Lukion oppimäärän suoritus

LOPS 2021

Nuo­ril­le tar­koi­te­tun lu­ki­o­kou­lu­tuk­sen oppi­mää­rän laa­juus on 150 opin­to­pis­tet­tä – – . (Lu­ki­o­laki 714/2018, 10 § 3 mom.)

Lu­ki­o­kou­lu­tuk­sen oppi­mää­rä si­säl­tää äi­din­kie­len ja kir­jal­li­suu­den, toi­sen ko­ti­mai­sen kie­len ja vie­rai­den kiel­ten opin­to­ja, ma­te­maat­tis-luon­non­tie­teel­li­siä opin­to­ja, hu­ma­nis­tis-yh­teis­kun­nal­li­sia ja us­kon­non tai elä­män­kat­so­mus­tie­don opin­to­ja ja tai­to- ja tai­de­ai­nei­den opin­to­ja (oppi­aine­ryh­mät) sekä opin­to-oh­jaus­ta. – – Lu­ki­o­kou­lu­tuk­sen oppi­mää­rä voi si­säl­tää laa­ja-alais­ta osaa­mis­ta ke­hit­tä­viä te­maat­ti­sia opin­to­ja. Lu­ki­o­kou­lu­tuk­sen oppi­mää­rä voi si­säl­tää myös eri oppi­aine­ryh­mis­sä tai oppi­ai­neis­sa suo­ri­tet­ta­via eri­tyis­tä osaa­mis­ta ja har­ras­tu­nei­suut­ta osoit­ta­van näy­tön si­säl­tä­viä opin­to­ko­ko­nai­suuk­sia (lu­ki­o­dip­lo­mi). (Lu­ki­o­laki 714/2018, 11 § 1 ja 2 mom.)

Lu­ki­o­kou­lu­tuk­sen ja lu­ki­o­kou­lu­tuk­seen val­mis­ta­van kou­lu­tuk­sen oppi­mää­riin si­säl­tyy [val­ti­o­neu­vos­ton] ase­tuk­sen liit­teen 1–3 mu­kai­ses­ti pa­kol­li­sia ja val­ta­kun­nal­li­sia va­lin­nai­sia opin­to­ja, joi­ta kou­lu­tuk­sen jär­jes­tä­jän tu­lee tar­jo­ta opis­ke­li­joil­le. Oppi­mää­riin voi li­säk­si si­säl­tyä lu­ki­o­dip­lo­mei­ta ja mui­ta va­lin­nai­sia opin­to­ja kou­lu­tuk­sen jär­jes­tä­jän päät­tä­mäl­lä ta­val­la. (Val­ti­o­neu­vos­ton ase­tus lu­ki­o­kou­lu­tuk­ses­ta 810/2018, 12 §.)

Lu­ki­o­kou­lu­tuk­sen oppi­mää­rä tai lu­ki­o­kou­lu­tuk­seen val­mis­ta­van kou­lu­tuk­sen oppi­mää­rä tu­lee suo­ri­te­tuk­si, kun oppi­mää­rään kuu­lu­vat opin­not on suo­ri­tet­tu si­ten kuin 11 §:n 4 mo­men­tis­sa tar­koi­te­tus­sa val­ti­o­neu­vos­ton ase­tuk­ses­sa sää­de­tään ot­ta­en li­säk­si huo­mi­oon mah­dol­li­nen 6 §:ssä tar­koi­tet­tu eri­tyi­nen kou­lu­tus­teh­tä­vä tai 18 §:ssä tar­koi­tet­tu ko­kei­lu­lupa. (Lu­ki­o­laki 714/2018, 36 § 1 mom.)

Opis­ke­li­ja on suo­rit­ta­nut lu­ki­on oppi­mää­rän sil­loin, kun hän on suo­rit­ta­nut oppi­ai­nei­den oppi­mää­rät hy­väk­sy­tys­ti ja lu­kio-opin­to­jen vä­him­mäis­mää­rä 150 opin­to­pis­tet­tä täyt­tyy. Lu­ki­on oppi­mää­rän tu­lee si­säl­tää vä­hin­tään 20 opin­to­pis­tet­tä val­ta­kun­nal­li­sia va­lin­nai­sia opin­to­ja. Muis­ta kuin pa­kol­li­sis­ta ja val­ta­kun­nal­li­sis­ta va­lin­nai­sis­ta opin­nois­ta voi­daan lu­kea mu­kaan lu­ki­on oppi­mää­rään vain opis­ke­li­jan hy­väk­sy­tys­ti suo­rit­ta­mat opin­not.

