Ryhmänohjaus

Luo­kat­to­mas­sa lu­ki­os­sa ei ole var­si­nai­sia luok­kia, mut­ta ku­kin opis­ke­li­ja kuu­luu tiet­tyyn pe­rus­ryh­mään. Kul­la­kin ryh­mäl­lä on oma ryh­män­oh­jaa­jan­sa, joka pi­tää vii­koit­tain ryh­män­oh­jaus­tuo­ki­on, tie­dot­taa ajan­koh­tai­sis­ta asi­ois­ta opis­ke­li­joil­le ja ot­taa tar­vit­ta­es­sa yh­tey­den van­hem­piin.  Älä epä­röi ot­taa yh­teyt­tä ryh­män­oh­jaa­jaa­si, kun tar­vit­set apua opis­ke­luu­si liit­ty­vis­sä asi­ois­sa!

Ryh­män­oh­jaus­tuo­kio pi­de­tään joka viik­ko tiis­tai­sin klo 12.50–13.05, ell­ei toi­sin il­moi­te­ta; vii­si ker­taa luku­vuo­den ai­ka­na pi­de­tään pit­kä ryh­män­oh­jaus (30 mi­nuut­tia). Ryh­män­oh­jaus kuu­luu osa­na opin­to-oh­jauk­seen; ryh­män­oh­jauk­seen osal­lis­tu­mi­nen on edel­ly­tys opin­to­mer­kin­nän saa­mi­sel­le (OP01 ja OP02).

Ryh­män­oh­jaa­jat

23A, Min­na Aal­to, 303
23B,
Ulla Jun­tu­nen, 301
23C, Hil­la­ma­ri Kal­ma­ri, 101
23D, Kari Lauk­ka­nen, 302
23E,
Suvi Tirk­ko­nen, 113

22A, Tar­ja Nis­si­nen, 102
22B, Ulla Kar­hu­nen, 103
22C, Ant­ti Sa­vi­nai­nen, 203
22D,
Tii­na Vai­ni­kai­nen, 133
22E,
Miia-Maa­rit Saa­re­lai­nen, 207

21A, Kari Hoff­ren, 111
21B, Jut­ta Raa­ti­kai­nen, 208
21C,
Juho Oi­ka­ri­nen, 206
21D,
Eeva-Ma­ria Väli­aho, 201
21E,
Jut­ta Mäki­salo, 214

20F, Ant­ti Kemp­pi­nen, 112

Jo­kai­nen ryh­mä va­lit­see syk­syi­sin kes­kuu­des­taan kak­si vas­tuu­hen­ki­löä.

Kuo­pi­on Ly­se­on lu­kioOpin­to-opas 2021-2022 en­sim­mäi­sen vuo­si­ta­son opis­ke­li­joil­le15.6.2021