Poissaolot

Opiskeluun osallistumisen seuranta, poissaolojen ehkäiseminen ja niihin puuttuminen

Opis­ke­lu­jen ete­ne­mi­sen kan­nal­ta sään­nöl­li­nen osal­lis­tu­mi­nen ope­tuk­seen on vält­tä­mä­tön­tä. Pois­sa­o­lo­jen eh­käi­se­mi­ses­sä kes­kei­sin­tä on opis­ke­li­jan oman opis­ke­lu­mo­ti­vaa­ti­on tu­ke­mi­nen. Ope­tuk­seen osal­lis­tu­mis­ta seu­ra­taan ja pois­sa­olot kir­ja­taan vä­lit­tö­mäs­ti, jot­ta nii­tä ei pää­se ker­ty­mään lii­kaa. Opin­to­jen ete­ne­mi­sen ja pois­sa­o­lo­jen ker­ty­mi­sen pul­ma­ti­lan­teis­sa py­ri­tään puut­tu­maan en­nal­ta­eh­käi­se­väs­ti.

Jos opis­ke­li­jal­le ker­tyy kurs­sil­ta pois­sa­o­lo­ja, ai­neen­o­pet­ta­ja kes­kus­te­lee opis­ke­li­jan kans­sa asi­as­ta. Kes­kus­te­lun ta­voit­tee­na on var­mis­taa opis­ke­li­jan kans­sa, että hä­nel­lä on osaa­mis­ta ja edel­ly­tyk­set kurs­sin suo­rit­ta­mi­sek­si. Lii­al­li­set pois­sa­olot voi­vat joh­taa kurs­sin kes­key­ty­mi­seen, mi­kä­li opis­ke­li­jan an­ta­ma näyt­tö ei rii­tä kurs­sinn ar­vi­oin­tiin. Ai­neen­o­pet­ta­ja il­moit­taa opis­ke­li­jan kans­sa käy­dys­tä kes­kus­te­lus­ta ryh­män­oh­jaa­jal­le ja opin­to-oh­jaa­jal­le.

Ryh­män­oh­jaa­jan teh­tä­vä­nä on seu­ra­ta opis­ke­li­jan opin­to­jen ete­ne­mis­tä. Jos pois­sa­o­lo­ja on pal­jon tai nii­den syy on epä­sel­vä, ryh­män­oh­jaa­ja ot­taa yh­teyt­tä opis­ke­li­jaan asi­an sel­vit­tä­mi­sek­si. Jos pois­sa­o­lo­jen taus­tal­la vai­kut­taa ole­van opis­ke­lu­huol­lol­li­sia te­ki­jöi­tä,  ryh­män­oh­jaa­ja oh­jaa opis­ke­li­jaa opis­ke­lu­huol­lon pal­ve­lui­den pii­riin tai kut­suu kool­le moni­am­ma­til­li­sen asi­an­tun­ti­ja­ryh­män. Ala­i­käi­sen pois­sa­o­lois­ta ryh­män­oh­jaa­ja ot­taa yh­teyt­tä huol­ta­jaan.

Mi­kä­li opis­ke­li­ja ei aloi­ta opin­to­jak­soa ol­len­kaan eli ei ole osal­lis­tu­nut opin­to­jak­son kah­del­le en­sim­mäi­sil­le oppi­tun­nil­le eikä ole sel­vit­tä­nyt asi­aa ai­neen­o­pet­ta­jan kans­sa, ai­neen­o­pet­ta­ja il­moit­taa asi­as­ta ryh­män­oh­jaa­jal­le ja opin­to-oh­jaa­jal­le.

Ryh­män­oh­jaa­ja tie­dot­taa oh­jaus­ryh­mään­sä pois­sa­o­loi­hin liit­ty­vis­tä asi­ois­ta. Ryh­män­oh­jaa­jat haas­tat­te­le­vat opis­ke­li­jat en­sim­mäi­sen opis­ke­lu­vuo­den ai­ka­na yk­si­löl­li­ses­ti; haas­tat­te­lus­sa kä­si­tel­lään myös opis­ke­lu­mo­ti­vaa­ti­o­ta ja opis­ke­luun osal­lis­tu­mis­ta sekä mah­dol­li­sia pois­sa­o­loi­hin liit­ty­viä on­gel­mia.

