Opiskeluympäristöt ja -menetelmät

Lu­ki­on opis­ke­lu­ym­pä­ris­tö­jä ja -me­ne­tel­miä kos­ke­vien rat­kai­su­jen läh­tö­koh­ta­na ovat op­pi­mis­kä­si­tys sekä ope­tuk­sel­le ase­te­tut ta­voit­teet. Opis­ke­lu­ym­pä­ris­tö­jen ke­hit­tä­mi­ses­sä ja me­ne­tel­mien va­lin­nas­sa ote­taan huo­mi­oon myös opis­ke­li­joi­den eri­lai­set läh­tö­koh­dat ja edel­ly­tyk­set, kiin­nos­tuk­sen koh­teet, nä­ke­myk­set ja yk­si­löl­li­set tar­peet sekä tu­le­vai­suu­den ja työ­e­lä­män aset­ta­mat tar­peet. 

Opiskeluympäristöt 

Lu­ki­on moni­puo­li­set, tur­val­li­set ja viih­tyi­sät opis­ke­lu­ym­pä­ris­töt edis­tä­vät opis­ke­lu­mo­ti­vaa­ti­o­ta, ri­kas­tut­ta­vat opis­ke­luun liit­ty­viä ko­ke­muk­sia ja kan­nus­ta­vat kes­tä­vän ke­hi­tyk­sen mu­kai­seen toi­min­taan. Hyvä opis­ke­lu­ym­pä­ris­tö tu­kee sekä vuo­ro­vai­ku­tus­ta ja yh­des­sä työs­ken­te­lyä että it­se­näis­tä opis­ke­lua. Opis­ke­lu­ym­pä­ris­tö­jen suun­nit­te­lus­sa kiin­ni­te­tään huo­mi­o­ta saa­vu­tet­ta­vuu­teen ja es­teet­tö­myy­teen. Opis­ke­li­joi­ta ak­ti­voi­daan ke­hit­tä­mään opis­ke­lu­ym­pä­ris­tö­jään. 

Ra­ken­net­tu­ja ti­lo­ja ja luon­toa hyö­dyn­ne­tään opis­ke­lus­sa si­ten, että luo­va ajat­te­lu ja tut­ki­mi­seen pe­rus­tu­va opis­ke­lu on mah­dol­lis­ta. Yli­o­pis­to­jen, am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lu­jen ja mui­den oppi­lai­tos­ten, kir­jas­to­jen, lii­kun­ta- ja luon­to­kes­kus­ten, kan­sa­lais­jär­jes­tö­jen sekä tai­de- ja kult­tuu­ri­lai­tos­ten ti­lo­ja, ma­te­ri­aa­le­ja ja asi­an­tun­te­mus­ta hyö­dyn­ne­tään niin kan­sal­li­ses­ti kuin kan­sain­vä­li­ses­ti. Op­pi­mi­seen tar­jo­taan ti­lai­suuk­sia myös au­tent­ti­sis­sa työ­ym­pä­ris­töis­sä, ku­ten yri­tyk­sis­sä, muis­sa työ­e­lä­män or­ga­ni­saa­ti­ois­sa tai omas­sa har­joi­tus­y­ri­tyk­ses­sä. Opis­ke­lu­ym­pä­ris­töä laa­jen­ne­taan oppi­lai­tok­sen ulko­puo­lel­le myös tie­to- ja vies­tin­tä­tek­no­lo­gi­an avul­la. 

Opis­ke­li­jaa oh­ja­taan hyö­dyn­tä­mään di­gi­taa­li­sia opis­ke­lu­ym­pä­ris­tö­jä, oppi­ma­te­ri­aa­le­ja ja työ­vä­li­nei­tä tie­don han­kin­taan, kä­sit­te­lyyn ja ar­vi­oin­tiin sekä tuot­ta­mi­seen ja ja­ka­mi­seen. Yk­si­löl­lis­tä ete­ne­mis­tä, hen­ki­lö­koh­tai­sia op­pi­mis­pol­ku­ja ja osaa­mi­sen ke­hit­ty­mis­tä voi­daan tu­kea tar­jo­a­mal­la opis­ke­li­jal­le mah­dol­li­suuk­sia suo­rit­taa opin­to­ja myös verk­ko-opis­ke­lu­na. 

It­se­näis­tä opis­ke­lua jär­jes­tet­tä­es­sä ote­taan huo­mi­on opis­ke­li­jan edel­ly­tyk­set suo­rit­taa opin­to­ja ope­tuk­seen osal­lis­tu­mat­ta sekä hä­nen oh­jauk­sen ja tuen tar­peen­sa. 

Opiskelumenetelmät 

Lu­ki­os­sa käy­te­tään moni­puo­li­sia ope­tus-, oh­jaus- ja opis­ke­lu­me­ne­tel­miä, joil­la on yh­teys oppi­ai­neis­sa edel­ly­tet­tyyn tie­don­alan kä­sit­teel­li­seen ja me­ne­tel­mäl­li­seen osaa­mi­seen. Ope­tus­ta kos­ke­vil­la rat­kai­suil­la ra­ken­ne­taan myös ko­ko­nai­suuk­sien hal­lin­taa ja oppi­aine­ra­jat ylit­tä­vää osaa­mis­ta. Tut­ki­mi­seen, ko­kei­le­mi­seen ja on­gel­man­rat­kai­suun pe­rus­tu­vat opis­ke­lu­me­ne­tel­mät edis­tä­vät op­pi­maan op­pi­mis­ta ja ke­hit­tä­vät kriit­tis­tä ja luo­vaa ajat­te­lua. 

