Hyväksytyn opintojakson uusiminen

  1. Opis­ke­li­ja voi uu­sia hy­väk­sy­tys­ti suo­rit­ta­man­sa kurs­sin osal­lis­tu­mal­la uu­del­leen ky­sei­sen kurs­sin ope­tuk­seen. Täl­lais­ten uu­sin­ta­y­ri­tys­ten mää­rää ei ra­joi­te­ta.
  2. Opis­ke­li­ja voi myös uu­sia hy­väk­sy­tys­ti suo­rit­ta­man­sa kurs­sin yh­den ker­ran niin sa­not­tu­na it­se­näi­se­nä suo­ri­tuk­se­na. Uu­sin­ta­oi­keus kos­kee sel­lai­sia kurs­se­ja, jot­ka opis­ke­li­ja on suo­rit­ta­nut sa­man luku­vuo­den ai­ka­na. Hy­väk­sy­tyn kurs­sin uu­si­mi­ses­ta ja suo­ri­tuk­seen liit­ty­vis­tä töis­tä ja teh­tä­vis­tä opis­ke­li­ja so­pii ky­sei­sen ai­neen opet­ta­jan kans­sa.
    Täl­lai­sen it­se­näi­sen suo­ri­tuk­sen koe­päi­vä on kesä­kuun uu­sin­ta­päi­vä (5. jak­son uu­sin­ta­kuu­lus­te­lu­päi­vä). Abi­tu­rient­tien ja pre-IB:n koe­päi­vä on kui­ten­kin huh­ti­kuus­sa (4. jak­son uu­sin­ta­kuu­lus­te­lu­päi­vä­nä). Kah­teen tai use­am­paan ker­taan suo­ri­te­tun kurs­sin arvo­sa­nois­ta jää voi­maan pa­rem­pi.
    Ai­neen­o­pet­ta­ja mää­rit­te­lee, mil­lä ta­val­la kurs­si suo­ri­te­taan. It­se­näi­seen suo­rit­ta­mi­seen kuu­luu lop­pu­ko­keen li­säk­si kir­jal­li­sia töi­tä, esi­mer­kik­si tut­kiel­ma, eril­lis­ten har­joi­tus­teh­tä­vien teko tai mui­ta opet­ta­jan mää­rit­te­le­miä teh­tä­viä. Tämä vuok­si opis­ke­li­jan tu­lee kes­kus­tel­la teh­tä­vis­tä opet­ta­jan kans­sa hy­vis­sä ajoin, vä­hin­tään kuu­kau­si en­nen koe­päi­vää.
Kuo­pi­on Ly­se­on lu­kioOpin­to-opas 2022-2023 kol­man­nen ja nel­jän­nen vuo­si­ta­son opis­ke­li­joil­le14.6.2021