Ylioppilastutkinto

http://www.yli­op­pi­las­tut­kin­to.fi

Mi­kä­li opis­ke­li­ja on aloit­ta­nut tut­kin­non suo­rit­ta­mi­sen ke­vääl­lä 2022 tai myö­hem­min, hä­nen tut­kin­toon­sa kuu­luu vä­hin­tään vii­si ko­et­ta eri tut­kin­to­ai­neis­sa. Yh­te­nä tut­kin­toon vaa­dit­ta­vis­ta ko­keis­ta tu­lee suo­rit­taa äi­din­kie­len ja kir­jal­li­suu­den koe. Li­säk­si ko­ke­las suo­rit­taa vä­hin­tään nel­jä ko­et­ta vä­hin­tään kol­mes­ta eri ryh­mäs­tä, jot­ka ovat

Vä­hin­tään yksi tut­kin­toon vaa­dit­ta­vis­ta ko­keis­ta on vaa­ti­vam­man ta­son koe (ks. luku 1.2 Ko­keet). (L 502/2019, 10 § 1 mom.)

Yli­op­pi­las­tut­kin­toa suo­rit­ta­val­ta ko­ke­laal­ta vaa­dit­ta­vaan vii­den ko­keen yh­dis­tel­mään voi kuu­lua vain yksi koe sa­mas­sa oppi­ai­nees­sa. Ko­ke­las voi li­säk­si suo­rit­taa yh­den tai use­am­man muun ko­keen. (L 502/2019, 10 § 2 mom.)

Yli­op­pi­las­tut­kin­to jär­jes­te­tään kah­des­ti vuo­des­sa yhtä ai­kaa koko maas­sa: syk­syl­lä syys­kuus­sa  ja ke­vääl­lä maa­lis­kuun puo­li­vä­lin jäl­keen. Yli­op­pi­las­tut­kin­to­lau­ta­kun­ta mää­rää eri ai­nei­den koe­päi­vät.

Yli­op­pi­las­tut­kin­non ko­keet pe­rus­tu­vat aina val­ta­kun­nan tun­ti­jaon pa­kol­li­siin ja sy­ven­tä­viin kurs­sei­hin. Pa­kol­lis­ten kurs­sien oppi­mää­rät har­voin riit­tä­vät hy­vän tu­lok­sen saa­vut­ta­mi­seen, mi­kä­li opis­ke­li­jal­la ei ole muu­ta kaut­ta han­kit­tua osaa­mis­ta ai­nees­sa. Huo­leh­di siis sii­tä, ett­et mene yli­op­pi­las­tut­kin­toon lii­an ai­kai­sin ja riit­tä­mät­tö­min val­miuk­sin!

Ko­ke­las voi ha­jaut­taa yli­op­pi­las­tut­kin­non eri tut­kin­to­ker­roil­le; koko tut­kin­to on suo­ri­tet­ta­va enin­tään kol­men pe­rät­täi­sen tut­kin­to­ker­ran ai­ka­na. 

Opis­ke­li­ja il­moit­tau­tuu tut­kin­toon täyt­tä­mäl­lä il­moit­tau­tu­mis­lo­mak­keen Wil­mas­sa, tu­los­ta­mal­la sen ja jät­tä­mäl­lä sen alle­kir­joi­tet­tu­na kou­lun kans­li­aan. Ke­vään tut­kin­toon il­moit­tau­du­taan vii­meis­tään 23.11. ja syk­syn tut­kin­toon vii­meis­tään 5.6. Il­moit­tau­tu­mi­nen tut­kin­toon on si­to­va. Eri­tyi­ses­ti IB-lu­ki­on opis­ke­li­joi­den tu­lee il­moit­tau­tu­es­saan olla tark­koi­na sii­nä, il­moit­tau­tu­vat­ko he suo­rit­ta­maan koko tut­kin­toa vai yk­sit­täis­tä ai­net­ta. Pää­tös on si­to­va.