Mer­ki­tyk­sel­li­set op­pi­mis­ko­ke­muk­set si­tout­ta­vat ja in­nos­ta­vat opis­ke­luun. Opis­ke­li­jal­le tar­jo­taan mah­dol­li­suuk­sia työs­ken­te­lyyn, joka kyt­kee opis­kel­ta­vat tie­dot ja tai­dot sekä hä­nen ko­ke­muk­siin­sa että ym­pä­ris­tös­sä ja yh­teis­kun­nas­sa esiin­ty­viin il­mi­öi­hin. Opis­ke­li­jaa roh­kais­taan ja oh­ja­taan rat­ko­maan avoi­mia ja riit­tä­vän haas­ta­via teh­tä­viä, ha­vait­se­maan on­gel­mia sekä esit­tä­mään ky­sy­myk­siä ja et­si­mään vas­tauk­sia. 

Lu­ki­on ope­tuk­sen ja opis­ke­lu­me­ne­tel­mien tar­koi­tuk­se­na on edis­tää opis­ke­li­jan ak­tii­vis­ta työs­ken­te­lyä ja yh­teis­työ­tai­to­jen ke­hit­ty­mis­tä. Opis­ke­li­jaa oh­ja­taan suun­nit­te­le­maan opis­ke­lu­aan, ar­vi­oi­maan toi­min­ta- ja työs­ken­te­ly­tai­to­jaan sekä ot­ta­maan vas­tuu­ta omas­ta op­pi­mi­ses­taan. Opis­ke­li­ja käyt­tää moni­puo­li­ses­ti tie­to- ja vies­tin­tä­tek­no­lo­gi­aa sekä it­se­näi­ses­sä että yh­tei­söl­li­ses­sä työs­ken­te­lys­sä. 

Opis­ke­lu­me­ne­tel­mien va­lin­nas­sa ja työs­ken­te­lyn oh­jauk­ses­sa kiin­ni­te­tään huo­mi­o­ta yh­den­ver­tai­siin opis­ke­lu­mah­dol­li­suuk­siin sekä suku­puo­lit­tu­nei­den asen­tei­den ja käy­tän­tei­den tun­nis­ta­mi­seen ja muut­ta­mi­seen. 

Kuopion lukiokoulutuksen opiskeluympäristöt ja -menetelmät 

Kuo­pi­on lu­ki­ot ovat mu­ka­na opis­ke­lu­ym­pä­ris­tö­jen sekä ope­tus-, opis­ke­lu- ja oh­jaus­me­ne­tel­mien ke­hit­tä­mis­työs­sä. Toi­mi­via ko­ko­nai­suuk­sia tuo­daan osak­si Kuo­pi­on lu­ki­oi­den ar­kea esi­mer­kik­si hank­kei­den kaut­ta. Opis­ke­lu­ym­pä­ris­tö­jä laa­jen­ne­taan te­ke­mäl­lä yh­teis­työ­tä alu­een yri­tys­ten, kol­man­nen sek­to­rin, yli­o­pis­to­jen, am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lu­jen ja toi­sen as­teen oppi­lai­tos­ten kans­sa. Tämä py­ri­tään mah­dol­lis­ta­maan ke­hit­tä­mäl­lä oppi­aine­ra­jat ylit­tä­vää yh­teis­työ­tä ja muok­kaa­mal­la ra­ken­tei­ta, esi­mer­kik­si suun­nit­te­le­mal­la opin­to­jak­sot jous­ta­vik­si.   

Kuo­pi­on kau­pun­gil­la on toi­min­ta­mal­lit ter­veel­lis­ten opis­ke­lu­ym­pä­ris­tö­jen ra­ken­ta­mi­ses­ta ja yllä­pi­tä­mi­ses­tä. Kuo­pi­os­sa opis­ke­lu­ym­pä­ris­tö­jen ter­veel­li­syyt­tä ja tur­val­li­suut­ta yllä­pi­de­tään ja seu­ra­taan yh­teis­työs­sä Tila­kes­kuk­sen ja ter­vey­den­huol­lon kans­sa. Sään­nöl­li­ses­ti to­teu­te­taan mm. oppi­lai­tos­ym­pä­ris­tön ter­veel­li­syy­den, tur­val­li­suu­den sekä yh­tei­sön hy­vin­voin­nin tar­kas­tuk­set. Opis­ke­lu­ym­pä­ris­töt py­ri­tään ra­ken­ta­maan er­go­no­mi­sik­si tar­jo­a­mal­la opis­ke­li­joi­den ja hen­ki­lö­kun­nan käyt­töön esi­mer­kik­si sei­so­ma­työ­pis­tei­tä tai eri­lai­sia is­tui­mia.  

Opis­ke­li­jaa oh­ja­taan di­gi­taa­lis­ten opis­ke­lu­ym­pä­ris­tö­jen ja työ­vä­li­nei­den käy­tös­sä osa­na opin­to­jak­so­ja. Kuo­pi­on lu­ki­ois­sa on li­säk­si OPO-TVT-opin­to­jak­so, jon­ka jo­kai­nen opis­ke­li­ja suo­rit­taa mie­lui­ten en­sim­mäi­sen opin­to­vuo­den ai­ka­na. Opis­ke­li­joil­le py­ri­tään mah­dol­lis­ta­maan myös ver­tais­tu­kea di­gi­taa­lis­ten opis­ke­lu­ym­pä­ris­tö­jen ja työ­vä­li­nei­den käy­tös­sä. Ver­tais­tuki jär­jes­te­tään esi­mer­kik­si digi­tu­tor­toi­min­ta­na, mikä edis­tää myös opis­ke­li­joi­den yh­teis­työ­tai­to­jen ke­hit­ty­mis­tä.   

(LOPS 2021)

Kuo­pi­on Ly­se­on lu­kioOpin­to-opas 2021-2022 en­sim­mäi­sen vuo­si­ta­son opis­ke­li­joil­le15.6.2021