Opinto-ohjaus

Opinto-ohjaajat

Pau­lii­na Pön­ti­nen, pau­lii­na.pon­ti­nen(at)ope­du.kuo­pio.fi, puh. 044-7184566
ryh­mät 19C, 19D, 18C, 18D, 17C, 17D, 16F

Mii­ka Rau­das­kos­ki, mii­ka.rau­das­kos­ki(at)ope­du.kuo­pio.fi, puh. 044-7184072
ryh­mät 19A, 19B, 18A, 18B, 17A, 17B

IB-opis­ke­li­joi­den opin­to-oh­jauk­ses­ta vas­taa IB-koor­di­naat­to­ri Suvi Tirk­ko­nen.

Opinto-ohjaajien työtilat

Pau­lii­na Pön­ti­sen työ­huo­ne on 1. ker­rok­ses­sa (huo­ne 124). Hän on ta­vat­ta­vis­sa Ly­se­ol­la joka päi­vä. Maa­nan­tai­na ja kes­ki­viik­ko­na klo 11–13.05 opol­la on vas­taan­otto­aika juok­se­via asi­oi­ta var­ten – täl­löin ei tar­vi­ta eril­lis­tä ajan­va­raus­ta. Myös mui­na ai­koi­na voit käy­dä kes­kus­te­le­mas­sa opon kans­sa il­man ajan­va­raus­ta, mi­kä­li hän on va­paa­na.

Mii­ka Rau­das­kos­ken työ­huo­ne on toi­ses­sa ker­rok­ses­sa (huo­ne 212). Hä­nen vas­taan­otto­ai­kan­sa ovat 1., 2. ja 3. jak­sos­sa maa­nan­tai­na ja tors­tai­na klo 11.00-12.45.   Muiden jak­so­jen vas­taan­otto­ajat il­moi­te­taan myö­hem­min.

Lukion opinto-ohjaus

Lu­ki­on opin­to-oh­jaus aut­taa opis­ke­li­jaa lu­kio-opis­ke­luun liit­ty­vis­sä asi­ois­sa sekä ke­hit­tää opis­ke­li­jan val­miuk­sia teh­dä kou­lu­tus- ja elä­män­uraa kos­ke­via suun­ni­tel­mia ja va­lin­to­ja. Opin­to-oh­jaus on koko lu­ki­o­ajan jat­ku­vaa toi­min­taa, jota to­teu­te­taan luok­ka­o­pe­tuk­se­na, hen­ki­lö­koh­tai­se­na oh­jauk­se­na ja pien­ryh­mä­oh­jauk­se­na.

Opin­to-oh­jauk­sen pa­kol­li­siin 1. ja 2. kurs­sei­hin kuu­lu­vat jak­soit­tai­set opo­tun­nit ja vii­koit­tai­set ryh­män­oh­jaus­tuo­ki­ot. Kuo­pi­on Ly­se­on lu­ki­os­sa käy­te­tään opin­to-oh­jauk­ses­sa säh­köis­tä oppi­ma­te­ri­aa­lia koko kol­men lu­ki­o­vuo­den ajan.

Opin­ton­sa aloit­ta­vat opis­ke­li­jat opis­ke­le­vat luku­vuo­den en­sim­mäi­ses­sä jak­sos­sa ryh­män­oh­jaus­ryh­mäs­sä yh­den ryh­män­oh­jaa­jan opet­ta­man kurs­sin. Ryh­män­oh­jaa­ja haas­tat­te­lee kaik­ki ryh­män­sä opis­ke­li­jat en­sim­mäi­sen luku­vuo­den ai­ka­na. Jo­kai­sel­la en­sim­mäi­sen vuo­den opis­ke­li­jal­la on oma­tu­tor, jon­ka kans­sa hän ta­paa vii­koit­tain pien­ryh­mäs­sä.

Kaik­ki opin­ton­sa aloit­ta­vat opis­ke­li­jat opis­ke­le­vat en­sim­mäi­sen vuo­den ai­ka­na myös opo-tvt-kurs­sin (OP05). Opo-tvt:n oppi­tun­nit pi­de­tään Kuo­pi­on Ly­se­on lu­ki­os­sa en­sim­mäi­ses­sä, toi­ses­sa ja nel­jän­nes­sä jak­sos­sa. Opis­ke­li­jat opis­ke­le­vat kurs­sin ryh­män­oh­jaus­ryh­mis­sä.

Am­ma­tin­va­lin­nan­oh­jaus­ai­ko­ja on tar­jol­la abi­tu­rien­teil­le heti elo­kuus­ta al­ka­en.

Kuo­pi­on Ly­se­on lu­kioOpin­to-opas 2018-201911.6.2018