Hylätyn kurssin / opintojakson uusiminen

Mi­kä­li opis­ke­li­ja saa kurs­sis­ta hy­lä­tyn arvo­sa­nan (4) tai kurs­sin suo­ri­tus muu­toin hy­lä­tään, hä­nel­lä on mah­dol­li­suus uu­sin­ta­kuu­lus­te­luun/-suo­ri­tuk­seen yh­den ker­ran. Hy­lät­tyä kurs­si­arvo­sa­naa voi yrit­tää ko­rot­taa myös käy­mäl­lä kurs­sin uu­del­leen. Jos uu­sin­ta­kuu­lus­te­luun il­moit­tau­tu­nut opis­ke­li­ja jää pois kuu­lus­te­lus­ta il­man hy­väk­syt­tä­vää syy­tä, tämä tul­ki­taan suo­ri­tus­ker­rak­si, ja opis­ke­li­jan kurs­si­suo­ri­tus jää hy­lä­tyk­si.

Uu­sin­ta­kuu­lus­te­luun il­moit­tau­du­taan Wil­man kaut­ta.

Ks. luku­vuo­den 2021-2022 uu­sin­ta­koe­päi­vät ka­len­te­ris­ta.

Kuo­pi­on Ly­se­on lu­kioOpin­to-opas 2022-2023 kol­man­nen ja nel­jän­nen vuo­si­ta­son opis­ke­li­joil­le14.6.2021