Kuopion kaupungin lukioiden poissaolokäytänteet

Kou­lu edel­lyt­tää ja oma me­nes­ty­mi­se­si vaa­tii, että työs­ken­te­let sään­nöl­li­ses­ti ja täs­mäl­li­ses­ti. Väl­tä myö­häs­te­ly­jä ja pois­sa­olo­ja il­man va­ka­vaa syy­tä.

Pois­sa­olot mer­ki­tään Wil­maan. Ala­i­käis­ten opis­ke­li­joi­den osal­ta huol­ta­ja sel­vit­tää opis­ke­li­jan pois­sa­olot Wil­mas­sa ja täy­si-ikäi­set opis­ke­li­jat sel­vit­tä­vät pois­sa­o­lon­sa itse. Jos olet ol­lut kurs­sin ai­ka­na pal­jon pois­sa etkä ole suo­rit­ta­nut an­net­tu­ja teh­tä­viä, kurs­sin suo­rit­ta­mi­nen voi kes­key­tyä, ell­ei si­nul­la ole esit­tää lää­kä­rin­to­dis­tus­ta tai jo­ta­kin muu­ta pä­te­vää sel­vi­tys­tä. Kurs­sin kes­keyt­tä­mi­ses­tä il­moi­te­taan huol­ta­jal­le.

Jos­ sai­rau­den ta­kia jou­dut ole­maan pois­sa kou­lus­ta enem­män kuin kak­si päi­vää, il­moi­ta sii­tä ryh­män­oh­jaa­jal­le­si. Jos sai­ras­tut kou­lu­päi­vän aika­na, si­nun tu­lee pyy­tää pois­sa­olo­lupa ter­vey­den­hoi­ta­jal­ta, opet­ta­jal­ta tai reh­to­ril­ta. Ryh­män­oh­jaa­ja myön­tää päte­vän syyn no­jal­la lu­van enin­tään kol­men päi­vän pois­sa­o­loon. Reh­to­ril­ta pyy­de­tään lupa pi­tem­piin pois­sa­o­loi­hin. Lupa on aina pyy­det­tä­vä ajois­sa etu­kä­teen. Lo­ma­ke löy­tyy kou­lun koti­si­vul­ta. Päät­tö­vii­kol­le pois­sa­olo­lu­paa ei pää­sään­töi­ses­ti myön­ne­tä.

Kurs­siin kuu­luu myös pa­lau­te­tun­ti noin vii­kon ku­lut­tua päät­tö­vii­kon lop­pu­mi­ses­ta. Päät­tö­päi­vän pois­sa­olo sai­rau­den tai muun pä­te­vän syyn ta­kia on aina il­moi­tet­ta­va etu­kä­teen suo­raan opet­ta­jal­le (esim. Wil­ma-vies­til­lä). Muus­sa ta­pauk­ses­sa uu­sin­ta­koe­mah­dol­li­suut­ta ei ole ja kurs­sin suo­rit­ta­mi­nen kat­so­taan kes­key­te­tyk­si. Päät­tö­päi­vän pois­sa­olo tai ko­kees­ta pois­sa­olo on myös sel­vi­tet­tä­vä ko. kurs­sin opet­ta­jal­le en­nen uu­sin­ta­ko­et­ta.

Kurs­sin en­sim­mäi­sel­lä oppi­tun­nil­la an­ne­taan opin­to­jak­soon liit­ty­vät tär­ke­ät tie­dot aika­tau­luis­ta, ar­vi­oin­nis­ta ja suo­ri­tus­ta­vois­ta. Sik­si si­nun on syy­tä olla pai­kal­la. Sai­raus­ta­pauk­sis­sa muis­ta il­moit­taa pois­sa­o­los­ta­si ky­sei­sen opin­to­jak­son opet­ta­jal­le.

Tule oppi­tun­neil­le ajois­sa. Huo­maa, että kurs­si­si arvo­sa­naan vai­kut­taa jat­ku­va näyt­tö, jo­hon tois­tu­vat myö­häs­te­lyt ja run­sas pois­sa­olo ope­tuk­ses­ta vai­kut­ta­vat.

Kuo­pi­on Ly­se­on lu­kioOpin­to-opas 2022-2023 kol­man­nen ja nel­jän­nen vuo­si­ta­son opis­ke­li­joil­le14.6.2021