Opintojen hyväksi lukeminen

LOPS 2021

Lu­ki­o­lain ja ope­tus­suun­ni­tel­man pe­rus­tei­den mu­kaan opis­ke­li­ja voi saa­da muu­al­la hank­ki­man­sa osaa­mi­sen tai opin­not hy­väk­si­lu­e­tuk­si osa­na lu­kio-opin­to­jaan. 

Yleis­peri­aate on, että lu­kio voi hy­väk­si­lu­kea muu­al­la suo­ri­tet­tu­ja opin­to­ja, joi­den laa­juus ja vaa­ti­mus­taso vas­taa lu­kio-opin­to­ja. Hy­väk­si­lu­et­ta­vat opin­not jär­jes­tää yleen­sä jo­kin oppi­lai­tos.  

Opis­ke­li­ja voi myös anoa osaa­mi­sen­sa tun­nus­ta­mis­ta lu­kio-opin­toi­hin, jos osaa­mi­nen voi­daan kat­soa vaa­ti­vuu­del­taan lu­kio-osaa­mis­ta vas­taa­vak­si. Näyt­tö osaa­mi­ses­ta voi syn­tyä esim. osal­lis­tu­mal­la te­at­te­ri­pro­duk­ti­oon. 

Opis­ke­li­ja anoo reh­to­ril­ta opin­to­jen hy­väk­si­lu­kua tai osaa­mi­sen tun­nus­ta­mis­ta en­nen hy­väk­si­lu­et­ta­van opin­to­jak­son tai osaa­mis­näy­tön al­kua. Ano­mus on va­paa­muo­toi­nen ja sii­tä tu­lee il­me­tä seu­raa­vat asi­at: 

Hy­väk­si­lu­vun ano­mi­nen etu­kä­teen on eri­tyi­sen tär­ke­ää, jos opis­ke­li­ja ha­lu­aa kor­va­ta jon­kin lu­ki­on opin­to­jak­son muun oppi­lai­tok­sen opin­noil­la. 

Mi­kä­li opin­to­jak­so voi­daan hy­väk­syä lu­kio-opin­toi­hin, opis­ke­li­ja toi­mit­taa reh­to­ril­le tai opin­to-oh­jaa­jal­le to­dis­tuk­sen suo­ri­te­tuis­ta opin­nois­ta käy­ty­ään opin­not. To­dis­tuk­ses­sa tu­lee olla opin­not jär­jes­tä­vän ta­hon vas­tuu­hen­ki­lön alle­kir­joi­tus. 

Vaih­to-op­pi­las­vuo­den opin­to­ja voi­daan yleen­sä hy­väk­si­lu­kea lu­kio-opin­toi­hin, sa­moin mu­siik­ki­o­pis­tos­sa suo­ri­tet­tu­ja opin­to­ja. Näil­lä opin­nol­la ei kui­ten­kaan voi kor­va­ta lu­ki­on pa­kol­li­sia tai val­ta­kun­nal­li­sia va­lin­nai­sia opin­to­jak­so­ja. 

LOPS 2016

Opis­ke­li­jal­la on oi­keus lu­kea hy­väk­seen lu­ki­on oppi­mää­rään muu­al­la suo­ri­te­tut opin­not, jot­ka ovat ta­voit­teil­taan ja kes­kei­sil­tä si­säl­löil­tään lu­ki­on ope­tus­suun­ni­tel­man mu­kai­sia.

Opis­ke­li­ja ha­kee muu­al­la suo­rit­ta­mien­sa opin­to­jen tai muu­toin hank­ki­man­sa osaa­mi­sen tun­nus­ta­mis­ta. Opis­ke­li­jan tu­lee esit­tää sel­vi­tys opin­nois­taan tai osaa­mi­ses­taan. Lu­kio voi pyy­tää opis­ke­li­jaa täy­den­tä­mään näyt­töä suh­tees­sa lu­ki­o­kou­lu­tuk­sen ta­voit­tei­siin. Myös opin­to­jen laa­juu­teen kiin­ni­te­tään huo­mi­o­ta.

Muu­al­la suo­ri­tet­tu­ja opin­to­ja tai muu­toin han­kit­tua osaa­mis­ta voi­daan lu­kea hy­väk­si lu­kio-opin­toi­hin pa­kol­li­sik­si, sy­ven­tä­vik­si tai so­vel­ta­vik­si kurs­seik­si. Mi­kä­li opin­not tai muu­toin han­kit­tu osaa­mi­nen lu­e­taan hy­väk­si ope­tus­suun­ni­tel­man pe­rus­tei­den mu­kaan nu­me­rol­la ar­vi­oi­ta­vaan kurs­siin, tu­lee kurs­sis­ta an­taa nu­me­ro­arvo­sana. Arvo­sa­nan mää­rit­te­lyn tu­ek­si voi­daan tar­vit­ta­es­sa edel­lyt­tää lisä­näyt­tö­jä. Muu­toin han­ki­tun osaa­mi­sen ar­vi­oin­nis­sa me­ne­tel­lään ku­ten ope­tus­suun­ni­tel­man pe­rus­teis­sa ja ope­tus­suun­ni­tel­mas­sa kurs­sien ja oppi­mää­rän ar­vi­oin­nis­ta mää­rä­tään.

