CAS-ohjaajalle

CAS- oh­jaa­jal­le

Lu­ki­os­sam­me on mah­dol­lis­ta suo­rit­taa kan­sain­vä­li­nen yli­op­pi­las­tut­kin­to (In­ter­na­ti­o­nal Bac­ca­lau­re­a­te). Tä­hän tut­kin­toon kuu­luu osa­na ns. CAS-oh­jel­ma (Cre­a­ti­vi­ty, Ac­ti­vi­ty, Ser­vi­ce). Sil­lä tar­koi­te­taan kou­lun ulko­puo­lis­ta toi­min­taa, joka si­säl­tää kol­me osa-alu­et­ta:

C: luo­vaa il­mai­sua ke­hit­tä­vä toi­min­ta

A: fyy­si­nen, lii­kun­nal­li­nen, ter­vei­tä elä­män­ta­po­ja ke­hit­tä­vä toi­min­ta

S: so­si­aa­li­nen pal­ve­lu­toi­min­ta, va­paa­eh­tois­työ

CAS-oh­jel­ma ar­vi­oi­daan seit­se­män op­pi­mis­tu­lok­sen sekä opis­ke­li­jan kir­joit­ta­man itse­ar­vi­oin­nin pe­rus­teel­la. Oh­jel­ma kes­tää 18 kuu­kaut­ta ja on suo­si­tel­ta­vaa, että opis­ke­li­ja suo­rit­taa jo­kais­ta osa-alu­et­ta ker­ran vii­kos­sa.

IB-lu­ki­om­me opis­ke­li­jat ha­keu­tu­vat oma-aloit­tei­ses­ti CAS-oh­jel­maan so­pi­viin toi­min­toi­hin ja har­ras­tuk­siin. Opis­ke­lun luon­tee­seen kui­ten­kin kuu­luu, että heil­lä tu­lee olla joku ai­kui­nen oh­jaa­ja, joka var­mis­taa toi­min­nan suo­rit­ta­mi­sen ja luon­neh­tii opis­ke­li­jan edis­ty­mis­tä. Täl­lai­si­na oh­jaa­ji­na voi­vat toi­mia esi­mer­kik­si har­ras­tus­ten oh­jaa­jat, val­men­ta­jat sekä eri­lais­ten yh­tei­sö­jen työn­te­ki­jät, joil­la on asi­an­tun­te­mus­ta ky­sei­ses­tä osa-alu­ees­ta (C, A tai S). Täs­tä opis­ke­li­ja ja oh­jaa­ja te­ke­vät so­pi­muk­sen.

Opis­ke­li­ja pi­tää toi­min­nas­taan päi­vä­kir­jaa ja pyy­tää oh­jaa­jal­ta ar­vi­oin­nin toi­min­nas­ta säh­köi­ses­ti Ma­na­ge­Bac-oh­jel­maan. Täs­tä tu­lee oh­jaa­jal­le säh­kö­pos­ti­na link­ki. Lin­kin kaut­ta oh­jaa­ja voi lu­kea opis­ke­li­jan itse­ar­vi­oin­nin, jota oh­jaa­ja voi käyt­tää apu­naan oman ar­vi­oin­tin­sa kir­joit­ta­mi­ses­sa. Oh­jaa­ja voi kir­joit­taa ar­vi­oin­nin joko eng­lan­nik­si tai suo­mek­si.

Opis­ke­li­jaa oh­ja­taan lä­het­tä­mään ar­vi­oin­ti­pyyn­tö mah­dol­li­sim­man pian kun toi­min­ta/har­ras­tus/kurs­si on päät­ty­nyt. Suo­si­tel­ta­vaa on, että ar­vi­oin­ti ta­pah­tuu vii­meis­tään kuu­kau­den pääs­tä sen lop­pu­mi­ses­ta. Oh­jaa­ja voi ha­lu­tes­saan so­pia tie­tyn ajan opis­ke­li­jan kans­sa.

Kou­lum­me opis­ke­li­jan kään­ty­es­sä puo­leen­ne CAS-oh­jel­man­sa suo­rit­ta­mi­sek­si toi­vom­me myön­teis­tä suh­tau­tu­mis­ta asi­aan. Oh­jaa­jaa pyy­de­tään ot­ta­maan yh­teyt­tä CAS-koor­di­naat­to­riin, jos on ky­syt­tä­vää mis­tä ta­han­sa oh­jel­maan liit­ty­väs­tä asi­as­ta tai jos il­me­nee on­gel­mia.

