Vilppi

Vilppitapausten käsittely

Mi­kä­li opis­ke­li­ja syyl­lis­tyy kurs­si­in / opin­to­jak­soon liit­ty­väs­sä osa­suo­ri­tuk­ses­sa vil­pil­li­seen me­net­te­lyyn tai vil­pin yri­tyk­seen tai avus­taa sii­nä, hä­nen suo­ri­tuk­sen­sa hy­lä­tään ja hän jou­tuu mah­dol­li­ses­ti käy­mään ky­sei­sen kurs­sin / opin­to­jak­son uu­del­leen. Reh­to­ri ja ky­sei­sen kurs­sin / opin­to­jak­son opet­ta­ja so­pi­vat ta­paus­koh­tai­ses­ti me­net­te­ly­ta­vois­ta. 

IB-lin­jal­la kurs­si­suo­ri­tus­ta vas­taa­va osio hy­lä­tään ja se täy­tyy suo­rit­taa uu­del­leen tai ky­sei­nen osio (esim. IA:ssa) jää ko­ko­naan huo­mi­oon ot­ta­mat­ta.  

Sa­moin me­ne­tel­lään, jos jo­kin kurs­siin / opin­to­jak­soon liit­ty­vä, ar­vi­oi­ta­va ja opin­to­ko­ko­nai­suu­den arvo­sa­naan vai­kut­ta­va suo­ri­tus osoit­tau­tuu pla­gi­aa­tik­si. 

Vilp­pi­ta­pauk­set kä­si­tel­lään reh­to­rin, ky­sei­sen kurs­sin / opin­to­jak­son opet­ta­jan ja asi­an­o­mai­sen opis­ke­li­jan kes­ken. Täs­tä ti­lan­tees­ta laa­di­taan muis­tio, jon­ka asi­an­o­sai­set alle­kir­joit­ta­vat.  

Vil­pis­tä tie­do­te­taan aina opis­ke­li­jan huol­ta­jal­le. 

Plagiointi

Pla­gi­oin­nil­la tar­koi­te­taan toi­sen hen­ki­lön ide­oi­den, tie­to­jen, kie­len tai kir­joi­tuk­sen käyt­töä sil­loin kun se teh­dään il­man alku­pe­räi­sen läh­teen asi­an­mu­kais­ta il­moit­ta­mis­ta. Pla­gi­aat­ti on siis kir­jal­li­nen tai tai­teel­li­nen var­kaus, sel­lai­seen pe­rus­tu­va teos tai sen osa (Suo­men kie­len pe­rus­sana­kir­ja).

Suo­mes­sa Tut­ki­mus­eet­ti­nen neu­vot­te­lu­kun­ta on mää­ri­tel­lyt pla­gi­a­ris­min seu­raa­vas­ti: ”Lu­va­ton­ta lai­naa­mis­ta (pla­gi­a­rism) on jon­kun toi­sen jul­ki­tuo­man tut­ki­mus­suun­ni­tel­man, käsi­kir­joi­tuk­sen, ar­tik­ke­lin tai muun teks­tin tai sen osan esit­tä­mi­nen oma­naan.”

Läh­de­tie­dot on siis aina il­moi­tet­ta­va sekä kir­jal­li­ses­sa että suul­li­ses­sa työs­sä. Viit­taa aina alku­pe­räi­siin läh­de­te­ok­siin; Wiki­pe­dia ei ole asi­an­mu­kai­nen läh­de­teos!

Kuo­pi­on Ly­se­on lu­kioOpin­to-opas 2022-2023 kol­man­nen ja nel­jän­nen vuo­si­ta­son opis­ke­li­joil­le14.6.2021