Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

”Edel­lä 37 ja 38 §:ssä tar­koi­tet­tuun opis­ke­li­jan ar­vi­oin­tia kos­ke­vaan pää­tök­seen ei saa ha­kea muu­tos­ta va­lit­ta­mal­la. Opis­ke­li­ja voi pyy­tää reh­to­ril­ta opin­nois­sa ete­ne­mis­tä kos­ke­van pää­tök­sen tai päät­tö­ar­vi­oin­nin uu­si­mis­ta kah­den kuu­kau­den ku­lu­es­sa tie­don saa­mi­ses­ta. Uu­des­ta ar­vi­oin­nis­ta päät­tä­vät kou­lun reh­to­ri ja opis­ke­li­jan opet­ta­jat yh­des­sä.” (Lu­ki­o­laki 714/2018, 53 §)

”Opis­ke­li­ja saa vaa­tia oi­kai­sua pyyn­nös­tä teh­tyyn uu­teen ar­vi­oin­tiin tai rat­kai­suun, jol­la pyyn­tö on hy­lät­ty, alue­hal­lin­to­vi­ras­tol­ta 14 päi­vän ku­lu­es­sa pää­tök­sen tie­dok­si­saan­nis­ta si­ten kuin hal­lin­to­lais­sa sää­de­tään. Otet­tu­aan oi­kai­su­vaa­ti­muk­sen tut­kit­ta­vak­seen alue­hal­lin­to­vi­ras­to voi muut­taa hal­lin­to­pää­tös­tä, ku­mo­ta pää­tök­sen, hy­lä­tä oi­kai­su­vaa­ti­muk­sen tai pa­laut­taa asi­an reh­to­ril­le uu­del­leen kä­si­tel­tä­väk­si.” (Lu­ki­o­laki 714/2018, 53 §)

”Hal­lin­to-oi­keu­den pää­tök­seen, jol­la on rat­kais­tu 49 §:ssä tar­koi­tet­tua asi­aa kos­ke­va va­li­tus, ja alue­hal­lin­to­vi­ras­ton pää­tök­seen, jol­la on rat­kais­tu 53 §:ssä tar­koi­tet­tua asi­aa kos­ke­va oi­kai­su­vaa­ti­mus, ei saa ha­kea muu­tos­ta va­lit­ta­mal­la.” (Lu­ki­o­laki 714/2018, 54 §)

Kuo­pi­on Ly­se­on lu­kioOpin­to-opas 2021-2022 en­sim­mäi­sen vuo­si­ta­son opis­ke­li­joil­le15.6.2021