Ys­tä­väl­li­sin ter­vei­sin

Jut­ta Mäki­salo, CAS-koor­di­naat­to­ri

Kuo­pi­on Ly­se­on lu­kio

jut­ta.ma­ki­sa­lo2@ope­du.kuo­pio.fi

LE­AR­NING OUT­CO­MES/OP­PI­MIS­TU­LOK­SET SUO­MEK­SI

LO 1: Omien vah­vuuk­sien löy­tä­mi­nen ja han­ka­lien osa-alu­ei­den ke­hit­tä­mi­nen.

LO 2: Haas­tei­den suo­rit­ta­mi­nen ja uu­sien tai­to­jen ke­hit­tä­mi­nen pro­ses­sin ai­ka­na. 

LO 3: Ha­vain­nol­lis­taa CAS-ak­ti­vi­tee­tin käyn­nis­tä­mi­nen (OMA IDEA), suun­nit­te­lu ja to­teut­ta­mi­nen.

LO 4: Pit­kä­jän­tei­syy­den, kär­si­väl­li­syy­den ja si­tou­tu­mi­sen osoit­ta­mi­nen.

LO 5: Yh­teis­työn hyö­ty­jen tun­nis­ta­mi­nen ja yh­teis­työ­tai­to­jen ha­vain­nol­lis­ta­mi­nen.

LO 6: Tun­nis­taa maa­il­man­laa­jui­sia on­gel­mia ja toi­mia pai­kal­li­ses­ti, kan­sal­li­ses­ti tai kan­sain­vä­li­ses­ti.

LO 7: Tun­nis­taa ja poh­tia eet­ti­siä va­lin­to­ja ja te­ko­ja.

LO 1  Iden­ti­fy own strengths and de­ve­lop are­as for growth
Stu­dents are able to see them­sel­ves as in­di­vi­du­als with va­ri­ous abi­li­ties and skills, of which some are more de­ve­lo­ped than ot­hers.
LO 2  De­monst­ra­te that chal­len­ges have been un­der­ta­ken, de­ve­lo­ping new skills in the pro­cess
A new chal­len­ge may be an un­fa­mi­li­ar ex­pe­rien­ce or an ex­ten­si­on of an exis­ting one. The new­ly ac­qui­red or de­ve­lo­ped skills may be shown through ex­pe­rien­ces that the stu­dent has not pre­vi­ous­ly un­der­ta­ken or through inc­re­a­sed ex­per­ti­se in an es­tab­lis­hed area.
LO 3 De­monst­ra­te how to ini­ti­a­te and plan a CAS ex­pe­rien­ce
Stu­dents can ar­ti­cu­la­te the sta­ges from con­cei­ving an idea to exe­cu­ting a plan for a CAS ex­pe­rien­ce or se­ries of CAS ex­pe­rien­ces. This may be ac­comp­lis­hed in col­la­bo­ra­ti­on with ot­her par­ti­ci­pants. Stu­dents may show their know­led­ge and awa­re­ness by buil­ding on a pre­vi­ous ex­pe­rien­ce, or by launc­hing a new idea or pro­cess.
LO 4  Show com­mit­ment to and per­se­ve­ran­ce in CAS ex­pe­rien­ces
Stu­dents de­monst­ra­te re­gu­lar in­vol­ve­ment and ac­ti­ve en­ga­ge­ment in CAS.
LO 5  De­monst­ra­te the skills and re­cog­ni­ze the be­ne­fits of wor­king col­la­bo­ra­ti­ve­ly
Stu­dents are able to iden­ti­fy, de­monst­ra­te and cri­ti­cal­ly dis­cuss the be­ne­fits and chal­len­ges of col­la­bo­ra­ti­on gai­ned through CAS ex­pe­rien­ces.
LO 6  De­monst­ra­te en­ga­ge­ment with is­su­es of glo­bal sig­ni­fi­can­ce
Stu­dents are able to iden­ti­fy and de­monst­ra­te their un­ders­tan­ding of glo­bal is­su­es, make res­pon­sib­le de­ci­si­ons, and take app­rop­ri­a­te ac­ti­on in res­pon­se to the is­sue eit­her lo­cal­ly, na­ti­o­nal­ly or in­ter­na­ti­o­nal­ly.
LO 7  Re­cog­ni­ze and con­si­der the et­hics of choi­ces and ac­ti­ons

Stu­dents show awa­re­ness of the con­se­qu­en­ces of choi­ces and ac­ti­ons in plan­ning and car­rying out CAS ex­pe­rien­ces.

Kuo­pi­on Ly­se­on lu­kio - CAS Hand­bookElo­kuu 202223.4.2019