Opiskeluterveydenhuolto

Opis­ke­lu­ter­vey­den­huol­lon ta­voit­tee­na on yllä­pi­tää ja edis­tää opis­ke­li­joi­den hy­vin­voin­tia. Opis­ke­lu­ter­vey­den­hoi­ta­jat ja -lää­kä­rit ovat osa opis­ke­lu­huol­toa. Yh­teis­työ­tä teh­dään moni­a­lai­ses­ti mm. opis­ke­li­joi­den ja huol­ta­jien, opis­ke­lu­huol­lon ku­raat­to­rei­den ja psy­ko­lo­gien sekä oppi­lai­tok­sen kans­sa.

Ly­se­on lu­ki­on ter­vey­den­hoi­ta­ja on Su­san­na Ten­hu­nen

Vas­taan­otto si­jait­see Lu­mit-lu­ki­on ti­lois­sa Kol­jon­nie­men­ka­tu 48-50, 3 krs. H 3120.

Opis­ke­lu­ter­vey­den­huol­lon lää­kä­rin vas­taan­otto on pää­ter­veys­a­se­mal­la, Tul­li­por­tin­katu 15 H-ovi. Lää­kä­ri­aika va­ra­taan ter­vey­den­hoi­ta­jan kaut­ta.

Ter­vey­den­hoi­ta­jal­le voi va­ra­ta ajan pu­he­li­mit­se, käy­mäl­lä il­man ajan­va­raus­ta ole­val­la vas­taan­o­tol­la tai säh­köi­sen asi­oin­nin kaut­ta.Emme vas­taa teks­ti­vies­ti- tai säh­kö­pos­ti­ajan­va­rauk­siin, kos­ka tar­vit­sem­me hen­ki­lö­tun­nuk­sen.

Hen­ki­lö­tun­nus­ta ei suo­si­tel­la lä­he­tet­tä­väk­si suo­jaa­mat­to­mal­la yh­tey­del­lä.

Pu­he­lin­aika on ar­ke­na klo 8–8.30 ja klo 10.30–11.00 p.044 7186562.  Mui­na ai­koi­na ter­vey­den­hoi­ta­ja vas­taa pu­he­lui­hin mah­dol­li­suuk­sien mu­kaan. 

Il­man ajan­va­raus­ta vas­taan­otto on ma – pe klo 12–12.45. Il­man ajan­va­raus­ta voit asi­oi­da ly­hyis­sä asi­ois­sa, esim. ajan­va­rauk­sen te­ke­mi­nen, ensi­apu, ve­ren­pai­neen ­mit­taus, pi­tuus, pai­no jne. muu ly­hyt asia.

Säh­köi­nen asi­oin­ti: Mi­kä­li si­nul­la on verk­ko­pank­ki­tun­nuk­set tai mo­bii­li­var­men­ne, voit va­ra­ta ajan säh­köi­sen asi­oin­ti­pal­ve­lun kaut­ta. Löy­dät sen  www.pshy­vin­voin­ti­a­lue.fi, opis­ke­lu­ter­vey­den­huol­to, ja siel­lä link­ki eTer­veys­pal­ve­lut. Pal­ve­lun käyt­tö edel­lyt­tää eril­li­sen säh­köi­sen asi­oin­nin suos­tu­mus­ta, jon­ka pyy­däm­me te­ke­mään asi­oin­nin hel­pot­ta­mi­sek­si ter­vey­den­huol­los­sa.

Kuo­pi­os­sa opis­ke­li­joi­den sai­raan­hoi­to hoi­de­taan pää­sään­töi­ses­ti opis­ke­lu­ter­vey­den­huol­los­sa. Jos opis­ke­lu­ter­vey­den­huol­los­sa ei ole va­pai­ta lää­kä­rin ai­ko­ja, oh­ja­taan opis­ke­li­ja ensi­si­jai­ses­ti opis­ke­li­jan asuin-/ opis­ke­lu­paik­ka­kun­nan osoit­teen mu­kaan ter­veys­kes­kuk­sen lää­kä­ri­vas­taan­o­tol­le. Sai­raan­hoi­dol­li­sis­ta lää­kä­ri­käyn­neis­tä 18 vuot­ta täyt­tä­neil­tä pe­ri­tään mak­su (A7§) 20,60 e. Käyt­tä­mät­tä ja pe­ruut­ta­mat­ta jä­te­tys­tä opis­ke­lu­ter­vey­den­huol­lon sai­raus­vas­taan­otto­käyn­nis­tä 15 vuot­ta täyt­tä­neil­tä pe­ri­tään mak­su (A25§) 50,80 €.

