Arviointi

Opis­ke­li­jan työs­ken­te­lyä, op­pi­mis­ta ja osaa­mi­sen ke­hit­ty­mis­tä tu­lee ar­vi­oi­da moni­puo­li­ses­ti. Opis­ke­li­jan ar­vi­oin­nil­la py­ri­tään oh­jaa­maan ja kan­nus­ta­maan opis­ke­lua sekä ke­hit­tä­mään opis­ke­li­jan edel­ly­tyk­siä itse­ar­vi­oin­tiin. (Lu­ki­o­laki 714/2018, 37 §)

Opis­ke­li­jan op­pi­mi­sen ar­vi­oin­nin teh­tä­vä­nä on edis­tää opis­ke­li­jan op­pi­mis­ta. Läh­tö­koh­ta­na on, että opis­ke­li­jat ym­mär­tä­vät, mitä hei­dän on tar­koi­tus op­pia ja mi­ten op­pi­mis­ta ar­vi­oi­daan. Ar­vi­oin­nil­la opis­ke­li­jaa kan­nus­te­taan omien ta­voit­tei­den aset­ta­mi­seen ja tar­koi­tuk­sen­mu­kais­ten työs­ken­te­ly­ta­po­jen va­lin­taan. Opin­to­jen ai­kai­nen ar­vi­oin­ti ja pa­laut­teen an­ta­mi­nen ovat osa opis­ke­li­jan ja opet­ta­jan vä­lis­tä vuo­ro­vai­ku­tus­ta. Pa­lau­te sekä itse- ja ver­tais­ar­vi­oin­ti oh­jaa­vat opis­ke­li­jaa tar­ken­ta­maan ase­tet­tu­ja ta­voit­tei­ta ja ke­hit­tä­mään työs­ken­te­ly­ään ta­voit­tei­den suun­tai­ses­ti.

Opis­ke­li­jan op­pi­mi­sen ar­vi­oin­ti an­taa opis­ke­li­jal­le pa­lau­tet­ta opin­to­jen edis­ty­mi­ses­tä ja op­pi­mis­tu­lok­sis­ta sekä lu­kio-opin­to­jen ai­ka­na että opis­ke­lun päät­ty­es­sä. Li­säk­si ar­vi­oin­ti an­taa tie­to­ja opis­ke­li­jan huol­ta­jal­le sekä jat­ko-opin­to­jen jär­jes­tä­jien, työ­e­lä­män ja mui­den vas­taa­vien ta­ho­jen tar­pei­ta var­ten. Opis­ke­li­jan op­pi­mi­sen ar­vi­oin­ti aut­taa myös opet­ta­jaa ja kou­lu­yh­tei­söä ope­tuk­sen vai­kut­ta­vuu­den ar­vi­oin­nis­sa. Arvo­sa­nan an­ta­mi­nen on yksi ar­vi­oin­nin muo­to.

Kurssisuorituksen arviointi

Opis­ke­li­jan op­pi­mis­ta ar­vi­oi­daan kurs­sin ai­ka­na. Ar­vi­oin­nil­la edis­te­tään opis­ke­li­jan op­pi­mis­ta ja an­ne­taan pa­lau­tet­ta opis­ke­li­jal­le kurs­sin ta­voit­tei­den saa­vut­ta­mi­ses­ta.

Opis­ke­li­jan kurs­si­suo­ri­tuk­ses­ta an­ne­taan arvo­sana kurs­sin pää­tyt­tyä. An­net­ta­van arvo­sa­nan tu­lee pe­rus­tua moni­puo­li­seen näyt­töön oppi­ai­neen ja kurs­sin ta­voit­tei­den saa­vut­ta­mi­ses­ta. Eri­lais­ten tuo­tos­ten li­säk­si käy­te­tään opis­ke­li­jan op­pi­mi­sen ja työs­ken­te­lyn ha­vain­noin­tia. Arvo­sa­nan an­ta­mi­sen tu­ke­na voi­daan käyt­tää opet­ta­jan ja opis­ke­li­jan vä­li­siä kes­kus­te­lu­ja sekä  opis­ke­li­joi­den itse- ja ver­tais­ar­vi­oin­tia. Ar­vi­oin­nin koh­tei­na ovat opis­ke­li­jan tie­dot ja tai­dot. Ar­vi­oin­ti ei koh­dis­tu opis­ke­li­joi­den ar­voi­hin, asen­tei­siin tai hen­ki­lö­koh­tai­siin omi­nai­suuk­siin. Ar­vi­oin­nin me­ne­tel­mis­tä ja käy­tän­teis­tä pää­te­tään tar­kem­min ope­tus­suun­ni­tel­mas­sa.

