus­ten li­säk­si Wil­man kaut­ta. Kou­lun­käyn­tiin liit­ty­viä lo­mak­kei­ta on saa­ta­vil­la kans­li­an oven vie­res­sä si­jait­se­vas­ta lo­ke­ri­kos­ta; sa­mat lo­mak­keet ovat myös kou­lun verk­ko­si­vuil­la.

Kou­lu­sih­tee­rin kaut­ta voit saa­da käyt­töö­si lo­ke­ron 10 eu­ron pant­tia vas­taan. Kou­lu­sih­tee­ri ja­kaa avai­mia uu­sil­le opis­ke­li­joil­le kes­ki­viik­ko­na 14.8., tors­tai­na 15.8. ja per­jan­tai­na 16.8. klo 12.45 kans­li­as­sa.

Il­moi­ta osoi­te- ja pu­he­lin­nu­me­ro­muu­tok­se­si kans­li­aan mah­dol­li­sim­man pian, jot­ta opis­ke­li­ja­tie­dot voi­daan pi­tää ajan ta­sal­la!

HUOM! VR:n opis­ke­li­ja­kor­tin saat rau­ta­tie­a­se­mal­ta tai VR:n muis­ta pal­ve­lu­pis­teis­tä – valo­kuva mu­kaan.

Kuo­pi­on Ly­se­on lu­kioOpin­to-opas 2018-201911.6.2018