Ryhmänohjaus

Luo­kat­to­mas­sa lu­ki­os­sa ei ole var­si­nai­sia luok­kia, mut­ta ku­kin opis­ke­li­ja kuu­luu tiet­tyyn pe­rus­ryh­mään. Kul­la­kin ryh­mäl­lä on oma ryh­män­oh­jaa­jan­sa, joka pi­tää vii­koit­tain ryh­män­oh­jaus­tuo­ki­on, tie­dot­taa ajan­koh­tai­sis­ta asi­ois­ta opis­ke­li­joil­le ja ot­taa tar­vit­ta­es­sa yh­tey­den van­hem­piin.  Älä epä­röi ot­taa yh­teyt­tä ryh­män­oh­jaa­jaa­si, kun tar­vit­set apua opis­ke­luu­si liit­ty­vis­sä asi­ois­sa!

Ryh­män­oh­jaus­tuo­kio pi­de­tään joka viik­ko tors­tai­sin klo 12.45–13.05, ell­ei toi­sin il­moi­te­ta. Ryh­män­oh­jaus kuu­luu osa­na opin­to-oh­jauk­seen; ryh­män­oh­jauk­seen osal­lis­tu­mi­nen on edel­ly­tys kurs­si­mer­kin­nän saa­mi­sel­le (OP01 ja OP02).

Ryh­män­oh­jaa­jat    

18A, Päi­vi Kiis­ki, 103
18B, Ant­ti Sa­vi­nai­nen, 203
18C, Lau­ra Ok­ko­nen, 201
18D, Tii­na Vai­ni­kai­nen, 301
18E, Suvi Tirk­ko­nen, 112

17A, Anne-Ma­ria Mu­ho­nen, 133
17B, Mar­ja Meur­man, 206
17C, Miia-Maa­rit Saa­re­lai­nen, 207
17D, Juho Oi­ka­ri­nen, 208
17E, Kau­ko Kau­ha­nen, 113

16A, Aino Api­lo, 101
16B, Mik­ko Kart­tu­nen, 102
16C, Lee­na Kär­nä, 111
16D, Tar­ja Nis­si­nen, 302
16E, Min­na Aal­to, 303

15F, Paa­vo Heis­ka­nen, 214

Jo­kai­nen ryh­mä va­lit­see syk­syi­sin kes­kuu­des­taan kak­si vas­tuu­hen­ki­löä.

Kuo­pi­on Ly­se­on lu­kioOpin­to-opas 2018-201911.6.2018