Kurssitarjotin

Luo­kat­to­mas­sa lu­ki­os­sa ei ole var­si­nai­sia luok­kia, ei myös­kään luok­kien luku­jär­jes­tyk­siä. Jo­kai­nen opis­ke­li­ja va­lit­see kurs­si­tar­jot­ti­mes­ta ne kurs­sit, jot­ka hän ai­koo suo­rit­taa. Opis­ke­li­jan laa­ti­maan työ­jär­jes­tyk­seen voi kui­ten­kin tul­la muu­tok­sia esi­mer­kik­si ryh­mä­ko­koi­hin liit­ty­vis­tä syis­tä.

Kurs­si­tar­jo­tin­ta lu­e­taan si­ten, että sa­mal­la joh­to­nu­me­rol­la mer­ki­tyt kurs­sit ope­te­taan sa­man­ai­kai­ses­ti. Opis­ke­li­ja voi siis va­li­ta vain yh­den kul­la­kin joh­to­nu­me­rol­la mer­ki­tyn kurs­sin. Vii­si­jak­so­jär­jes­tel­mäs­sä yh­del­lä joh­to­nu­me­rol­la mer­kit­ty kurs­si tar­koit­taa kol­mea oppi­tun­tia vii­kos­sa.

Kurs­si­tar­jo­tin voi muut­tua luku­vuo­den ai­ka­na useis­ta syis­tä.

Opis­ke­li­jat syöt­tä­vät itse kurs­si­va­lin­tan­sa va­lin­ta­oh­jel­ma Wil­maan (https://wil­ma.kuo­pio.fi).  Jo­kai­nen opis­ke­li­ja saa opin­to­jen­sa alus­sa tun­nuk­sen ja sala­sa­nan va­lin­ta­oh­jel­maa var­ten. Sa­mat tun­nuk­set toi­mi­vat koko lu­ki­on ajan – älä siis ka­do­ta tun­nuk­si­a­si! Koko luku­vuot­ta kos­ke­vat va­lin­nat syö­te­tään Wil­maan erik­seen il­moi­tet­ta­van aika­tau­lun mu­kai­ses­ti. Voit kui­ten­kin teh­dä luku­vuo­den ai­ka­na muu­tok­sia omiin va­lin­toi­hi­si. Muu­tok­set kurs­si­va­lin­toi­hin pi­tää teh­dä en­nen jak­son al­ka­mis­ta. Wil­ma on avoin­na kurs­si­muu­tok­sia var­ten suu­rim­man osan luku­vuot­ta, mut­ta se sul­je­taan ti­la­päi­ses­ti noin vii­kok­si en­nen kun­kin jak­son päät­tö­viik­koa.

Kiertotuntikaavio
Kuo­pi­on Ly­se­on lu­kioOpin­to-opas 2022-2023 kol­man­nen ja nel­jän­nen vuo­si­ta­son opis­ke­li­joil­le14.6.2021