Opis­ke­li­jan siir­ty­es­sä oppi­ai­neen pit­käs­tä oppi­mää­räs­tä ly­hem­pään hä­nen suo­rit­ta­man­sa pit­kän oppi­mää­rän opin­not lu­e­taan hy­väk­si ly­hem­mäs­sä oppi­mää­räs­sä sii­nä mää­rin kuin nii­den ta­voit­teet ja kes­kei­set si­säl­löt vas­taa­vat toi­si­aan. Näi­tä vas­taa­vuuk­sia on mää­ri­tel­ty tar­kem­min oppi­ai­nei­den oppi­mää­rien yh­tey­des­sä. Täl­löin pit­kän oppi­mää­rän kurs­sien arvo­sa­nat siir­ty­vät suo­raan ly­hyi­den kurs­sien arvo­sa­noik­si. Muut pit­kän oppi­mää­rän mu­kai­set opin­not voi­vat olla ly­hy­en oppi­mää­rän sy­ven­tä­viä tai so­vel­ta­via kurs­se­ja ope­tus­suun­ni­tel­mas­sa mää­ri­tel­tä­väl­lä ta­val­la. Tar­vit­ta­es­sa voi­daan jär­jes­tää lisä­kuu­lus­te­lu osaa­mis­ta­son to­te­a­mi­sek­si. Siir­ryt­tä­es­sä kes­ken oppi­mää­rän ly­hem­mäs­tä pi­tem­pään oppi­mää­rään me­ne­tel­lään edel­lä ole­vien peri­aat­tei­den mu­kai­ses­ti. Täl­löin voi­daan edel­lyt­tää lisä­näyt­tö­jä, ja täs­sä yh­tey­des­sä myös arvo­sana har­ki­taan uu­del­leen.

Jos opis­ke­li­jan äi­din­kie­li ja kir­jal­li­suus -oppi­ai­neen oppi­mää­rä­nä on suo­mi/ruot­si toi­se­na kie­le­nä ja kir­jal­li­suus, hän­tä ar­vi­oi­daan tä­män oppi­mää­rän mu­kaan huo­li­mat­ta sii­tä, onko hä­nel­le jär­jes­tet­ty eril­lis­tä suo­mi/ruot­si toi­se­na kie­le­nä ja kir­jal­li­suus -oppi­mää­rän mu­kais­ta ope­tus­ta vai ei tai onko lu­kio voi­nut tar­jo­ta vain osan suo­mi/ruot­si toi­se­na kie­le­nä ja kir­jal­li­suus -oppi­mää­rän kurs­seis­ta. Suo­men/ruot­sin kie­li ja kir­jal­li­suus -oppi­mää­rän mu­kai­ses­ti suo­ri­te­tut kurs­sit lu­e­taan hy­väk­si täys­mää­räi­ses­ti suo­mi/ruot­si toi­se­na kie­le­nä ja kir­jal­li­suus -oppi­mää­rän kurs­sei­hin, ja niis­tä saa­tu arvo­sana siir­tyy suo­mi/ruot­si toi­se­na kie­le­nä ja kir­jal­li­suus -kurs­sin arvo­sa­nak­si. Suo­mi/ruot­si toi­se­na kie­le­nä ja kir­jal­li­suus -kurs­sit kor­vaa­vat suo­men/ruot­sin kie­len ja kir­jal­li­suu­den -oppi­mää­rän kurs­sit sii­nä mää­rin kuin nii­den ta­voit­teet ja kes­kei­set si­säl­löt vas­taa­vat toi­si­aan. Opis­ke­li­jal­la voi olla to­dis­tuk­ses­saan arvo­sana vain joko suo­men / ruot­sin äi­din­kie­len ja kir­jal­li­suu­den oppi­mää­räs­tä tai suo­mi/ruot­si toi­se­na kie­le­nä ja kir­jal­li­suus -oppi­mää­räs­tä mut­ta ei mo­lem­mis­ta.

Kuo­pi­on Ly­se­on lu­kioOpin­to-opas 2022-2023 kol­man­nen ja nel­jän­nen vuo­si­ta­son opis­ke­li­joil­le14.6.2021