Päättöviikko

Jak­sot päät­ty­vät päät­tö­viik­koon, joka kes­tää seit­se­män päi­vää. Joh­to­nu­me­roi­den 1 ja 8 päät­tö­päi­vä si­joit­tuu sa­mal­le päi­väl­le.

Kul­la­kin kurs­sil­la / opin­to­jak­sol­la on siis käy­tös­sään yksi päät­tö­vii­kon päi­vä, joka käy­te­tään ker­tauk­sen, ko­kei­den, se­li­tys­ten yms. jär­jes­tä­mi­seen. Tämä toi­min­ta ajoit­tuu klo 814 vä­lil­le, jo­ten tuok­si ajak­si si­nun ei kan­na­ta so­pia mi­tään kurs­siin kuu­lu­mat­to­mia me­no­ja tai muu­ta oh­jel­maa. Opet­ta­ja ja opis­ke­li­jat so­pi­vat tar­kem­man aika­tau­lun kurs­sin / opin­to­jak­son ai­ka­na. Opet­ta­ja mää­rit­te­lee mah­dol­li­sen kir­jal­li­sen ko­keen pi­tuu­den ja kel­lon­ajan sekä sen, mi­ten pit­kä aika ko­kees­sa tu­lee olla / min­kä ver­ran ko­kees­ta voi myö­häs­tyä.

Päät­tö­vii­kol­la pi­de­tyt ko­keet ja  muut ar­vi­oi­ta­vat työt pa­lau­te­taan pa­lau­te­tun­neil­la. Kuo­pi­on lu­ki­oi­den pa­lau­te­päi­vän aika­tau­lu on seu­raa­va:

Pa­lau­te­päi­vien ruo­kai­lu­vuo­rot luku­vuo­den ku­lu­es­sa.

Kuo­pi­on Ly­se­on lu­kioOpin­to-opas 2022-2023 kol­man­nen ja nel­jän­nen vuo­si­ta­son opis­ke­li­joil­le14.6.2021