Osaamisen tunnustaminen ja hyväksiluku

Lu­ki­o­lain ja ope­tus­suun­ni­tel­man pe­rus­tei­den mu­kaan opis­ke­li­ja voi saa­da muu­al­la hank­ki­man­sa osaa­mi­sen tai opin­not hy­väk­si­lu­e­tuk­si osa­na lu­kio-opin­to­jaan. 

Yleis­peri­aate on, että lu­kio voi hy­väk­si­lu­kea muu­al­la suo­ri­tet­tu­ja opin­to­ja, joi­den laa­juus ja vaa­ti­mus­taso vas­taa lu­kio-opin­to­ja. Hy­väk­si­lu­et­ta­vat opin­not jär­jes­tää yleen­sä jo­kin oppi­lai­tos.  

Opis­ke­li­ja voi myös anoa osaa­mi­sen­sa tun­nus­ta­mis­ta lu­kio-opin­toi­hin, jos osaa­mi­nen voi­daan kat­soa vaa­ti­vuu­del­taan lu­kio-osaa­mis­ta vas­taa­vak­si. Näyt­tö osaa­mi­ses­ta voi syn­tyä esim. osal­lis­tu­mal­la te­at­te­ri­pro­duk­ti­oon. 

Opis­ke­li­ja anoo reh­to­ril­ta opin­to­jen hy­väk­si­lu­kua tai osaa­mi­sen tun­nus­ta­mis­ta en­nen hy­väk­si­lu­et­ta­van opin­to­jak­son tai osaa­mis­näy­tön al­kua. Ano­mus on va­paa­muo­toi­nen ja sii­tä tu­lee il­me­tä seu­raa­vat asi­at: 

Hy­väk­si­lu­vun ano­mi­nen etu­kä­teen on eri­tyi­sen tär­ke­ää, jos opis­ke­li­ja ha­lu­aa kor­va­ta jon­kin lu­ki­on opin­to­jak­son muun oppi­lai­tok­sen opin­noil­la. 

Mi­kä­li opin­to­jak­so voi­daan hy­väk­syä lu­kio-opin­toi­hin, opis­ke­li­ja toi­mit­taa reh­to­ril­le tai opin­to-oh­jaa­jal­le to­dis­tuk­sen suo­ri­te­tuis­ta opin­nois­ta käy­ty­ään opin­not. To­dis­tuk­ses­sa tu­lee olla opin­not jär­jes­tä­vän ta­hon vas­tuu­hen­ki­lön alle­kir­joi­tus. 

Vaih­to-op­pi­las­vuo­den opin­to­ja voi­daan yleen­sä hy­väk­si­lu­kea lu­kio-opin­toi­hin, sa­moin mu­siik­ki­o­pis­tos­sa suo­ri­tet­tu­ja opin­to­ja. Näil­lä opin­nol­la ei kui­ten­kaan ole yleen­sä voi­nut kor­va­ta lu­ki­on pa­kol­li­sia tai val­ta­kun­nal­li­sia va­lin­nai­sia opin­to­jak­so­ja. 

Kuo­pi­on Ly­se­on lu­kioOpin­to-opas 2021-2022 en­sim­mäi­sen vuo­si­ta­son opis­ke­li­joil­le15.6.2021