Kuopion Lyseon lukion eettinen toimintakulttuuri

Ly­se­os­sa me ar­vos­tam­me it­se­äm­me, toi­si­am­me ja te­ke­määm­me työ­tä. Kun­ni­oi­tam­me eri­lai­sia ta­po­ja toi­mia. Koh­te­lem­me toi­si­am­me tasa­ver­tai­si­na ‒ Ly­se­os­sa jo­kai­nen saa olla oma it­sen­sä. Ar­vos­tam­me hy­vää käy­tös­tä ja em­paat­tis­ta suh­tau­tu­mis­ta mui­hin. Toi­min­tam­me pe­rus­tuu avoi­muu­teen ja jous­ta­vaan tie­don­kul­kuun.

Ly­seo in­nos­taa opis­ke­li­jat ta­voit­teel­li­seen työs­ken­te­lyyn. Vuo­ro­vai­ku­tus opis­ke­li­joi­den ja opet­ta­jien vä­lil­lä on jat­ku­vaa; kou­lun hen­ki­lös­tön ja opis­ke­li­joi­den vä­lit ovat kan­nus­ta­vat ja myön­tei­set. Koko työ­yh­tei­sö osal­lis­tuu ope­tuk­sen suun­nit­te­luun ja pe­da­go­gi­seen ke­hit­tä­mi­seen.

Ly­se­on toi­min­ta­kult­tuu­riin kuu­luu myös ak­tii­vi­nen yh­teis­työ yli­o­pis­to­jen ja am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lu­jen sekä niin pai­kal­lis­ten, alu­eel­lis­ten kuin kan­sain­vä­lis­ten­kin kump­pa­nien kans­sa. Kuo­pi­on Ly­se­on lu­ki­on opis­ke­li­jat op­pi­vat toi­mi­maan ver­kos­toi­tu­nees­sa maa­il­mas­sa. Toi­min­ta tu­lee nä­ky­väk­si kan­sain­vä­li­sis­sä pro­jek­teis­sa, yri­tys- ja työ­e­lä­mä­yh­teis­työs­sä ja kan­sal­li­ses­sa oppi­lai­tos­yh­teis­työs­sä. Di­gi­ta­li­saa­ti­o­ta hyö­dyn­ne­tään pe­da­go­gi­set läh­tö­koh­dat huo­mi­oi­den.

Ly­se­on opis­ke­li­joi­ta kan­nus­te­taan osal­li­suu­teen. Opis­ke­li­jat ovat jä­se­ni­nä kou­lun työ­ryh­mis­sä ja osal­lis­tu­vat kou­lun toi­min­nan suun­nit­te­luun. Opis­ke­li­ja­kun­nan hal­li­tus toi­mii ak­tii­vi­ses­ti kaik­kien opis­ke­li­joi­den hy­väk­si.

Kai­kes­sa yh­tei­sön toi­min­nas­sa edis­te­tään kes­tä­vää elä­män­ta­paa ja kan­nus­te­taan opis­ke­li­joi­ta edis­tä­mään yh­teis­kun­nan myön­teis­tä muu­tos­ta. Yh­tei­sön hy­vin­voin­nis­ta huo­leh­ti­mi­nen on Ly­se­os­sa kaik­kien yh­tei­nen teh­tä­vä. Ly­se­os­sa opis­ke­li­joi­den oh­jaus- ja opis­ke­lu­huol­to­työ­tä te­ke­vät kaik­ki.

Ly­se­os­sa ar­vos­te­taan kult­tuu­ris­ta ja kie­lel­lis­tä mo­ni­nai­suut­ta. Omaan kult­tuu­ri­pe­rin­töön tu­tus­tu­taan moni­puo­li­ses­ti. Kuo­pi­on Ly­se­on lu­ki­on juh­lis­sa ja juh­la­pe­rin­tees­sä on esil­lä sekä kou­lun pit­kä his­to­ria että nyky­päi­vä. Kou­lus­sa toi­mii juh­la­ryh­mä, jon­ka ko­koon­pano tar­kis­te­taan vuo­sit­tain ja joka luku­vuo­den alus­sa käy läpi kaik­ki tu­le­van vuo­den ta­pah­tu­mat. Tar­kem­min juh­lat ja muut ta­pah­tu­mat kir­ja­taan kou­lun vuo­si­suun­ni­tel­maan.

Kult­tuu­ri­nen mo­ni­nai­suus ja kie­li­tie­toi­suus tu­le­vat nä­ky­vik­si eri­tyi­ses­ti kan­sain­vä­li­ses­sä yh­teis­työs­sä ja eri oppi­ai­nei­den kie­liin pe­reh­dyt­tä­es­sä. Oppi­ai­nei­den kie­li­tie­toi­suut­ta li­sä­tään yh­teis­työs­sä yli­o­pis­to­jen, am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lu­jen sekä pai­kal­lis­ten ja alu­eel­lis­ten kump­pa­nien kans­sa teh­tä­väl­lä yh­teis­työl­lä.

(LOPS2016)

Kuo­pi­on Ly­se­on lu­kioOpin­to-opas 2022-2023 kol­man­nen ja nel­jän­nen vuo­si­ta­son opis­ke­li­joil­le14.6.2021