Kou­lu­tapa­tur­mien kor­vaa­mi­nen

Kuo­pi­on kau­pun­ki on ot­ta­nut Va­kuu­tus­yh­tiö OP Poh­jo­las­ta va­paa­eh­toi­sen ryh­mä­ta­pa­tur­ma­va­kuu­tuk­sen.

Em. va­kuu­tus ei kor­vaa opis­ke­li­jan sai­ras­tu­mi­seen liit­ty­viä kus­tan­nuk­sia ja opis­ke­li­jan omai­suu­del­le (kun ei ole ky­sy­myk­ses­sä tapa­tur­ma) mm. sil­mä­la­seil­le ja asus­teil­le sat­tu­nei­ta va­hin­ko­ja. Va­hin­ko­il­moi­tus on teh­tä­vä Ly­se­on kou­lu­sih­tee­ril­le mah­dol­li­sim­man pian, mut­ta kui­ten­kin vii­meis­tään 14 vrk ku­lu­es­sa va­hin­ko­ta­pah­tu­mas­ta.

Lu­ki­o­lais­ten ter­veys­tar­kas­tuk­set

Kaik­ki lu­ki­on aloit­ta­neet opis­ke­li­jat kut­su­taan ter­vey­den­hoi­ta­jan tar­kas­tuk­seen en­sim­mäi­sen lu­ku­vuo­den ai­ka­na. Opis­ke­li­jal­le va­ra­taan tar­vit­ta­es­sa en­sim­mäi­se­nä opin­to­vuon­na myös lää­kä­rin­tar­kas­tus. Muil­le opis­ke­li­joil­le ter­veys­tar­kas­tus teh­dään tar­peen mu­kaan. Lisä­tie­toa opis­ke­lu­ter­vey­den­huol­los­ta löy­dät osoit­tees­ta www.pshy­vin­voin­ti­a­lue.fi / opis­ke­lu­ter­vey­den­huol­lon pal­ve­lut

Suun ter­vey­den­huol­lon ajan­va­raus ja neu­von­ta

Osa­na opis­ke­lu­ter­vey­den­huol­toa kaik­ki pää­toi­mi­ses­ti Kuo­pi­os­sa opis­ke­le­vat voi­vat koti­kun­nas­taan riip­pu­mat­ta ha­kea suun ter­vey­den­huol­lon pal­ve­lu­ja Kuo­pi­on ter­veys­kes­kuk­ses­ta. Opis­ke­li­jat voi­vat ha­lu­tes­saan ha­keu­tua myös oman koti­kun­tan­sa ter­veys­kes­kuk­seen asi­ak­kaak­si.

Alle 18-vuo­ti­aat kuo­pi­o­lai­set kut­su­taan au­to­maat­ti­ses­ti (kir­je ko­tiin) mää­rä­ai­kais­tar­kas­tuk­siin.
18 vuot­ta täyt­tä­neet va­raa­vat itse ajan soit­ta­mal­la ajan­va­rauk­seen.

Jos olet muut­ta­nut toi­sel­ta paik­ka­kun­nal­ta ja ha­lu­at suun ter­vey­den­huol­lon pal­ve­lu­ja ota yh­teyt­tä ajan­va­rauk­seen, jot­ta tie­to­si saa­daan ajan ta­sal­le. Muu­al­ta muut­ta­nei­den opis­ke­li­joi­den tie­dot ei­vät siir­ry au­to­maat­ti­ses­ti tie­to­jär­jes­tel­mään.
p. 017 186 611
Ajan­va­raus: ma-pe klo 7.45-11.00

Ham­mas­lää­kä­ri­päi­vys­tys:
p. 017 186 611 ma-pe klo 7.45-16.00, klo 16.00 jäl­keen neu­von­ta­nu­me­ro p.116 117 https://www.kuo­pio.fi/fi/suun-ja-ham­pai­den-hoi­to

Hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­le siir­ryt­tä­es­sä 1/ 2023 ter­vey­den­hoi­to­pal­ve­lui­den jär­jes­tä­mi­ses­sä voi ta­pah­tua muu­tok­sia.

Kuo­pi­on Ly­se­on lu­kioOpin­to-opas 2022-2023 kol­man­nen ja nel­jän­nen vuo­si­ta­son opis­ke­li­joil­le14.6.2021