”Ko­ke­las voi sai­rau­den, vam­man, lu­ke­mi­sen ja kir­joit­ta­mi­sen eri­tyis­vai­keu­den, vie­ras­kie­li­syy­den taik­ka muun nii­hin rin­nas­tet­ta­van syyn vuok­si suo­rit­taa yli­op­pi­las­tut­kin­non ko­keet poik­ke­a­vas­ti (Laki yli­op­pi­las­tut­kin­nos­ta). Edel­lä mai­ni­tut syyt ei­vät au­to­maat­ti­ses­ti oi­keu­ta eri­tyis­jär­jes­te­lyi­den käyt­töön, vaan edel­ly­tyk­se­nä on, että syy es­tää ko­ke­las­ta suo­rit­ta­mas­ta ko­et­ta sa­mal­la ta­voin kuin muut ko­ke­laat. Eri­tyis­jär­jes­te­lyi­den tar­koi­tuk­se­na on luo­da ko­ke­lail­le koh­tuul­li­set ja yh­den­ver­tai­set mah­dol­li­suu­det ko­kei­den suo­rit­ta­mi­seen. Eri­tyis­jär­jes­te­lyi­den si­säl­tö mää­räy­tyy ta­paus­koh­tai­ses­ti syi­den luon­teen ja nii­den ai­heut­ta­mien vai­keuk­sien as­teen mu­kai­ses­ti. Lu­kio-opin­nois­sa tai muis­sa opin­nois­sa ha­vait­tu tuen tar­ve ja to­teu­te­tut tuki­toi­met toi­mi­vat yh­te­nä pe­rus­tee­na eri­tyis­jär­jes­te­lyi­den tar­vet­ta ar­vi­oi­ta­es­sa. Mui­ta­kin pe­rus­tei­ta voi­daan käyt­tää eri­tyis­jär­jes­te­lyi­den myön­tä­mi­sel­le.” (Yli­op­pi­las­tut­kin­to­lau­ta­kun­ta, Koe­suo­ri­tus­ta hei­ken­tä­vän syyn huo­mi­oon ot­ta­mis­ta kos­ke­vat mää­räyk­set ja oh­jeet)

”Jos ko­ke­laan koe­suo­ri­tus­ta on hei­ken­tä­nyt sai­raus, vam­ma tai muu nii­hin rin­nas­tet­ta­va eri­tyi­sen pai­na­va pe­rus­te, eikä eri­tyis­jär­jes­te­ly­jen voi­da kat­soa ole­van riit­tä­viä tur­vaa­maan ko­ke­laan edel­ly­tyk­set suo­rit­taa koe yh­tä­läi­ses­ti mui­hin ko­ke­lai­siin näh­den, voi Yli­op­pi­las­tut­kin­to­lau­ta­kun­ta ot­taa tä­män ar­vos­te­lus­sa huo­mi­oon (Laki yli­op­pi­las­tut­kin­nos­ta). Poik­ke­a­vaa ar­vos­te­lua so­vel­le­taan vain, jos eri­tyis­jär­jes­te­lyi­tä ei voi­da pi­tää riit­tä­vi­nä tur­vaa­maan ko­keen yh­tä­läi­siä suo­rit­ta­mis­mah­dol­li­suuk­sia, riip­pu­mat­ta sii­tä, onko eri­tyis­jär­jes­te­lyi­tä ha­et­tu tai käy­tet­ty. Poik­ke­a­va ar­vos­te­lu ei vai­ku­ta hei­ken­tä­väs­ti mui­den ko­ke­lai­den ar­vos­te­luun tai arvo­sa­noi­hin. Yli­op­pi­las­tut­kin­to­lau­ta­kun­ta päät­tää eri­tyis­jär­jes­te­ly­jen käy­tös­tä sekä koe­suo­ri­tus­ta hei­ken­tä­vän syyn huo­mi­oon ot­ta­mi­ses­ta ar­vos­te­lus­sa ko­ke­laan tai hä­nen huol­ta­jan­sa te­ke­män ha­ke­muk­sen pe­rus­teel­la.” (Yli­op­pi­las­tut­kin­to­lau­ta­kun­ta, Koe­suo­ri­tus­ta hei­ken­tä­vän syyn huo­mi­oon ot­ta­mis­ta kos­ke­vat mää­räyk­set ja oh­jeet)

