Opintososiaaliset edut

Opintotuki

Opis­ke­li­jat voi­vat saa­da Ke­las­ta tu­kea pe­rus­kou­lun jäl­kei­siin opin­toi­hin. Tar­kem­paa tie­toa asi­as­ta saat  Ke­lan verk­ko­sivuilta: http://www.kela.fi/opis­ke­li­jat

Mi­kä­li si­nul­la on verk­ko­pank­ki­tun­nuk­set, voit teh­dä opin­to­tuki­ha­ke­muk­sen Ke­lan verk­ko­pal­ve­lus­sa. Muus­sa ta­pauk­ses­sa toi­mi­ta pa­pe­ri­nen ha­ke­mus­lo­ma­ke täy­tet­ty­nä kou­lu­sih­tee­ril­le oppi­lai­tok­sen mer­kin­tö­jä var­ten.

Valo­kuva: Mia Ko­po­nen 15E

Koulumatkatuki

Kou­lu­mat­ka­tuki kor­vaa päi­vit­täis­ten kou­lu­mat­ko­jen kus­tan­nuk­sia. Kela mak­saa kou­lu­mat­ka­tu­kea am­ma­til­li­ses­sa oppi­lai­tok­ses­sa ja lu­ki­os­sa opis­ke­le­vil­le. Voit saa­da kou­lu­mat­ka­tu­kea, kun

Opis­ke­li­jal­la on oi­keus saa­da tu­kea enin­tään 10 kuu­kau­del­ta luku­vuo­des­sa.

Kou­lu­mat­ka on ly­hin auto­reit­ti ko­din ja oppi­lai­tok­sen vä­lil­lä. Jos tämä ly­hin reit­ti on alle 10 kilo­met­riä, et voi saa­da kou­lu­mat­ka­tu­kea, vaik­ka lin­ja-au­ton kul­ke­ma mat­ka oli­si pi­dem­pi. Walt­ti-lii­ken­tees­sä mat­ka ylit­tää kah­den mat­kus­tus­vyö­hyk­keen ra­jan.

Täy­tä kou­lu­mat­ka­tuki­ha­ke­mus (KM 1) ja jätä se kou­lun kans­li­aan. Kou­lu­mat­ka­tu­kea ei voi ha­kea ver­kos­sa Ke­lan asi­oin­ti­pal­ve­lus­sa. Kou­lu­mat­ka­tu­kea ha­e­taan erik­seen joka luku­vuo­si. Kou­lu an­taa tu­keen oi­keu­te­tul­le opis­ke­li­jal­le osto­to­dis­tuk­sen mat­ka­li­pun os­ta­mis­ta var­ten.

Sel­vi­tä etu­kä­teen, kul­jet­ko Walt­ti- vai Mat­ka­huol­to-kor­til­la. Mi­kä­li muu­tat kes­ken luku­vuo­den, il­moi­ta sii­tä  kou­lu­sih­tee­ril­le mat­ka­tuen tar­kis­tus­ta var­ten.

Opis­ke­li­ja vas­taa itse tie­to­jen oi­keel­li­suu­des­ta ja il­moit­taa osoit­teen­muu­tok­sen kou­lul­le. Ai­heet­to­mas­ti saa­dun mak­sun Kela pe­rii opis­ke­li­jal­ta ta­kai­sin.

Kou­lu­mat­ka­tu­es­ta lisä­tie­to­ja: www.kela.fi/kou­lu­mat­ka­tuki
Walt­ti-lip­pu­tuot­tees­ta lisä­tie­to­ja: http://vilk­ku.kuo­pio.fi/lip­pu­tyy­pit-ja-hin­nat

Kuo­pi­on Ly­se­on lu­kioOpin­to-opas 2018-201911.6.2018