”Opis­ke­li­jal­la on oi­keus saa­da tie­to ar­vi­oin­nis­sa käy­tet­tä­vis­tä ar­vi­oin­ti­pe­rus­teis­ta ja nii­den so­vel­ta­mi­ses­ta hä­neen.” (Lu­ki­o­laki 714/2018, 37 §)

Yleis­ten ar­vi­oin­ti­pe­rus­tei­den li­säk­si kun­kin kurs­sin ta­voit­teet ja ar­vi­oin­ti­pe­rus­teet on sel­vi­tet­tä­vä opis­ke­li­jal­le kurs­sin alus­sa, jol­loin niis­tä kes­kus­tel­laan opis­ke­li­joi­den kans­sa. Ar­vi­oin­ti­pe­rus­teis­ta tie­dot­ta­mi­nen pa­ran­taa opis­ke­li­joi­den ja opet­ta­jien oi­keus­tur­vaa ja tu­kee opis­ke­li­jaa työs­ken­te­lyn suun­nit­te­lus­sa.

Di­ag­no­soi­dut vam­mat tai nii­hin rin­nas­tet­ta­vat vai­keu­det, ku­ten lu­ke­mis- ja kir­joit­ta­mis­häi­riö, maa­han­muut­ta­jien kie­lel­li­set vai­keu­det sekä muut syyt, jot­ka vai­keut­ta­vat osaa­mi­sen osoit­ta­mis­ta, tu­lee ot­taa huo­mi­oon ar­vi­oin­nis­sa si­ten, että opis­ke­li­jal­la on mah­dol­li­suus eri­tyis­jär­jes­te­lyi­hin ja vaih­to­eh­toi­siin ta­poi­hin osoit­taa osaa­mi­sen­sa. Ky­sei­set vai­keu­det voi­daan ot­taa huo­mi­oon mää­rät­tä­es­sä opis­ke­li­jan kurs­si­arvo­sa­naa.

Osa opin­nois­ta voi­daan edel­lyt­tää opis­kel­ta­vak­si it­se­näi­ses­ti. Täl­lai­set kurs­sit on esi­tel­ty ope­tus­suun­ni­tel­mas­sa tai niis­tä tie­do­te­taan erik­seen luku­vuo­den alus­sa.

Opis­ke­li­jal­le voi­daan ha­ke­muk­ses­ta myön­tää lupa suo­rit­taa opin­to­ja ope­tuk­seen osal­lis­tu­mat­ta. It­se­näi­ses­ti opis­kel­lus­ta kurs­sis­ta edel­ly­te­tään hy­väk­syt­ty arvo­sana, jot­ta se kat­so­taan kurs­si­suo­ri­tuk­sek­si. Jos opis­ke­li­ja opis­ke­lee kurs­sin ko­ko­naan tai osit­tain it­se­näi­ses­ti, nou­da­te­taan so­vel­tu­vin osin edel­lä mai­nit­tu­ja ar­vi­oin­ti­peri­aat­tei­ta.

Kuo­pi­on Ly­se­os­sa opis­ke­li­ja saa jak­so­tu­los­teen 2. ja 5. jak­son jäl­keen. Opis­ke­li­ja pa­laut­taa jak­so­tu­los­teen ryh­män­oh­jaa­jal­le huol­ta­jan alle­kir­joit­ta­ma­na. Näin var­mis­te­taan, että lu­ki­o­lain edel­lyt­tä­mä kou­lu­me­nes­tyk­ses­tä tie­dot­ta­mi­nen van­hem­mil­le / huol­ta­jil­le to­teu­tuu.