”Ha­ke­mus koe­suo­ri­tus­ta hei­ken­tä­vän syyn ot­ta­mi­ses­ta huo­mi­oon yli­op­pi­las­tut­kin­nos­sa teh­dään kir­jal­li­ses­ti Yli­op­pi­las­tut­kin­to­lau­ta­kun­nal­le. Koe­suo­ri­tus­ta hei­ken­tä­vi­nä syi­nä ote­taan huo­mi­oon sai­raus tai vam­ma, eri­tyi­sen vai­kea elä­män­ti­lan­ne, lu­ke­mi­sen ja kir­joit­ta­mi­sen eri­tyis­vai­keus tai vie­ras­kie­li­sen ko­ke­laan ope­tus­kie­len puut­teel­li­nen hal­lin­ta. Ha­ke­mus teh­dään vii­meis­tään sil­loin, kun ko­ke­las il­moit­tau­tuu tut­kin­toon en­sim­mäi­sen ker­ran. Ha­ke­muk­sen voi teh­dä myös ha­jau­te­tun tut­kin­non ol­les­sa kes­ken, jos tar­ve ha­vai­taan tut­kin­non aloit­ta­mi­sen jäl­keen.” (Yli­op­pi­las­tut­kin­to­lau­ta­kun­ta, Koe­suo­ri­tus­ta hei­ken­tä­vän syyn huo­mi­oon ot­ta­mis­ta kos­ke­vat mää­räyk­set ja oh­jeet)

Yli­op­pi­las­ko­kei­den arvo­sa­nat ovat seu­raa­vat: lau­da­tur (L), exi­mia cum lau­de ap­pro­ba­tur (E), mag­na cum lau­de ap­pro­ba­tur (M), cum lau­de ap­pro­ba­tur (C),  lu­ben­ter ap­pro­ba­tur (B), ap­pro­ba­tur (A) ja im­pro­ba­tur (I). Yli­op­pi­las­tut­kin­to­lau­ta­kun­ta mää­rit­te­lee arvo­sa­no­jen pis­te­ra­jat kul­la­kin tut­kin­to­ker­ral­la erik­seen.

Opis­ke­li­ja saa yli­op­pi­las­tut­kin­to­to­dis­tuk­sen sit­ten, kun hän on suo­rit­ta­nut koko lu­ki­on oppi­mää­rän ja on oi­keu­tet­tu saa­maan lu­ki­on päät­tö­to­dis­tuk­sen.

Reh­to­ri vas­taa kai­kis­ta yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­siin liit­ty­vis­tä asi­ois­ta. Reh­to­ri ja opin­to-oh­jaa­ja an­ta­vat yleis­in­for­maa­ti­o­ta tut­kin­nos­ta. Var­si­nai­sia info­ti­lai­suuk­sia jär­jes­te­tään aina en­nen kir­joi­tuk­sia; ne ovat pa­kol­li­sia kai­kil­le ky­sei­siin kir­joi­tuk­siin osal­lis­tu­vil­le.  Jo­kai­nen ai­neen­o­pet­ta­ja an­taa yk­sit­täi­siin ai­nei­siin liit­ty­vää in­for­maa­ti­o­ta muun mu­as­sa ko­keen ra­ken­tees­ta, pis­tei­tyk­sis­tä ja vaa­ti­mus­ta­sos­ta; opet­ta­jat an­ta­vat myös oh­jaus­ta ai­nei­den vas­taus­tyy­le­jä kos­ke­vis­sa asi­ois­sa.

Käy­mäl­lä yllä ole­vas­sa osoit­tees­sa http://www.yli­op­pi­las­tut­kin­to.fi saat uu­sin­ta tie­toa yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­sis­ta.  Sel­vi­tä asi­oi­ta! Ky­se­le!

Löy­dät syk­syn ja ke­vään yo-koe­päi­vät myös Ly­se­on ka­len­te­ris­ta.

Kuo­pi­on Ly­se­on lu­kioOpin­to-opas 2022-2023 kol­man­nen ja nel­jän­nen vuo­si­ta­son opis­ke­li­joil­le14.6.2021