Opiskelu muissa oppilaitoksissa

Kuo­pi­on Ly­se­on opis­ke­li­ja voi va­li­ta kurs­se­ja myös muis­ta kuo­pi­o­lai­sis­ta lu­ki­ois­ta ja oppi­lai­tok­sis­ta. Opis­ke­li­jal­la on mah­dol­li­suus lu­kea hy­väk­seen lu­ki­on oppi­mää­rään muu­al­la suo­ri­te­tut opin­not, jot­ka ovat ta­voit­teil­taan ja kes­kei­sil­tä si­säl­löil­tään lu­ki­on ope­tus­suun­ni­tel­man mu­kai­sia. Tois­ten oppi­lai­tos­ten kurs­seil­le me­nos­ta on aina kes­kus­tel­ta­va joko opin­to-oh­jaa­jan tai reh­to­rin kans­sa, jot­ta suo­ri­tuk­set kir­jau­tui­si­vat myös oman kou­lun ar­kis­toon.

Yli­o­pis­to- ja kor­ke­a­kou­lu­o­pin­not lu­ki­o­ai­ka­na

Kuo­pi­on lu­ki­oil­la on so­pi­mus Itä-Suo­men yli­o­pis­to Avoi­men yli­o­pis­ton kans­sa: lu­ki­o­lai­set voi­vat suo­rit­taa mak­sut­ta yli­o­pis­to­kurs­se­ja, jot­ka las­ke­taan osak­si lu­kio-opin­to­ja ja jot­ka ovat hy­väk­si lu­et­ta­vis­sa myös tu­le­vaan kor­ke­a­kou­lu­tut­kin­toon. Lisä­tie­to­ja yli­o­pis­to­kurs­seis­ta saat omal­ta opin­to-oh­jaa­jal­ta­si.

Kuo­pi­on Ly­se­on lu­kioOpin­to-opas 2018-201911.6.2018