Lukiokoulutuksen tehtävä

Lu­ki­o­kou­lu­tuk­sen teh­tä­vä­nä on laa­ja-alai­sen yleis­si­vis­tyk­sen vah­vis­ta­mi­nen. Lu­ki­o­kou­lu­tuk­ses­sa yleis­si­vis­tys koos­tuu ar­vois­ta, tie­dois­ta, tai­dois­ta, asen­teis­ta ja tah­dos­ta, joi­den avul­la kriit­ti­seen ja it­se­näi­seen ajat­te­luun pys­ty­vät yk­si­löt osaa­vat toi­mia vas­tuul­li­ses­ti, myö­tä­tun­toi­ses­ti, yh­tei­söl­li­ses­ti ja it­se­ään ke­hit­tä­en. 

Lu­ki­o­ai­ka­na opis­ke­li­ja kar­tut­taa ih­mis­tä, kult­tuu­re­ja, ym­pä­ris­töä ja yh­teis­kun­taa kos­ke­vaa olen­nais­ta tie­toa, osaa­mis­ta ja toi­mi­juut­ta. Lu­kio-ope­tus val­mis­taa opis­ke­li­jaa ym­mär­tä­mään elä­mäs­sä ja maa­il­mas­sa val­lit­se­via moni­ta­hoi­sia kes­ki­näis­riip­pu­vuuk­sia sekä jä­sen­tä­mään laa­ja-alai­sia il­mi­öi­tä. 

Lu­ki­o­kou­lu­tuk­sel­la on ope­tus- ja kas­va­tus­teh­tä­vä. Lu­ki­o­kou­lu­tuk­sen ai­ka­na opis­ke­li­ja ra­ken­taa iden­ti­teet­ti­ään, ih­mis­kä­si­tys­tään, maa­il­man­ku­vaan­sa ja -kat­so­mus­taan sekä paik­kaan­sa maa­il­mas­sa. Sa­mal­la opis­ke­li­ja ke­hit­tää suh­det­taan men­nei­syy­teen ja suun­tau­tuu tu­le­vai­suu­teen. Lu­ki­o­kou­lu­tus sy­ven­tää opis­ke­li­jan kiin­nos­tus­ta tie­tei­den ja tai­tei­den maa­il­maan sekä ke­hit­tää val­miuk­sia elä­män­hal­lin­taan ja työ­e­lä­mään. 

Lu­ki­o­kou­lu­tus ra­ken­tuu pe­rus­o­pe­tuk­sen oppi­mää­räl­le. Se an­taa ylei­set ja moni­puo­li­set jat­ko-opin­to­val­miu­det yli­o­pis­toi­hin, am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lui­hin ja lu­ki­on oppi­mää­rään pe­rus­tu­vaan am­ma­til­li­seen kou­lu­tuk­seen. Lu­ki­os­sa han­kit­tu­ja tie­to­ja ja tai­to­ja osoi­te­taan lu­ki­on päät­tö­to­dis­tuk­sel­la, yli­op­pi­las­tut­kin­to­to­dis­tuk­sel­la, lu­ki­o­dip­lo­meil­la ja muil­la näy­töil­lä. 

Lu­ki­o­kou­lu­tus oh­jaa opis­ke­li­jaa tu­le­vai­suu­den suun­ni­tel­mien laa­din­taan, maa­il­man­kan­sa­lai­suu­teen kas­va­mi­seen ja jat­ku­vaan op­pi­mi­seen. 

Kuopion lukiokoulutuksen visio 

Kuo­pi­on lu­ki­ot ovat laa­tu­lu­ki­oi­ta, jois­sa kas­ve­taan yh­des­sä ava­ra­kat­sei­sik­si ja em­paat­ti­sik­si yh­teis­kun­nan jä­se­nik­si. Opis­ke­li­ja op­pii tun­nis­ta­maan ja ke­hit­tä­mään omia vah­vuuk­si­aan niin, että hän us­koo omiin mah­dol­li­suuk­siin­sa to­teut­taa unel­mi­aan.  

Nuo­ri elää Kuo­pi­on lu­ki­ois­sa elä­män­sä pa­ras­ta ai­kaa. 

Kuopion lukiokoulutuksen tehtävä 

Kuo­pi­on lu­ki­o­kou­lu­tuk­sen teh­tä­vä­nä on tar­jo­ta laa­du­kas­ta ja moni­puo­lis­ta lu­ki­o­kou­lu­tus­ta oppi­vel­vol­li­suus­i­käi­sil­le. 

(LOPS 2021)

Kuo­pi­on Ly­se­on lu­kioOpin­to-opas 2021-2022 en­sim­mäi­sen vuo­si­ta­son opis­ke­li­joil­le15.6.2021