Mitä CAS on? Tiivistelmä suomeksi

Mitä CAS on?

CAS-oh­jel­ma kuu­luu IB-tut­kin­toon ja se on suo­ri­tet­ta­va hy­väk­sy­tys­ti. Sitä voi­daan ku­vail­la ”IB-oh­jel­man peh­me­äk­si kas­va­tuk­sel­li­sek­si sy­dä­mek­si”.

Ar­vi­oin­nin pe­rus­ta­na ovat seit­se­män op­pi­mis­tu­los­ta (Le­ar­ning Out­co­mes), opis­ke­li­joi­den omat itse­ar­vi­oin­nit sekä oh­jaa­jien ar­vi­oin­nit.

Oh­jel­maa koor­di­noi CAS-koor­di­naat­to­ri. Hän pi­tää CAS-oppi­tun­te­ja, oh­jaa oh­jel­man aloit­ta­mi­ses­sa, seu­raa CAS-oh­jel­mien to­teu­tu­mis­ta Ma­na­ge­Bac -ym­pä­ris­tös­sä, pi­tää CAS-haas­tat­te­lut ja ar­vi­oi opis­ke­li­joi­den CAS-suo­ri­tuk­set IB2-vuo­den ke­vääl­lä.

CAS koos­tuu kol­mes­ta eri osa-alu­ees­ta (Strands): Cre­a­ti­vi­ty, Ac­ti­vi­ty ja Ser­vi­ce. Cre­a­ti­vi­ty ke­hit­tää luo­vaa il­mai­sua, Ac­ti­vi­ty ter­vei­tä elä­män­ta­po­ja ja Ser­vi­ce on va­paa­eh­tois­työ­tä. CAS-ko­ke­mus (Ex­pe­rien­ce) voi kes­kit­tyä näis­tä yh­teen tai yh­dis­tel­lä nii­tä. Va­paa­eh­tois­työ­tä on teh­tä­vä vä­hin­tään puo­let kou­lun ulko­puo­lel­la.

Oh­jel­ma al­kaa IB1-vuo­den syk­syl­lä ja kes­tää 18 kuu­kaut­ta. Jo­kai­sen osa-alu­een tu­lee olla ak­tii­vi­nen koko oh­jel­man ajan.

Opis­ke­li­ja ei saa ot­taa vas­taan ra­hal­lis­ta palk­kaa. NO CASH 😊

On suo­si­tel­ta­vaa, että jo­kai­ses­sa osa-alu­ees­sa on pit­kä­ai­kai­nen har­ras­tus ja har­ras­tuk­ses­sa on ai­kui­nen asi­an­tun­ti­ja­oh­jaa­ja. Nämä oh­jaa­jat an­ta­vat sa­nal­li­sen ar­vi­oin­nin suo­mek­si tai eng­lan­nik­si har­ras­tuk­sen lo­put­tua. Täl­lais­ten oh­jaa­jien kans­sa on teh­tä­vä kir­jal­li­nen so­pi­mus en­nen har­ras­tuk­sen aloit­ta­mis­ta.

CAS-oh­jel­maan kuu­luu myös pro­jek­ti, joka on kes­tol­taan vä­hin­tään yksi kuu­kau­si ja kym­me­nen tun­tia.

CAS-koor­di­naat­to­ri pi­tää kol­me haas­tat­te­lua näi­den 18 kuu­kau­den ai­ka­na. Haas­tat­te­lu­jen tar­koi­tuk­se­na on kes­kus­tel­la CAS-oh­jel­man edis­ty­mi­ses­tä.

Par­haim­mil­laan CAS-oh­jel­ma on opis­ke­li­jan kas­vua tu­ke­vaa, so­pi­van haas­ta­vaa, mie­le­käs­tä ja an­taa ko­ke­muk­sia, jois­ta on hyö­tyä tu­le­vai­suu­des­sa.

Kuo­pi­on Ly­se­on lu­kio - CAS Hand­bookElo­kuu 202223.4.2019