Oppiaineen oppimäärän arviointi = päättöarvosana

”Kun­kin opin­to­jak­son ar­vi­oin­nis­ta päät­tää opis­ke­li­jan opet­ta­ja tai, jos opet­ta­jia on usei­ta, opet­ta­jat yh­des­sä. Oppi­ai­neen päät­tö­ar­vi­oin­nis­ta päät­tä­vät reh­to­ri ja opis­ke­li­jan opet­ta­jat yh­des­sä.” (Lu­ki­o­laki 714/2018, 38 §)

Oppi­ai­neen oppi­mää­rä muo­dos­tuu opis­ke­li­jan hen­ki­lö­koh­tai­sen opis­ke­lu­suun­ni­tel­man mu­kai­ses­ti opis­ke­le­mis­ta oppi­ai­neen kurs­seis­ta. Opis­ke­li­jan opis­ke­lu­suun­ni­tel­ma tar­ken­tuu lu­kio-opin­to­jen ai­ka­na. Sen laa­ti­mi­nen ja seu­ran­ta oh­jaa­vat opis­ke­li­jaa ta­voit­teel­li­siin kurs­si­va­lin­toi­hin. Sa­mas­sa oppi­ai­nees­sa eri opis­ke­li­joil­la voi olla eri­laa­jui­set oppi­mää­rät.

Eri oppi­ai­nei­den pa­kol­li­set ja val­ta­kun­nal­li­set sy­ven­tä­vät kurs­sit on ku­vat­tu lu­ki­on ope­tus­suun­ni­tel­man pe­rus­teis­sa. Ma­te­ma­tii­kan yh­tei­nen kurs­si lu­e­taan opis­ke­li­jan suo­rit­ta­maan ma­te­ma­tii­kan oppi­mää­rään mu­kaan. Tee­ma­o­pin­to­jen val­ta­kun­nal­li­set sy­ven­tä­vät kurs­sit ei­vät muo­dos­ta oppi­mää­rää, vaan ne ovat eril­li­siä kurs­se­ja. Opis­ke­li­jan opis­ke­le­mia pa­kol­li­sia ja val­ta­kun­nal­li­sia sy­ven­tä­viä kurs­se­ja ei voi jäl­ki­kä­teen pois­taa lu­kuun ot­ta­mat­ta hy­lät­ty­jä tee­ma­o­pin­to­kurs­se­ja.

Pai­kal­lis­ten sy­ven­tä­vien, val­ta­kun­nal­lis­ten so­vel­ta­vien ja pai­kal­lis­ten so­vel­ta­vien kurs­sien mah­dol­li­ses­ta kuu­lu­mi­ses­ta jon­kin oppi­ai­neen oppi­mää­rään mää­rä­tään ope­tus­suun­ni­tel­mas­sa. Pai­kal­li­sis­ta sy­ven­tä­vis­tä, val­ta­kun­nal­li­sis­ta so­vel­ta­vis­ta ja pai­kal­li­sis­ta so­vel­ta­vis­ta kurs­seis­ta lu­e­taan oppi­ai­neen oppi­mää­rään vain opis­ke­li­jan hy­väk­sy­tys­ti suo­rit­ta­mat kurs­sit.

Oppi­ai­neen oppi­mää­räs­sä opis­ke­li­jal­la saa olla hy­lät­ty­jä kurs­si­arvo­sa­no­ja enin­tään seu­raa­vas­ti:

Oppi­ai­neen oppi­mää­rän arvo­sana mää­räy­tyy opis­ke­li­jan opis­ke­le­mien pa­kol­lis­ten ja val­ta­kun­nal­lis­ten sy­ven­tä­vien kurs­sien kurs­si­arvo­sa­no­jen arit­meet­ti­se­na kes­ki­ar­vo­na.

Opis­ke­li­jal­le, joka ei ole tul­lut hy­väk­sy­tyk­si jos­sa­kin oppi­ai­nees­sa tai joka ha­lu­aa ko­rot­taa saa­maan­sa arvo­sa­naa, on jär­jes­tet­tä­vä mah­dol­li­suus suo­rit­taa oppi­ai­neen oppi­mää­rä hy­väk­sy­tys­ti tai ko­rot­taa arvo­sa­naan­sa. (Lu­ki­o­laki 714/2018, 37 §)

Mi­kä­li opis­ke­li­ja osoit­taa eril­li­ses­sä kuu­lus­te­lus­sa suu­rem­paa kyp­syyt­tä ja pa­rem­paa oppi­ai­neen hal­lin­taa kuin kurs­sien arvo­sa­nois­ta mää­räy­ty­vä oppi­ai­neen arvo­sana edel­lyt­tää, tu­lee arvo­sa­naa ko­rot­taa. Oppi­ai­neen oppi­mää­rän arvo­sa­naa on mah­dol­lis­ta ko­rot­taa edel­lä mai­ni­tun eril­li­sen kuu­lus­te­lun li­säk­si

Päättötodistuksessa numeroin arvioitavat oppiaineet

Pa­kol­lis­ten oppi­ai­nei­den ja va­lin­nais­ten vie­rai­den kiel­ten oppi­mää­ris­tä an­ne­taan lu­ki­o­a­se­tuk­sen mu­kai­nen nu­me­ro­arvo­sana. Opin­to-oh­jauk­ses­ta ja tee­ma­o­pin­to­jen kurs­seis­ta an­ne­taan suo­ri­tus­mer­kin­tä. Mi­kä­li opis­ke­li­ja pyy­tää, hän on oi­keu­tet­tu saa­maan suo­ri­tus­mer­kin­nän lii­kun­nas­ta ja sel­lai­sis­ta oppi­ai­neis­ta, jois­sa opis­ke­li­jan suo­rit­ta­ma oppi­mää­rä kä­sit­tää vain yh­den kurs­sin, sekä va­lin­nai­sis­ta vie­rais­ta kie­lis­tä, mi­kä­li opis­ke­li­jan suo­rit­ta­ma oppi­mää­rä niis­sä kä­sit­tää vain kak­si kurs­sia.

Ope­tus­suun­ni­tel­mas­sa mää­ri­tel­lyt muut lu­ki­on teh­tä­vään so­vel­tu­vat opin­not ar­vi­oi­daan si­ten kuin ope­tus­suun­ni­tel­mas­sa mää­rä­tään.

Kuo­pi­on Ly­se­on lu­kioOpin­to-opas 2018-201911.6.2018