Ruokailu

Ruokailu

Ruo­kai­lu­vuo­rot:

Ruo­kai­lu­vuo­rot mää­ri­tel­lään ryh­mä­koh­tai­ses­ti ku­ta­kin jak­soa var­ten. Aika­tau­lu jul­kais­taan kou­lun koti­si­vuil­la en­nen jak­son al­kua, ja se on näh­tä­vis­sä myös kans­li­an il­moi­tus­tau­lul­la. Päät­tö­viik­ko­ja var­ten teh­dään oma ruo­kai­lu­aika­tau­lu.

Nou­da­ta ruo­kai­lu­vuo­ro­ja jo­no­tuk­sen vält­tä­mi­sek­si! Pääl­lys­vaat­teet, ha­tut ja lau­kut jä­te­tään ruo­kai­lun ajak­si käy­tä­vän nau­lak­koi­hin omal­la vas­tuul­la tai lo­ke­rik­koi­hin. Ruo­ka­lan li­säk­si voit syö­dä myös kir­jas­ta­on luku­sa­lis­sa.

Jos nou­da­tat eri­tyis­ruo­ka­va­li­o­ta, il­moi­ta sii­tä keit­ti­ö­hen­ki­lö­kun­nal­le.

Pa­lau­te­päi­vien ruo­kai­lu­vuo­rot tie­do­te­taan syys­luku­kau­den alet­tua.

Kuo­pi­on Ly­se­on lu­kioOpin­to-opas 2022-2023 kol­man­nen ja nel­jän­nen vuo­si­ta­son opis­ke­li­joil­le14.6.2021