Opis­ke­li­jan opis­ke­lu voi­daan opis­ke­li­jan ha­ke­muk­ses­ta tai suos­tu­muk­sel­la jär­jes­tää osit­tain toi­sin kuin [lu­kio]lais­sa ja sen no­jal­la sää­de­tään ja mää­rä­tään, jos:

  1. opis­ke­li­jal­la kat­so­taan jol­ta­kin osin en­nes­tään ole­van lu­ki­o­kou­lu­tuk­sen oppi­mää­rää vas­taa­vat tie­dot ja tai­dot;
  2. lu­ki­o­kou­lu­tuk­sen oppi­mää­rän suo­rit­ta­mi­nen oli­si opis­ke­li­jal­le olo­suh­teet ja ai­kai­sem­mat opin­not huo­mi­oon ot­ta­en jol­ta­kin osin koh­tuu­ton­ta;
  3. se on pe­rus­tel­tua opis­ke­li­jan sai­rau­teen, vam­maan tai muu­hun ter­vey­den­ti­laan liit­ty­vis­tä syis­tä. (Lu­ki­o­laki 714/2018, 29 §.)

Jos opis­ke­li­jan opis­ke­lu jär­jes­te­tään toi­sin kuin lain­sää­dän­nön no­jal­la mää­rä­tään, sää­de­tyn opin­to­pis­tei­den vä­him­mäis­mää­rän 150 on joka ta­pauk­ses­sa täy­tyt­tä­vä.

LOPS 2016

”Lu­ki­on oppi­mää­rä si­säl­tää vä­hin­tään 75 kurs­sia. Ope­tus­ta eri oppi­ai­neis­sa ja opin­to-oh­jaus­ta an­ne­taan kes­ki­mää­rin 38 tun­tia kes­tä­vi­nä kurs­sei­na. Opis­ke­li­jal­le va­paa­eh­toi­set opin­not voi­vat olla kes­tol­taan edel­lä mai­nit­tu­ja ly­hy­em­piä tai pi­tem­piä.” (Lu­ki­o­a­se­tus 810/1998, 1 § 1 mom., muu­tet­tu val­ti­o­neu­vos­ton ase­tuk­sel­la 52/2014)

Opis­ke­li­ja opis­ke­lee oman opis­ke­lu­suun­ni­tel­man­sa mu­kaan pa­kol­li­sia, sy­ven­tä­viä ja so­vel­ta­via kurs­se­ja lu­ki­on oppi­mää­rän suo­rit­ta­mi­sek­si. Opis­ke­li­jan tu­lee suo­rit­taa pa­kol­li­sia ja val­ta­kun­nal­li­sia sy­ven­tä­viä kurs­se­ja vä­hin­tään sii­nä laa­juu­des­sa, kuin mää­rä­tään lu­ki­on tun­ti­ja­koa kos­ke­vas­sa val­ti­o­neu­vos­ton ase­tuk­ses­sa (Val­ti­o­neu­vos­ton ase­tus 942/2014).

Opis­ke­li­ja on suo­rit­ta­nut lu­ki­on oppi­mää­rän sil­loin, kun hän on suo­rit­ta­nut oppi­ai­nei­den oppi­mää­rät hy­väk­sy­tys­ti ja val­ta­kun­nal­lis­ten sy­ven­tä­vien kurs­sien mää­rä on vä­hin­tään 10 ja lu­ki­on vä­him­mäis­kurs­si­mää­rä 75 kurs­sia täyt­tyy. Val­ta­kun­nal­li­si­na sy­ven­tä­vi­nä kurs­sei­na tar­jot­ta­vis­ta tee­ma­o­pin­to­jen kurs­seis­ta, pai­kal­li­sis­ta sy­ven­tä­vis­tä, val­ta­kun­nal­li­sis­ta so­vel­ta­vis­ta ja pai­kal­li­sis­ta so­vel­ta­vis­ta kurs­seis­ta voi­daan lu­kea mu­kaan lu­ki­on oppi­mää­rään vain opis­ke­li­jan hy­väk­sy­tys­ti suo­rit­ta­mat kurs­sit.

Jos opis­ke­li­ja va­pau­te­taan lu­ki­o­lain 13 §:n mu­kaan jon­kin oppi­ai­neen opis­ke­lus­ta, hä­nen tu­lee va­li­ta sen ti­lal­le mui­ta opin­to­ja niin, että sää­det­ty kurs­sien vä­him­mäis­mää­rä täyt­tyy.

Kuo­pi­on Ly­se­on lu­kioOpin­to-opas 2022-2023 kol­man­nen ja nel­jän­nen vuo­si­ta­son opis­ke­li­joil­le14.6.2021