Opiskeluterveydenhuolto

Opis­ke­lu­ter­vey­den­huol­lon ta­voit­tee­na on yllä­pi­tää ja edis­tää opis­ke­li­joi­den hy­vin­voin­tia. Opis­ke­lu­ter­vey­den­hoi­ta­jat ja -lää­kä­rit ovat osa opis­ke­lu­huol­toa. Yh­teis­työ­tä teh­dään moni­a­lai­ses­ti mm. opis­ke­li­joi­den ja huol­ta­jien, opis­ke­lu­huol­lon ku­raat­to­rei­den ja psy­ko­lo­gien sekä oppi­lai­tos­ten kans­sa.

Terveydenhoitaja

Kuo­pi­on Ly­se­on lu­ki­on ter­vey­den­hoi­ta­ja on Su­san­na Ten­hu­nen puh. 044 xx. Ter­vey­den­hoi­ta­jan vas­taan­otto on Kuo­pi­on tai­de­lu­kio Lu­mi­tin ti­lois­sa, Kol­jon­nie­men­ka­tu 4850, 3. krs.

TIE­DOT PÄI­VI­TE­TÄÄN EO­KUUS­SA.

Ajan­va­rauk­sen voit teh­dä

Ter­vey­den­hoi­ta­jan pu­he­lin­aika on ma–pe klo 8.00–08.30 ja tois­tai­sek­si myös klo 12–13, kun avo­vas­taan­otto on ko­ro­nan ta­kia sul­jet­tu. Mui­na ai­koi­na ter­vey­den­hoi­ta­ja vas­taa pu­he­li­meen mah­dol­li­suuk­sien mu­kaan. Wil­ma-vies­tei­hin py­ri­tään vas­taa­maan sa­man päi­vän ai­ka­na mut­ta Wil­ma ei ole kii­reel­lis­ten asi­oi­den hoi­to­ka­na­va.

Hen­gi­tys­tie­in­fek­tio- tai muis­sa ko­ro­naan so­pi­vis­sa oi­reis­sa ota yh­teyt­tä ter­vey­den­hoi­ta­jaan pu­he­li­mit­se pu­he­lin­a­jal­la tai Kuo­pi­on kau­pun­gin ko­ro­na-pal­ve­lu­pu­he­li­meen 044 7046700 ma-to klo 8-15, pe klo 8-14 ja la-su klo 8-12 tai soi­ta ar­ki­sin omal­le ter­veys­a­se­mal­le­si. Lisä­tie­to­ja: www.kuo­pio.fi/ko­ro­na­tes­taus-kuo­pi­os­sa

Lääkäri

Lää­kä­rin vas­taan­o­tol­le voi va­ra­ta ajan ter­vey­den­hoi­ta­jan kaut­ta. Kuo­pi­os­sa opis­ke­li­joi­den sai­raan­hoi­to hoi­de­taan pää­sään­töi­ses­ti opis­ke­lu­ter­vey­den­hoi­dos­sa. Jos opis­ke­lu­ter­vey­den­hoi­dos­sa ei ole va­pai­ta lää­kä­rin ai­ko­ja, oh­ja­taan opis­ke­li­ja ensi­si­jai­ses­ti osoit­teen mu­kaan ter­veys­kes­kuk­sen tii­mi­lää­kä­ri­vas­taan­o­tol­le ja tois­si­jai­ses­ti kau­pun­gin akuut­ti­vas­taan­o­tol­le.

Lukiolaisen terveystarkastukset

Kaik­ki lu­ki­on aloit­ta­neet opis­ke­li­jat kut­su­taan ter­vey­den­hoi­ta­jan tar­kas­tuk­seen en­sim­mäi­sen luku­vuo­den ai­ka­na. Opis­ke­li­jal­le va­ra­taan tar­vit­ta­es­sa en­sim­mäi­se­nä opin­to-vuon­na myös lää­kä­rin­tar­kas­tus. Muil­le opis­ke­li­joil­le ter­veys­tar­kas­tus teh­dään tar­peen mu-kaan. Lisä­tie­toa opis­ke­lu­ter­vey­den­huol­los­ta löy­dät osoit­tees­ta:  https://www.kuo­pio.fi/kuo­pi­on-lu­ki­ot.

Koulutapaturmien korvaaminen

Kuo­pi­on kau­pun­ki on ot­ta­nut Va­kuu­tus­yh­tiö Poh­jo­las­ta va­paa­eh­toi­sen ryh­mä­tapa­tur­ma­va­kuu­tuk­sen so­pi­mus nro 206 008727525/6

Em. va­kuu­tus ei kor­vaa opis­ke­li­jan sai­ras­tu­mi­seen liit­ty­viä kus­tan­nuk­sia ja opis­ke­li­jan omai­suu­del­le (kun ei ole ky­sy­myk­ses­sä tapa­tur­ma) mm. sil­mä­la­seil­le ja asus­teil­le sat­tu­nei­ta va­hin­ko­ja.

Va­hin­ko­il­moi­tus on teh­tä­vä kou­lu­sih­tee­ril­le mah­dol­li­sim­man pian, mut­ta kui­ten­kin vii­meis­tään 14 vrk ku­lu­es­sa va­hin­ko­ta­pah­tu­mas­ta.

Suun terveydenhuollon ajanvaraus ja neuvonta

Osa­na opis­ke­lu­ter­vey­den­huol­toa kaik­ki pää­toi­mi­ses­ti Kuo­pi­os­sa opis­ke­le­vat voi­vat koti­kun­nas­taan riip­pu­mat­ta ha­kea suun ter­vey­den­huol­lon pal­ve­lu­ja Kuo­pi­on ter­veys­kes­kuk­ses­ta. Opis­ke­li­jat voi­vat ha­lu­tes­saan ha­keu­tua myös oman koti­kun­tan­sa ter­veys­kes­kuk­seen asi­ak­kaak­si.

Alle 18-vuo­ti­aat kuo­pi­o­lai­set kut­su­taan au­to­maat­ti­ses­ti (kir­je ko­tiin) mää­rä­ai­kais­tar­kas­tuk­siin.

18 vuot­ta täyt­tä­neet va­raa­vat itse ajan soit­ta­mal­la ajan­va­rauk­seen.

Jos olet muut­ta­nut toi­sel­ta paik­ka­kun­nal­ta ja ha­lu­at suun ter­vey­den­huol­lon pal­ve­lu­ja ota yh­teyt­tä ajan­va­rauk­seen, jot­ta tie­to­si saa­daan ajan ta­sal­le. Muu­al­ta muut­ta­nei­den opis­ke­li­joi­den tie­dot ei­vät siir­ry au­to­maat­ti­ses­ti tie­to­jär­jes­tel­mään.

p. 017 186 611

Ajan­va­raus: ma-pe klo 7.45–11.00

Ham­mas­lää­kä­ri­päi­vys­tys:

p. 017 186 611 ma–pe klo 7.45–16.00, klo 16.00 jäl­keen neu­von­ta­nu­me­ro p. 116 117

https://www.kuo­pio.fi/fi/suun-ja-ham­pai­den­hoi­to

Kuo­pi­on Ly­se­on lu­kioOpin­to-opas 2021-2022 en­sim­mäi­sen vuo­si­ta­son opis­ke­li­joil­le15.6.2021