Oppiaineen oppimäärän arviointi

Kun lu­ki­o­kou­lu­tuk­sen oppi­mää­rään kuu­lu­vat opin­not tu­le­vat suo­ri­te­tuik­si, an­ne­taan jo­kai­sen oppi­ai­neen oppi­mää­räs­tä päät­tö­ar­vi­oin­tina arvo­sana. Opis­ke­li­jal­le, joka ei ole tul­lut hy­väk­sy­tyk­si jos­sa­kin oppi­ai­nees­sa tai joka ha­lu­aa ko­rot­taa saa­maan­sa arvo­sa­naa, on jär­jes­tet­tä­vä mah­dol­li­suus suo­rit­taa oppi­ai­neen oppi­mää­rä hy­väk­sy­tys­ti tai ko­rot­taa arvo­sa­naan­sa. [Lu­ki­o­lain] 28 §:ssä tar­koi­te­tut tuki­toi­met ja 29 §:ssä tar­koi­te­tut opis­ke­lun poik­ke­a­vat jär­jes­tä­mis­ta­vat voi­daan ot­taa huo­mi­oon opin­to­jak­son ar­vi­oin­nis­sa ja päät­tö­ar­vi­oin­nis­sa. (Lu­ki­o­laki 714/2018, 37 § 3 mom.)

Kun­kin opin­to­jak­son ar­vi­oin­nis­ta päät­tää opis­ke­li­jan opet­ta­ja tai, jos opet­ta­jia on usei­ta, opet­ta­jat yh­des­sä. Oppi­ai­neen päät­tö­ar­vi­oin­nis­ta päät­tä­vät reh­to­ri ja opis­ke­li­jan opet­ta­jat yh­des­sä. (Lu­ki­o­laki 714/2018, 38 §.)

Oppi­ai­neen oppi­mää­rä muo­dos­tuu opis­ke­li­jan hen­ki­lö­koh­tai­sen opin­to­suun­ni­tel­man mu­kai­ses­ti opis­ke­le­mis­ta opin­nois­ta. Opis­ke­li­jan opin­to­suun­ni­tel­ma tar­ken­tuu lu­kio-opin­to­jen ai­ka­na. Sen laa­ti­mi­nen ja seu­ran­ta oh­jaa­vat opis­ke­li­jaa tar­koi­tuk­sen­mu­kai­siin ja ta­voit­teel­li­siin opin­to­jak­so­jen va­lin­toi­hin. Sa­mas­sa oppi­ai­nees­sa eri opis­ke­li­joil­la voi olla eri­laa­jui­set oppi­mää­rät.

Eri oppi­ai­nei­den pa­kol­li­set ja val­ta­kun­nal­li­set va­lin­nai­set opin­not on ku­vat­tu lu­ki­on ope­tus­suun­ni­tel­man pe­rus­teis­sa. Ma­te­ma­tii­kan yh­tei­nen mo­duu­li lu­e­taan opis­ke­li­jan va­lit­se­maan ma­te­ma­tii­kan oppi­mää­rään. Jäl­ki­kä­teen ei voi pois­taa opis­ke­li­jan opis­ke­le­mia pa­kol­li­sia opin­to­ja eikä hy­väk­sy­tys­ti suo­ri­tet­tu­ja val­ta­kun­nal­li­sia va­lin­nai­sia opin­to­ja. Mui­den va­lin­nais­ten opin­to­jen ja te­maat­tis­ten opin­to­jen mah­dol­li­ses­ta kuu­lu­mi­ses­ta jon­kin oppi­ai­neen oppi­mää­rään mää­rä­tään pai­kal­li­ses­sa ope­tus­suun­ni­tel­mas­sa. Niis­tä lu­e­taan oppi­ai­neen oppi­mää­rään vain opis­ke­li­jan hy­väk­sy­tys­ti suo­rit­ta­mat opin­not.

Saa­dak­seen oppi­ai­neen oppi­mää­rän hy­väk­sy­tys­ti suo­ri­te­tuk­si opis­ke­li­jan on suo­ri­tet­ta­va pää­osa oppi­ai­neen opin­nois­ta hy­väk­sy­tys­ti. Hy­lät­ty­jä arvo­sa­no­ja saa olla pa­kol­li­sis­sa ja val­ta­kun­nal­li­sis­sa va­lin­nai­sis­sa opin­nois­sa enin­tään seu­raa­vas­ti:

Oppi­ai­neen oppi­mää­rän arvo­sana mää­räy­tyy opis­ke­li­jan opis­ke­le­mien pa­kol­lis­ten ja val­ta­kun­nal­lis­ten va­lin­nais­ten opin­to­jen arvo­sa­no­jen opin­to­pis­tei­den mu­kaan pai­no­tet­tu­na arit­meet­ti­se­na kes­ki­ar­vo­na.

Mi­kä­li opis­ke­li­ja osoit­taa eril­li­ses­sä kuu­lus­te­lus­sa suu­rem­paa kyp­syyt­tä ja pa­rem­paa oppi­ai­neen hal­lin­taa kuin opin­to­jak­so­jen arvo­sa­nois­ta mää­räy­ty­vä oppi­ai­neen arvo­sana edel­lyt­tää, tu­lee arvo­sa­naa ko­rot­taa. Li­säk­si arvo­sa­naa voi­daan ko­rot­taa, jos opis­ke­li­jan ar­vi­oin­nis­ta vas­taa­vat päät­tä­vät, että opis­ke­li­jan tie­dot ja tai­dot ovat hä­nen an­ta­mien­sa näyt­tö­jen pe­rus­teel­la oppi­ai­neen päät­tö­vai­hees­sa opin­to­jak­so­jen arvo­sa­no­jen pe­rus­teel­la mää­räy­ty­vää arvo­sa­naa pa­rem­mat.

Pa­kol­lis­ten oppi­ai­nei­den ja va­lin­nais­ten vie­rai­den kiel­ten oppi­mää­ris­tä an­ne­taan lu­ki­o­kou­lu­tus­ta kos­ke­van val­ti­o­neu­vos­ton ase­tuk­sen (810/2018) mu­kai­nen nu­me­ro­arvo­sana. Opin­to-oh­jauk­ses­ta an­ne­taan suo­ri­tus­mer­kin­tä. Mi­kä­li opis­ke­li­ja pyy­tää, hän on oi­keu­tet­tu saa­maan suo­ri­tus­mer­kin­nän lii­kun­nas­ta ja sel­lai­sis­ta oppi­ai­neis­ta, jois­sa opis­ke­li­jan suo­rit­ta­ma oppi­mää­rä kä­sit­tää vain kak­si opin­to­pis­tet­tä, sekä va­lin­nai­sis­ta vie­rais­ta kie­lis­tä, mi­kä­li opis­ke­li­jan suo­rit­ta­ma oppi­mää­rä niis­sä kä­sit­tää kor­kein­taan nel­jä opin­to­pis­tet­tä.

Pai­kal­li­ses­sa ope­tus­suun­ni­tel­mas­sa mää­ri­tel­lyt muut lu­ki­on teh­tä­vään so­vel­tu­vat opin­not ar­vi­oi­daan si­ten kuin ope­tus­suun­ni­tel­mas­sa mää­rä­tään.

Kuo­pi­on Ly­se­on lu­kioOpin­to-opas 2021-2022 en­sim­mäi­sen vuo­si­ta­son opis­ke­li­joil­le15.6.2021