Päättöviikko / teemaviikko

Jak­sot 1., 4. ja 5. päät­ty­vät päät­tö­viik­koon, joka kes­tää seit­se­män päi­vää. Joh­to­nu­me­roi­den 1 ja 7 päät­tö­päi­vä si­joit­tuu sa­mal­le päi­väl­le. Jak­sois­sa 2. ja 3. päät­tö­vii­kon si­jaan on tee­ma­viik­ko, jon­ka jäl­keen jak­so jat­kuu vie­lä noin vii­kon ver­ran.

Kul­la­kin kurs­sil­la on siis käy­tös­sään yksi päät­tö-/tee­ma­vii­kon päi­vä, joka käy­te­tään ker­tauk­sen, ko­kei­den, se­li­tys­ten yms. jär­jes­tä­mi­seen. Tämä toi­min­ta ajoit­tuu klo 814 vä­lil­le, jo­ten tuok­si ajak­si si­nun ei kan­na­ta so­pia mi­tään kurs­siin kuu­lu­mat­to­mia me­no­ja tai muu­ta oh­jel­maa. Opet­ta­ja ja opis­ke­li­jat so­pi­vat tar­kem­man aika­tau­lun kurs­sin ai­ka­na. Opet­ta­ja mää­rit­te­lee mah­dol­li­sen kir­jal­li­sen ko­keen pi­tuu­den ja kel­lon­ajan sekä sen, mi­ten pit­kä aika ko­kees­sa tu­lee olla / min­kä ver­ran ko­kees­ta voi myö­häs­tyä.

Päät­tö­vii­kol­la pi­de­tyt ko­keet ja  muut ar­vi­oi­ta­vat työt pa­lau­te­taan pa­lau­te­tun­neil­la. Ly­se­on pa­lau­te­päi­vän aika­tau­lu on seu­raa­va:

Kuo­pi­on Ly­se­on lu­kioOpin­to-opas 2020-20218.6.2020