Ar­vos­te­lu an­ne­taan nu­me­roin tai muul­la ope­tus­suun­ni­tel­mas­sa mää­rä­tyl­lä ta­val­la. Nu­me­ro­ar­vos­te­lus­sa käy­te­tään as­teik­koa 4–10. Arvo­sana 5 osoit­taa vält­tä­viä, 6 koh­ta­lai­sia, 7 tyy­dyt­tä­viä, 8 hy­viä, 9 kii­tet­tä­viä ja 10 erin­o­mai­sia tie­to­ja ja tai­to­ja. Hy­lät­ty suo­ri­tus mer­ki­tään arvo­sa­nal­la 4.

Kun­kin oppi­ai­neen pa­kol­li­set ja ope­tus­suun­ni­tel­man pe­rus­teis­sa mää­ri­tel­lyt val­ta­kun­nal­li­set sy­ven­tä­vät kurs­sit ar­vi­oi­daan nu­me­roin. Kou­lu­koh­tais­ten sy­ven­tä­vien sekä so­vel­ta­vien kurs­sien ar­vi­oin­ti­ta­po­ja voi­vat olla nu­me­ro­ar­vi­oin­ti, suo­ri­tus­mer­kin­tä (S = suo­ri­tet­tu), hy­lät­ty (H = hy­lät­ty) tai sa­nal­li­nen ar­vi­oin­ti. Kir­jal­li­ses­ti an­net­tu sa­nal­li­nen ar­vi­oin­ti ja suul­li­ses­ti ar­vi­oin­ti­kes­kus­te­lus­sa an­net­tu pa­lau­te voi­vat myös täy­den­tää ja täs­men­tää nu­me­ro­arvo­sa­naa. Ar­vi­oin­nin peri­aat­teet sel­vi­te­tään tar­kem­min ope­tus­suun­ni­tel­mas­sa.

Kes­ken ole­va kurs­si­suo­ri­tus nä­kyy jak­so­tu­los­tees­sa i-kir­jai­me­na. Kurs­si on suo­ri­tet­ta­va lop­puun seu­raa­van jak­son ai­ka­na. Opis­ke­li­ja so­pii kurs­sin suo­rit­ta­mi­sen tar­kem­mas­ta aika­tau­lus­ta ky­sei­sen opet­ta­jan kans­sa.

Jos opis­ke­li­ja lo­pet­taa kurs­sin suo­rit­ta­mi­sen, on il­moi­tus sii­tä teh­tä­vä en­nen koe­viik­koa kir­jal­li­ses­ti. Kes­key­tet­ty kurs­si mer­ki­tään K-kir­jai­mel­la. K-kir­jai­mel­la mer­ki­tään myös sel­lai­nen kurs­si, joka opis­ke­li­jal­ta on jää­nyt kes­ken esi­mer­kik­si pois­sa­o­lo­jen vuok­si.

Arvostelematta jättäminen

Opis­ke­li­ja voi­daan jät­tää ar­vos­te­le­mat­ta, mi­kä­li hän on pois­sa kurs­sin ope­tuk­ses­ta enem­män kuin kol­me oppi­tun­tia eikä hä­nel­lä ole lää­kä­rin­to­dis­tus­ta tai muu­ta opet­ta­jain­ko­kouk­sen hy­väk­sy­mää pe­rus­tet­ta pois­sa­o­lol­leen. Täl­löin hä­nel­lä ei ole oi­keut­ta osal­lis­tua ky­sei­sen kurs­sin lop­pu­kuu­lus­te­luun eikä uu­sin­ta­kuu­lus­te­luun vaan hä­nen on opis­kel­ta­va ky­sei­nen kurs­si uu­del­leen.

Jos opis­ke­li­ja on pois­sa kurs­sin ko­kees­ta il­man pä­te­vää syy­tä, kurs­si jä­te­tään ar­vos­te­le­mat­ta. Täl­löin opis­ke­li­jan on käy­tä­vä ky­sei­nen kurs­si uu­del­leen.

Kuo­pi­on Ly­se­on lu­kioOpin­to-opas 2018-201911.6.2018